Dodatkowe informacje i objaśnienia

27. Rozliczenia międzyokresowe czynne

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Ubezpieczenie majątkowe i inne 24.076 18.124
Remonty 273 48
Czynsz i dzierżawa 1.566 3.865
Prowizje od kredytów rozliczane w czasie 5.066 4.041
Pozostałe 5.696 4.991
Razem 36.677 31.069
Część długoterminowa 4.003 5.087
Część krótkoterminowa 32.674 25.982

 ​

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top