O Raporcie Rocznym

Niniejszy Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

Sprawozdania

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. zostało sporządzone zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Uzupełnione jest opinią niezależnego biegłego rewidenta.

  • Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

    Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe powstało w oparciu o Ramowe Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) i Zasady United Nations Global Compact odnoszące się do praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

top