Dokonania i prognozy

Uwarunkowania działalności

Sukces Programu 10+ stanowił bazę strategii Grupy LOTOS, koncentrującej się na działaniach w segmentach poszukiwawczo-wydobywczym oraz handlowym.

Sytuacja gospodarcza w 2010 r. była znacząco odmienna od obserwowanej w roku poprzednim. Największe gospodarki świata wyszły z recesji, natomiast grupa krajów rozwijających się zwiększyła tempo wzrostu gospodarczego. Globalne PKB wykazało wysokie tempo wzrostu, jednak światowa dynamika poprawy gospodarczej była nadal bardzo wrażliwa na wszelkie negatywne sygnały. Utrzymanie w 2010 r. dodatniej dynamiki PKB wymagało przeprowadzenia interwencji władz państwowych oraz udzielenia szeregu gwarancji, umożliwiających stopniowe odbudowywanie relacji gospodarczych. Funkcja władz publicznych, jako głównego gwaranta dostępu do kapitału, będzie także niezbędna w 2011 r., szczególnie w aspekcie zachowania stabilności monetarnej. Odnotowana w 2010 r. poprawa sytuacji gospodarczej, przyczyniła się do wzrostu popytu na ropę naftową oraz do wzrostu cen surowca.

Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

top