Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku.

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony 31 grudnia 2010 za rok zakończony 31 grudnia 2009
      (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 12.1 19.680.533 14.321.041
Koszt własny sprzedaży 12.5 (17.562.048) (12.775.790)
Zysk na sprzedaży   2.118.485 1.545.251
Koszty sprzedaży 12.5 (871.290) (726.367)
Koszty ogólnego zarządu 12.5 (401.143) (332.666)
Pozostałe przychody operacyjne 12.2 56.959 74.264
Pozostałe koszty operacyjne 12.4 (139.696) (140.689)
Zysk operacyjny   763.315 419.793
Przychody finansowe 12.3 225.940 954.912
Koszty finansowe 12.6 (285.965) (303.879)
Udział w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych 21 18.649 8.227
Utrata kontroli nad jednostką zależną 2 - 30.555
Zysk przed opodatkowaniem   721.939 1.109.608
Podatek dochodowy od osób prawnych 13.1 (40.586) (197.796)
Zysk netto z działalności kontynuowanej   681.353 911.812
Inne całkowite dochody      
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   (2.005) 14.378
Pozostałe całkowite dochody 21 (739) 2.471
Inne całkowite dochody (netto)   (2.744) 16.849
Całkowite dochody ogółem   678.609 928.661
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 679.180 900.761
Udziałom niekontrolującym   2.173 11.051
    681.353 911.812
Całkowity dochód ogółem przypisany:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   676.450 908.083
Udziałom niekontrolującym   2.159 20.578
    678.609 928.661
Zysk netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w złotych)      
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk   129.873 121.144
- podstawowy 15 5,23 7,44
- rozwodniony   - -

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top