Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P...

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

Stopień realizacji celów strategicznych

W wyniku wdrożenia nowej strategii wzrośnie wartość Grupy Kapitałowej LOTOS oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Dokonania i prognozy

 • Uwarunkowania działalności

  W 2010 r. największe gospodarki świata wyszły z recesji, a kraje rozwijające się zwiększyły tempo wzrostu ekonomicznego. Również polska gospodarka osiągnęła dobre wyniki. Działania Grupy LOTOS określały dwa kluczowe dla przyszłości koncernu przedsięwzięcia – finalizacja Programu 10+ oraz opracowanie nowej strategii na nadchodzące lata.

 • Sytuacja finansowa i majątkowa

  Wyniki osiągnięte w 2010 r. i stabilna sytuacja finansowa stanowią solidną podstawę do realizacji ambitnej strategii Grupy LOTOS na lata 2011–2015. Utrzymujące się na zaplanowanym poziomie wskaźniki zadłużenia oraz pozostające na bezpiecznych poziomach wskaźniki płynności potwierdziły zasadność przyjętej strategii finansowej, która pozwoliła na niezakłóconą realizację kluczowych programów inwestycyjnych. 

 • Giełda

  Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index na GPW w Warszawie. Zostały w nim uwzględnione ponownie, po weryfikacji dokonanej na początku 2011 r.

 • Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

  Celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej pozostaje zwiększenie wydobycia węglowodorów zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski do 2030 r. Zostanie on osiągnięty poprzez bezpośredni dostęp do złóż surowców i zwiększenie własnego wydobycia.

 • Działalność operacyjna

  Segment operacyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS skoncentrowany jest na prowadzeniu działalności rafineryjnej i dostarczaniu na rynek wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego i minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

 • Działalność rynkowa

  Zgodnie z nową strategią, działania Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze handlu będą koncentrować się na dalszym rozwoju struktur handlowych w oparciu o rozbudowywaną sieć dystrybucji i efektywną logistykę produktów, a także na dynamicznym rozwoju działalności tradingowej w obszarze handlu ropą i produktami naftowymi.

top