Nasza wizja

Grupa LOTOS dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem jakości produktów naftowych, obsługi klienta i profesjonalnego zarządzania. Celem strategicznym jest budowa wartości dla akcjonariuszy przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Sprawozdanie pozafinansowe

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe powstało w oparciu o Ramowe Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) i Zasady United Nations Global Compact odnoszące się do praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

Sprawozdanie
finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. zostało sporządzone zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Uzupełnione jest opinią niezależnego biegłego rewidenta.

top