Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu emisji, zużycia energii, wody i materiałów. Badany jest także stopień oddziaływania produktów i usług na otoczenie, w tym zgodność działalności z prawem w aspekcie zarządzania wpływem na środowisko.

Materiały
NR GRI OBSZAR
EN 1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości
Przerób ropy naftowej [tony]
Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r.  2008 r. 2009 r. 2010 r.
Ropa razem 6.098.600 6.156.431 6.203.414 5.461.540 8.095.655
Surowce i komponenty   1.088.605 1.146.989 1.699.034 844.327
Dodatki uszlachetniające   2.052 21.825 2.229 2.010
NR GRI OBSZAR
EN 2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Grupa LOTOS jedynie w niewielkim stopniu może wykorzystywać produkty pochodzące z recyklingu. Każda ze spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, prowadząca działalność produkcyjną, podlega ustawowemu obowiązkowi oddawania, poprzez zewnętrzne Organizacje Odzysku, zużytych materiałów do recyklingu. Jednak również w tym przypadku możliwość powtórnego wykorzystania poddanych recyklingowi produktów jest znikoma.

Energia
NR GRI OBSZAR
EN 3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Bezpośrednie,
zakupione
źródła energii
Bezpośrednie,
wyprodukowane źródła energii
Bezpośrednie,
sprzedane
źródła energii
Bezpośrednie,
całkowite
zużycie energii
Gaz ziemny GJ 1.244.784     1.244.784
Gaz opałowy GJ   8.085.394   8.085.394
Olej opałowy HSFO GJ   2.660.714   2.660.714
Olej opałowy LSFO GJ 1.153.159     1.153.159
Olej opałowy lekki (HON)     103.973   103.973
Energia elektryczna GJ     8.471 -8.471
Energia cieplna GJ     0 0
Razem GJ 3.397.943 15.221.725 8.471 17.628.139

 

NR GRI OBSZAR
EN 4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

Wyszczególnienie
Jednostka miary Średnio zaawansowana energia zakupiona
Energia elektryczna GJ 1.263.049

 


NR GRI
OBSZAR
EN 5 Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych narzędzi

W 2010 r. kontynuowano stosowanie komputerowego systemu do wizualizacji i optymalizacji zużycia energii Visual Mesa firmy Soteica. Program ten stale nadzoruje infrastrukturę energetyczną rafinerii – systemy gazu i oleju opałowego, a także system pary technologicznej – i na podstawie algorytmów optymalizacyjnych sugeruje zmiany w systemie energetycznym, które powodują zmniejszenie kosztu jego funkcjonowania. W sposób ciągły prowadzony jest monitoring procesów produkcyjnych.

NR GRI OBSZAR
EN 6 Inicjatywy podejmowane w celu zapewnienia produktów i usług wydajnych energetycznie i opartych o energię odnawialną oraz redukcje związane z wymaganiami energetycznymi jako wynik tych działań

Produkty paliwowe produkowane przez Grupę LOTOS komponowane są zgodnie z wymaganiami dotyczącymi realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, dotyczącego udziału surowców odnawialnych w paliwach drogowych. Zarówno benzyny, jak i oleje napędowe zawierają biokomponenty produkowane w oparciu o surowce odnawialne.

Ponadto prowadzona jest ocena emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu produkcyjnym, tzw. LCA (ang. Life Cycle Assessment, ocena cyklu życia produktu). Analiza ta jest odpowiedzią na regulacje organów Unii Europejskiej zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych na etapie produkcji paliw.

Woda
NR GRI OBSZAR
EN 8 Całkowity pobór wody według źródła
[m3] 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
podziemna 168.110 144.907 179.735 209.147 195.024
powierzchniowa 2.559.165 2.598.158 2.520.603 3.557.093 3.766.470
Razem 2.727.275 2.743.065 2.700.338 3.766.240 3.961.494

 

NR GRI OBSZAR
EN 9 Źródła wody zubożone przez nadmierny jej pobór

Grupa LOTOS nie wpływa znacząco na źródło wody powierzchniowej, tj. nie przekracza ustalonej dla rzeki Motławy wartości tzw. nienaruszalnego przepływu (0,56 m3/s). Średni pobór wody jest mniejszy niż 5% średniego przepływu w rzece.

NR GRI OBSZAR
EN 10 Odsetek i całkowita ilość wody oczyszczonej i użytej ponownie
[m3] 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
produkcja wody gospodarczej z oczyszczonych ścieków 801.575 891.708 845.397 870.230 1.555.969
Bioróżnorodność
NR GRI OBSZAR
EN 11 Lokalizacja oraz powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji oraz powierzchni posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych przez Grupę LOTOS oraz spółki handlowe grupy kapitałowej gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów znajdują się w internetowym portalu Grupy LOTOS [ link ].

NR GRI OBSZAR
EN 12 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

Właściwe użytkowanie produktów Grupy LOTOS nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

NR GRI OBSZAR
EN 14 Strategie, działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność

Nie stwierdzono negatywnego wpływu działalności produkcyjnej Grupy LOTOS na stopień bioróżnorodności w środowisku lądowym, słodkowodnym i morskim. Działania podejmowane przez spółki handlowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostały przedstawione w portalu internetowym Grupy LOTOS [ link ].

NR GRI OBSZAR
EN 15 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów [IUCN] oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem

Działalność Grupy LOTOS nie powoduje zagrożenia dla gatunków ujętych na czerwonej liście IUCN. W środowisku naturalnym otaczającym rejon działania Grupy LOTOS nie występują gatunki zwierząt objętych ochroną  i nie ma zagrożenia ich wymarcia.

Emisja, ścieki, odpady
NR GRI OBSZAR
EN 16 Całkowita bezpośrednia i pośrednia ilość emisji gazów cieplarnianych według wagi
Emisja [tys. ton/rok]
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
CO2 1.154 1.153 1.135 1.121 1.607

 

NR GRI OBSZAR
EN 18 Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty

Grupa LOTOS podjęła kilka inicjatyw służących osiągnięciu tego celu. Są nimi:

  • odzyskiwanie i wykorzystywanie gazów zrzutowych kierowanych na pochodnie,
  • wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji wodoru,
  • wprowadzenie gazu ziemnego do systemu energetycznego Grupy LOTOS.
NR GRI OBSZAR
EN 19 Emisje substancji niszczących warstwę ozonową według wagi

Grupa LOTOS nie wykorzystuje ani nie emituje substancji niszczących warstwę ozonową.

NR GRI OBSZAR
EN 20 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
według rodzaju i wagi
Emisja [tony/rok]
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
SO2 4.859 4.808 5.022 4.170 4.758
Dozwolone wartości maksymalne SO2 8.256 6.056 6.056 6.470 6.470
NO2 1.601 1.583 1.317 1.132 1.315
Dozwolone wartości maksymalne NO2 2.262 2.262 2.095 2.405 2.475
Pył
/Pył z EC
364
94
282
82
306
86
220
84

260
98

Dozwolone wartości maksymalne pyłu/ dopuszczalne wartości dla EC - - - 521 538
163 163 163 209  

 

NR GRI OBSZAR
EN 21 Całkowita objętość odprowadzanych ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
Ilość odprowadzonych ścieków [m3]
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
odbiornik          
Rozwójka 3.960.830 3.873.534 3.294.540 4.083.604 3.880.741
Martwa Wisła   379.080 724.249 1.094.220 1.306.041
Razem 3.960.830 4.252.614 4.018.789 5.177.824 5.186.782

Parametry oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiorników z Grupy LOTOS w latach kształtowały się następująco:

Rozwójka
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
pH 7,9 7,8 -- -- --
wartości dopuszczalne 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0 -- -- --
BZT [mg O2/dm3] 7,4 7,5 -- -- --
wartości dopuszczalne 20 20 -- -- --
ChZT [mg O2/dm3] 43,4 50,9 -- -- --
wartości dopuszczalne 100 100 -- -- --
zawiesiny ogólne [mg/dm3] 7,2 7,3 9,0 9,6 9,9
wartości dopuszczalne 35 35 35 35 35
fenole lotne [mg/dm3] 0,009 0,011 -- -- --
wartości dopuszczalne 0,08 0,08 -- -- --
substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/dm3] 1,1 2,2 -- -- --
wartości dopuszczalne 40 40 -- -- --
węglowodory ropopochodne [mg/dm3] 1,7 1,25 1,54 1,64 1,02
wartości dopuszczalne 5 5 5 5 5
azot ogólny [mg N/dm3] 5,7 4,9 -- -- --
wartości dopuszczalne 25 25 -- -- --
fosfor ogólny [mg P/dm3] 0,5 0,4 -- -- --
wartości dopuszczalne 2,5 2,5 -- -- --
siarczki [mg S/dm3] 0,008 0,01 -- -- --
wartości dopuszczalne 0,16 0,16 -- -- --
nikiel [mg Ni/dm3] 0,0158 0,0127 -- -- --
wartości dopuszczalne 0,4 0,4 -- -- --
wanad [mg V/dm3] 0,0660 0,0243 -- -- --
wartości dopuszczalne 1,6 1,6     --
glin [mg Al/dm3] 0,0712 0,0867     --
wartości dopuszczalne 2,4 2,4     --
Martwa Wisła
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
pH -- 7,5 7,9 7,5 7,5
wartości dopuszczalne -- 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0 6,5 – 9,1
BZT [mg O2/dm3] -- 2,6 3,9 5,5 4,6
wartości dopuszczalne -- 20 20 25 25
ChZT [mg O2/dm3] -- 56,4 54,8 51,5 51,4
wartości dopuszczalne -- 100 100 125 125
zawiesiny ogólne [mg/dm3] -- 5,6 8,6 12,5 6,2
wartości dopuszczalne -- 35 35 35 35
fenole lotne [mg/dm3] -- 0,002 0,003 0,005 0,006
wartości dopuszczalne -- 0,08 0,08 0,1 0,1
substancje ekstrahujące się eterem naftowym[mg/dm3] -- 2,7 1,2 1,21 2,56
wartości dopuszczalne -- 40 40 50 50
węglowodory ropopochodne [mg/dm3] -- 1,1 0,51 0,73 0,38
wartości dopuszczalne -- 5 5 5 5
azot ogólny [mg N/dm3] -- 3,1 4 4,3 3,6
wartości dopuszczalne -- 25 25 30 30
fosfor ogólny [mg P/dm3] -- 0,4 0,4 0,9 1,0
wartości dopuszczalne -- 2,5 2,5 3,0 3,0
siarczki [mg S/dm3] -- 0,004 0,01 0,01 <0,01
wartości dopuszczalne -- 0,16 0,16 2,0 2,0
nikiel [mg Ni/dm3] -- 0,0124 0,0089 0,0548 0,0077
wartości dopuszczalne -- 0,4 0,4 0,5 0,5
wanad [mg V/dm3] -- 0,0296 0,0254 0,0679 0,0178
wartości dopuszczalne -- 1,6 1,6 2,0 2,0
glin [mg Al/dm3] -- 0,032 0,0383 0,0420 0,0243
wartości dopuszczalne -- 2,4 2,4 3,0 3,0

 

NR GRI OBSZAR
EN 22 Całkowita waga odpadów według rodzaju i metody postępowania z nimi [w tonach]
Rok 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
Odpady wytworzone w roku, 8.294 9.100 8.806 10.305 11.472
w tym:            
Odpady niebezpieczne 3.919 4.151 4.126 4.242 4.218
Inne niż niebezpieczne 4.375 4.949 4.680 6.063 7.254
Odpady zmagazynowane na koniec roku poprzedniego 3.882 3.446 3.680 3.367 2.215
Razem: odpady do zagospodarowania w roku 12.176 12.546 12.486 13.672 13.687
Wartości dopuszczalne (dane z pozwolenia zintegrowanego) 57.991 57.991 57.991 89.627 89.627
Odpady poddane odzyskowi (odzyskiwanie) 8.369 8.765 8.964 10.215 10.836
Odpady unieszkodliwione, w tym: 361 101 155 1.243 607
spalanie   36 99 966 519
usunięcie na składowisko   65 56 277 81
Odpady zmagazynowane na miejscu na koniec roku, 3.446 3.680 3.367 2.214 2.244
w tym:          
niebezpieczne 1.119 970 988 953  1.044
inne niż niebezpieczne 2.327  2.710 2.379 1.261 1.200

 

NR GRI OBSZAR
EN 23 Całkowita liczba i objętość istotnych wycieków

W 2010 r. na 7 zdarzeń awaryjnych nie zanotowano istotnych wycieków, z punktu widzenia wpływu na środowisko.

NR GRI OBSZAR
EN 24 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych i przetwarzanych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III, i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie

W 2010 r. Grupa LOTOS S.A. nie przemieszczała transgranicznie odpadów.

NR GRI OBSZAR
EN 25 Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności akwenów wodnych i odnośnych siedlisk, na które istotny wpływ ma zrzucana przez organizację woda i wycieki

Brak statusu ochrony odbiorników wód i ścieków Grupy LOTOS. Brak istotnego wpływu zrzucanej wody i wycieków na bioróżnorodność.

Produkty i usługi
NR GRI OBSZAR
EN 26 Inicjatywy mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu produktów i usług na środowisko oraz zakres wpływu tych inicjatyw

Szczegółowe informacje o inicjatywach podejmowanych przez Spółkę w tym zakresie znajdują się w internetowym portalu Grupy LOTOS [ link ].

NR GRI OBSZAR
EN 27 Odsetek sprzedanych produktów i opakowań, które podlegają regeneracji według kategorii

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w internetowym portalu Grupy LOTOS [ link ].

Zgodność z prawem
NR GRI OBSZAR
EN 28 Wartość istotnych grzywien i całkowita wartość niefinansowych sankcji za niedostosowanie się do praw i regulacji dotyczących ochrony środowiska

W 2010 r. na żadną ze spółek Grupy Kapitałowej LOTOS nie nałożono grzywien/sankcji za niedostosowanie się do praw i regulacji środowiskowych.

Transport
NR GRI OBSZAR
EN 29 Istotny wpływ na środowisko na skutek transportu produktów, innych dóbr i materiałów wykorzystywanych w działalności organizacji oraz członkowie siły roboczej biorący udział w transporcie

Szczegółowy opis wpływu Spółki na środowisko na skutek transportu znajduje się w internetowym portalu Grupy LOTOS [ link ].

Wydatki na ochronę środowiska
NR GRI OBSZAR
EN 30 Całkowite wydatki poniesione na ochronę środowiska i inwestycje według ich rodzaju
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska poniesione przez Grupę LOTOS:
Emisja [tys. zł]
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
Emisja do powietrza 3.518 3.521 3.181 3.089 3.817
Pobór wody 109 100 113 211 160
Odprowadzanie ścieków 266 280 213 260 306
Razem 3.893 3.902 3.508 3.560 4.283
Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione przez Grupę LOTOS:
Nakłady [tys. zł]
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
inwestycje ogółem 284.104 858.462 1.910.687 2.271.034 587.610
inwestycje proekologiczne 34.387 99.880 224.723 138.818 16.812
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska poniesione przez Grupę Kapitałową LOTOS:
Emisja [tys. zł]
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
Emisja do powietrza 4.122 4.061 3.708 3.576 4.306
Pobór wody 172 156 172 288 245
Odprowadzanie ścieków 416 389 323 401 528
Składowanie odpadów 0 0 1 5 2
Razem 4.710 4.606 4.204 4.270 5.081
Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione przez Grupę Kapitałową LOTOS:
Nakłady [tys. zł]
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
inwestycje ogółem 585.335 1.087.273 2.141.754 2.495.553 759.510
inwestycje proekologiczne 54.455 120.692 255.240 153.893 33.648

  

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P...

Grupa LOTOS w RESPECT Index

Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych...

Środowisko

Zastosowane w gdańskiej rafinerii nowoczesne rozwiązania technologiczne daleko przekraczają wymagania ochrony środowiska.

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top