Informacje dodatkowe

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych wymaganych przez Global Reporting Initiative oraz wynikających z przyjęcia i stosowania przez Grupę LOTOS dziesięciu fundamentalnych Zasad UN Global Compact. 

 
Zagadnienia Miejsce publikacji
w Raporcie
Wskaźniki
Global Reporting Initiative (GRI)
Zasady UN Global Compact (GC) Więcej
Strategia i analiza w aspekcie zrównoważonego rozwoju: List Prezesa Zarządu
Wywiad z Prezesem Zarządu
     
Oświadczenie kierownictwa [1.1]    
Kluczowe wpływy, szanse i ryzyka Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju [1.2]    
Profil organizacji:   [2.1]-[2.9]   Dokonania i prognozy
Podstawowe dane 2010
Nazwa organizacji Profil organizacji 
Główne produkty
Lokalizacja głównej siedziby
Liczba krajów, w których firma działa
Forma własności
Struktura operacyjna
Obsługiwane rynki
Skala działalności
Zmiany w raportowanym okresie
Nagrody i wyróżnienia Informacje dodatkowe/Kalendarium [2.10]    
Profil Raportu:   [3.1]-[3.3],
[3.5-3.13]
   
Okres raportowania Sprawozdanie pozafinansowe/Profil sprawozdania
Data publikacji ostatniego raportu
Cykl raportowania
Zasięg raportu
Definiowanie zawartości
Wykorzystanie wskaźników GRI
Wyjaśnienia dotyczące korekt/zmian między raportami
Weryfikacja
Tabela treści GRI
Kontakt Informacje dodatkowe [3.4]    
Nadzór: Zarządzanie/Rada Nadzorcza [4.1]-[4.3],
[4.5]-[4.7],
[4.9], [4.10]
   
Struktura nadzorcza
Status niezależności
Wynagradzanie
Unikanie konfliktu interesów
Kwalifikacje członków organu nadzorczego
Ewaluacja działań
Zobowiązania:        
Misja, wartości Zaangażowanie [4.8]    
Kodeksy postępowania Sprawozdanie pozafinansowe/Społeczeństwo [SO2]
Podejście do zarządzania ryzykiem Zarządzanie/Zarządzanie ryzykiem

[4.11]

   
Zaangażowanie:   [4.12] 1-10  
Zewnętrzne popierane inicjatywy Zaangażowanie/Misja, wizja, wartości
Członkostwo w organizacjach Profil organizacji/Członkostwo w organizacjach [4.13]    
Angażowanie interesariuszy: Zaangażowanie/Ludzie [4.14]    
Zgłaszania rekomendacji
Poruszane kwestie   [4.15]-[4.17]    
Wskaźniki wyników:
EKONOMICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI
Wyniki ekonomiczne Sprawozdanie pozafinansowe [EC1]-[EC4]    
Obecność na rynku Sprawozdanie pozafinansowe [EC5]-[EC7] 6  
Pośredni wpływ finansowy Sprawozdanie pozafinansowe [EC8]    
Sprawozdanie pozafinansowe [EC9]   Zaangażowanie/Wpływ inwestycji Programu 10+ na otoczenie
SPOŁECZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI
Społeczeństwo
Społeczność lokalna Zaangażowanie/Społeczeństwo [SO1] 8  
   
Korupcja Zarządzanie/Systemy zarządzania [zakres GRI i GC] [SO2]-[SO4] 10  
Sprawozdanie pozafinansowe [zakres GRI i GC]
Polityka państwowa Sprawozdanie pozafinansowe [SO5]-[SO6]    
Zachowania antykonkurencyjne Sprawozdanie pozafinansowe [SO7]    
Zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami Sprawozdanie pozafinansowe [SO8]    
Odpowiedzialność za produkt
Bezpieczeństwo i zdrowie klienta Sprawozdanie pozafinansowe [PR1],[PR2]      
Oznakowanie produktów i usług Sprawozdanie pozafinansowe [PR3]-[PR5]    
Komunikacja marketingowa Sprawozdanie pozafinansowe [PR6],[PR7] 7,8  
Prywatność klienta Sprawozdanie pozafinansowe [PR8]    
Zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami Sprawozdanie pozafinansowe [PR9]     
Prawa człowieka
Praktyki dotyczące inwestycji i zamówień Sprawozdanie pozafinansowe [HR1]-[HR3] 1,2  
Przeciwdziałanie dyskryminacji Sprawozdanie pozafinansowe [HR4] 6  
Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych Sprawozdanie pozafinansowe [zakres GRI i GC] [HR5] 3 Zaangażowanie/Pracownicy
Praca dzieci Sprawozdanie pozafinansowe [HR6] 5  
Praca obowiązkowa i przymusowa Sprawozdanie pozafinansowe [HR7] 4  
Praktyki bezpieczeństwa Sprawozdanie pozafinansowe [HR8] 1,2  
Praktyki w stosunkach pracy i godna praca
Zatrudnienie Sprawozdanie pozafinansowe Zaangażowanie/Pracownicy [LA1]-[LA3] 1,2  
Relacje w stosunkach pracy i zarządzania Sprawozdanie pozafinansowe [LA4],[LA5] 1,2  
Bezpieczeństwo i higiena pracy Sprawozdanie pozafinansowe [LA6]-[LA9]    
Zaangażowanie/Pracownicy
Szkolenia i edukacja Sprawozdanie pozafinansowe [LA10]-[LA12]   Zaangażowanie/Pracownicy
Zróżnicowanie i równe szanse Sprawozdanie pozafinansowe [LA13],[LA14]    
ŚRODOWISKOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI
Materiały Sprawozdanie pozafinansowe [EN1],[EN2]    
Energia Sprawozdanie pozafinansowe [EN3]-[EN6] 7,9  
Woda Sprawozdanie pozafinansowe [EN8]-[EN10]    
Bioróżnorodność Sprawozdanie pozafinansowe [EN11],[EN12],
[EN14], [EN15]
   
Emisja, ścieki, odpady Sprawozdanie pozafinansowe [EN16],
[EN18]-[EN25]
7,9  
Zaangażowanie/Środowisko
Produkty i usługi Sprawozdanie pozafinansowe [EN26],[EN27] 7,9  
Zaangażowanie/Środowisko
Zgodność z przepisami Sprawozdanie pozafinansowe [EN28]    
Transport  Sprawozdanie pozafinansowe [EN29]    
Wydatki na ochronę środowiska Sprawozdanie pozafinansowe [EN30]    
Zaangażowanie/Środowisko
top