Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

Dokonania

Rok 2010 dla LOTOS Petrobaltic zakończył się dodatnimi wynikami finansowymi, które okazały się wyższe od planowanych. Istotne jest również utrzymanie produkcji na niezmienionym, a nawet nieco poprawionym, poziomie w stosunku do roku poprzedniego. 

 
Wydobycie ropy i gazu przez LOTOS Petrobaltic
  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
Ropa [tys. ton] 265,5 190,6 257,8 175,4 186,5
Gaz [mln Nm3]   29,9    21,0   29,3   19,5 20,7

Obszar zarządzania LOTOS Petrobaltic

Najważniejsze dokonania w 2010 r. to:

 • kontynuacja działania w celu zwiększenia efektywności oraz usprawnienia procesów biznesowych, a także dopasowania ich do najlepszych praktyk branżowych,
 • zakończenie negocjacji i podpisanie umowy w sprawie przejęcia pełnej kontroli operacyjnej nad litewską kompanią naftową AB Geonafta, a także podpisanie umowy z Nordea Bank na finansowanie tej transakcji,
 • kontynuacja zaangażowania w finansowanie projektów wydobywczych i poszukiwawczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,
 • rozpoczęcie budowania kompetencji w zakresie poszukiwania gazu łupkowego w Polsce i nawiązanie kontaktów z firmami międzynarodowymi zajmującymi się tego typu działalnością,
 • rozpoczęcie procesu mającego na celu znalezienie partnerów w poszukiwaniu i zagospodarowaniu struktur oraz złóż znajdujących się na bałtyckich koncesjach LOTOS Petrobaltic, w szczególności struktur oraz złóż gazowych,
 • podpisanie z bankiem Pekao S.A. umowy otwarcia linii kredytowej do wysokości 200 mln zł.

Struktura Grupy Kapitałowej Petrobaltic
31.12.2010 r.

Struktura Grupy Kapitałowej Petrobaltic, 31.12.2010 r.

Obszar poszukiwań i wydobycia LOTOS Petrobaltic

Najważniejsze dokonania w 2010 r. to:

 • utrzymanie wydobycia ropy na najwyższym możliwym poziomie – kontynuowano prace na złożu B3, prowadzono rekonstrukcje otworów wydobywczych dla utrzymania planowanej wydajności,
 • realizacja prac wydobywczych i rozpoznawczych w programie zagospodarowania złoża B8,
 • prowadzenie dalszych prac geofizycznych i reinterpretacyjnych nad rozpoznaniem potencjalnych zasobów węglowodorów na posiadanych obszarach koncesyjnych,
 • przedłużenie sześciu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: Gaz Północ, Łeba, Sambia Wschód, Sambia Zachód, Rozewie i Gotlandia. Zmieniono zakres badań geologicznych oraz podpisano sześć aneksów do umów użytkowania górniczego dla koncesji Gaz Południe, Gaz Północ, Łeba, Sambia Wschód, Rozewie i Gotlandia, rozszerzając poszukiwania o poziomy geologiczne ordowiku i syluru, co umożliwi Spółce równoległe poszukiwanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Obszar poszukiwań i wydobycia LOTOS E&P Norge

Najważniejsze dokonania w 2010 r. to:

 • kontynuacja projektu Yme – w ramach projektu zakończono prace w zakresie wierceń i instalacji infrastruktury podwodnej, kontynuowano prace związane z budową platformy produkcyjnej. We wrześniu 2010 r. platforma produkcyjna „MOPU” została przetransportowana ze stoczni w Abu Dhabi do norweskiej stoczni Rosenberg w Stavanger, gdzie wykonywany jest kolejny etap prac i przygotowania platformy do posadowienia na złożu. Po zakończeniu prac w stoczni przewidziane jest holowanie platformy na złoże Yme oraz podłączenie z infrastrukturą produkcyjną. Data rozpoczęcia produkcji zależna jest od warunków pogodowych, gdyż wymagany jest odpowiedni stan morza zarówno przy transporcie, jak i podłączeniu platformy do złoża. Wstępnie planuje się, że rozpoczęcie produkcji ze złoża Yme nastąpi w trzecim kwartale 2011 r.,
 • objęcie kolejnych koncesji w wyniku podpisania umów w ramach Rundy Koncesyjnej APA 2009:
  - 50% udziałów oraz status operatora w koncesji PL 556,
  - 10% udziałów w koncesji PL 497B, która jest rozszerzeniem dotychczas posiadanej koncesji PL 497,
 • złożenie aplikacji w ramach Rundy Koncesyjnej APA 2010 oraz przyznanie w styczniu 2011 roku 25% udziałów w koncesji PL 503B, która jest rozszerzeniem dotychczas posiadanej koncesji PL 503,
 • przeprowadzenie wiercenia, prac analitycznych i reinterpretacyjnych, a także pogłębionych analiz ekonomicznych, w wyniku których stwierdzono niski potencjał i perspektywiczność w koncesjach poszukiwawczych PL 316CS (20% udziałów) i PL 316DS (20% udziałów). W rezultacie zrezygnowano z dalszych prac w ramach tych koncesji i zwrócono je rządowi norweskiemu,
 • przygotowanie oraz złożenie aplikacji w ramach 21 Rundy Koncesyjnej – wyniki będą znane w drugim kwartale 2011 r.,
 • podpisanie z bankiem PKO BP S.A. umowy kredytowej w wysokości 65 mln USD.
   
 •  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

top