Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Zakres i zasięg Raportu

W procesie definiowania zawartości Skonsolidowanego sprawozdania pozafinansowego oraz pozostałych rozdziałów Raportu Rocznego prezentujących pozafinansowe wyniki działalności kierowano się Ramowymi Zasadami Raportowania GRI.

W procesie definiowania zawartości Skonsolidowanego sprawozdania pozafinansowego oraz pozostałych rozdziałów Raportu Rocznego prezentujących pozafinansowe wyniki działalności kierowano się Ramowymi Zasadami Raportowania GRI. Dobór treści zaprezentowanych w Raporcie miał miejsce w oparciu o zasadę istotności. Przez istotność Grupa LOTOS rozumie znaczenie i wagę danego czynnika nie tylko dla funkcjonowania koncernu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale i dla zewnętrznych interesariuszy oczekujących lub poszukujących wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i informacji mających wpływ na dokonywane przez nich wybory, czy podejmowane decyzje. 

W niniejszym Sprawozdaniu wykorzystano wszystkie podstawowe wskaźniki wyników dotyczących poszczególnych aspektów działalności: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz większość przewidzianych Wytycznymi GRI wskaźników dodatkowych. Z uwagi na brak wyodrębnionego w okresie sporządzania Sprawozdania odpowiedniego Suplementu Sektorowego, nie zostały wykorzystane wskaźniki dedykowane dla branży, w jakiej działa koncern, poza tymi jakie przewidziano w zestawie podstawowym. Do kalkulacji prezentowanych w Sprawozdaniu danych finansowych przyjęto metody tożsame z zastosowanymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2010 r., tj. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2010 r.

W przeważającej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Sprawozdaniu informacje odnoszą się do podmiotu dominującego, czyli Grupy LOTOS. Dołożono jednak wszelkiej staranności w celu uwzględnienia tam, gdzie było to obecnie możliwe, również skonsolidowanych danych odnoszących się do Grupy Kapitałowej LOTOS. W obszarach kluczowych dla odpowiedzialności produktowej zaprezentowano dane odnoszące się do spółek handlowych grupy kapitałowej, zaś dla odpowiedzialności środowiskowej dane dla LOTOS Petrobaltic. W każdym przypadku zastosowano w Sprawozdaniu stosowne rozróżnienie poprzez dodanie informacji wskazującej konkretny podmiot zależny grupy kapitałowej. 

W minionym okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany czy inne istotne okoliczności w odniesieniu do podmiotów zależnych grupy kapitałowej, które miałyby wpływ na całościową ocenę organizacji w poszczególnych aspektach lub w porównaniu z innymi krajowymi podmiotami z branży. 

Wskaźniki GRI raportowane przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny i LOTOS Petrobaltic w odniesieniu do działalności prowadzonej w 2010 r.

Aspekt Wskaźnik
Produkty i usługi EN26, EN27
Transport EN29
Zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta PR1
Oznakowanie produktów i usług PR3, PR5
Komunikacja marketingowa PR7, PR8
Prywatność klienta PR8
Zgodność z prawem PR2, PR4, PR9
Bioróżnorodność EN11
Pośredni wpływ ekonomiczny EC9
Pozycja rynkowa EC5, EC6, EC7

W toku prac nad Raportem Rocznym 2010 uwzględniono 74 wskaźniki sprawozdawcze GRI.

O Raporcie Rocznym

Niniejszy Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa...

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top