Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku.

(w tysiącach złotych) Nota 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 1 stycznia 2009
      (dane przekształcone) (dane przekształcone)
AKTYWA        
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 17 6.173.798 3.438.629 2.948.598
Środki trwałe w budowie 17 4.213.684 6.240.316 3.948.173
Wartość firmy 20 46.688 46.688 45.562
Wartości niematerialne 18 94.825 89.240 55.921
Inwestycje w nieruchomości 19 3.376 3.762 4.898
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, wycenianych metodą praw własności 21 93.064 88.255 59.048
Długoterminowe aktywa finansowe 23 64.358 93.076 88.059
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 13.4 159.901 74.267 101.168
Należności długoterminowe 25 28.612 22.061 9.152
Rozliczenia międzyokresowe czynne 27 4.003 5.087 12.759
Aktywa trwałe razem   10.882.309 10.101.381 7.273.338
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 22 6.018 5.209 8.631
Aktywa obrotowe        
Zapasy, w tym: 24 4.506.791 3.023.144 2.447.247
- zapasy obowiązkowe 24 2.980.241 2.196.965 1.679.925
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 1.821.939 1.536.854 1.364.881
Należności z tytułu podatku dochodowego 13.3 47.492 131.299 199.971
Rozliczenia międzyokresowe czynne 27 32.674 25.982 45.863
Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 45.647 47.029 305.912
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 391.266 355.054 674.106
Aktywa obrotowe razem   6.845.809 5.119.362 5.037.980
Aktywa obrotowe przeznaczone do sprzedaży, w tym: 22 1.893 - -
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty   77 - -
- inne aktywa obrotowe   1.816 - -
Aktywa razem   17.736.029 15.225.952 12.319.949
PASYWA        
Kapitały własne        
Kapitał podstawowy 32 129.873 129.873 113.700
Kapitał zapasowy   1.311.348 1.311.348 970.951
Zyski zatrzymane   6.045.317 5.353.895 4.430.214
Różnice kursowe z przeliczenia   12.281 14.277 7.060
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej   7.498.819 6.809.393 5.521.925
Udziały niekontrolujące 33 14.658 36.752 396.078
Kapitały własne razem   7.513.477 6.846.145 5.918.003
         
Zobowiązania długoterminowe        
Oprocentowane kredyty i pożyczki 34 4.403.453 4.942.590 3.412.245
Rezerwy długoterminowe 36 320.722 275.057 267.903
Rezerwa na podatek odroczony 13.4 123.143 90.611 10.411
Pozostałe zobowiązania finansowe 37.2 179.096 300.389 176.387
Rozliczenia międzyokresowe bierne i pozostałe zobowiązania 37.1 40.141 52.130 9.107
Zobowiązania długoterminowe razem   5.066.555 5.660.777 3.876.053
         
Zobowiązania krótkoterminowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz pozostałe zobowiązania 37.1 2.960.776 1.890.654 1.886.440
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 13.3 15.188 11.867 8.069
Oprocentowane kredyty i pożyczki 34 1.932.006 758.481 507.360
Obligacje 35 52.670 - -
Rezerwy krótkoterminowe 36 20.218 38.897 80.470
Pozostałe zobowiązania finansowe 37.2 174.966 19.131 43.554
Zobowiązania krótkoterminowe razem   5.155.824 2.719.030 2.525.893
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 37.1 173 - -
Zobowiązania razem   10.222.552 8.379.807 6.401.946
Pasywa razem   17.736.029 15.225.952 12.319.949

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top