Uwarunkowania działalności

Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju

Polska gospodarka odnotowała po raz kolejny z rzędu w 2010 r. dobre wyniki ekonomiczne, nieprzerwane ogólnoświatową recesją.  w przyszłości kraje rozwijające się będą motorem wzrostu zapotrzebowania na ropę oraz produkty jej rafinacji.  w przyszłości kraje rozwijające się będą motorem wzrostu zapotrzebowania na ropę oraz produkty jej rafinacji.  w przyszłości kraje rozwijające się będą motorem wzrostu zapotrzebowania na ropę oraz 

Globalna gospodarka w 2010 r. cechowała się zróżnicowanym tempem wzrostu w różnych obszarach geograficznych, jednak rozpiętość zmian była znacznie mniejsza niż w 2009 r., co uznać można za efekt wyjścia rozwiniętych gospodarek z recesji. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że w całym 2010 r. gospodarka globalna wzrosła o 4,8% wobec spadku o 0,6% w 2009 r. Tak silna poprawa wynikała głównie z wysokiego tempa PKB w kluczowych gospodarkach: 2,6% w USA, 2,8% w Japonii, 1,7% w krajach Unii Europejskiej oraz 4,0% w Rosji. Ponadto, w tempie 7,1% wzrosły gospodarki krajów rozwijających się, w tym Chin (10,5%) oraz Indii (9,4%).

Dynamika PKB w latach 2009–2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MFW, 9.2010 r.
You need to upgrade your Flash Player

Tempo wzrostu w 2010 r. było wyższe niż oczekiwał rynek. Poprawę gospodarczą odnotowywano już od pierwszego kwartału.

Dynamika PKB w 2009 i 2010 (zmiana roczna) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i OECD (1.2011 r.), MFW (9.2010 r.)
You need to upgrade your Flash Player

Polska – otoczenie makroekonomiczne

Gospodarka polska osiągnęła w 2010 r. dobre wyniki ekonomiczne, przy czym dla Polski był to kolejny okres wzrostu gospodarczego, nieprzerwanego recesją. Dynamika PKB była znacząca i wzrastała z kwartału na kwartał, osiągając 4,2% (rok do roku) w III kwartale. Główny Urząd Statystyczny szacuje tempo wzrostu gospodarczego w całym 2010 r. na 3,8%.

Sytuacja sektora rafineryjnego

Globalny wzrost gospodarczy w ubiegłym roku przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na ropę naftową. Organizacje branżowe szacują przeciętne zapotrzebowanie na surowiec w 2010 r. na 86,7 mb/d, co oznacza około 2,5% wzrost w relacji do 2009 r. (przy średnim szacowanym zużyciu ropy na 84,6 mb/d)1. Kraje rozwijające cechowały się wyższym tempem wzrostu zapotrzebowania na ropę naftową (5,1%) niż kraje rozwinięte (1,1%)2. Na rynku europejskim zgłaszane zapotrzebowanie na ropę naftową wyniosło ponad 15,2 mb/d w 2010 r., wobec niespełna 15,3 mb/d rok wcześniej3. Dynamika konsumpcji była ujemna i wyniosła 0,5%.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje, że także w przyszłości kraje rozwijające się będą motorem wzrostu zapotrzebowania na ropę oraz produkty jej rafinacji. Prognozy Agencji wskazują na średnią roczną stopę dynamiki konsumpcji surowca na lata 2009–2015 na poziomie 1,6% globalnie, w tym 3,6% dla krajów rozwijających się oraz spadek o 0,3% dla krajów rozwiniętych4.

Istotne przyspieszenie gospodarcze po pierwszym kwartale 2010 r. widoczne było także w dynamice popytu na ropę naftową. W drugim kwartale zapotrzebowanie na surowiec nieznacznie przewyższyło popyt z przedkryzysowego 2008 r.

Kształtowanie się popytu na ropę (mb/d) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EIA, 1.2011 r.
You need to upgrade your Flash Player

Opracowanie własne na podstawie danych OPEC (Monthly Oil Market Report, 1.2011 r.), IEA (Oil Market Report, 12.2010 r.), EIA (Short Term Energy Outlook, 1.2011 r.)
2 International Energy Agency (IEA), 12.2010 r.
Na podstawie danych Energy Information dministrattion (EIA)
International Energy Agency, Oil Market Report, 12.2010 r.

Produktem, który najsilniej wpływał na marże rafineryjne w 2010 r. była benzyna, która rozpoczęła rok od wzrostów i zdecydowanie utrzymała pozycję najcenniejszego produktu. Wolniej niż oczekiwano rosły marże na oleju napędowym.

Marże rafineryjne (USD/bbl) Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii
You need to upgrade your Flash Player

Międzynarodowy rynek paliw5

Szacuje się, że 2010 r. cechował się 1,9% wzrostem popytu na produkty rafinacji ropy. Znaczący wzrost zapotrzebowania zaobserwowano dla LPG (4,3%) oraz oleju napędowego (3,6%). Popyt na benzyny silnikowe szacuje się na nieznacznie wyższym (0,4%) poziomie niż w 2009 r. Spadła konsumpcja lekkiego oleju opałowego (2,1%). Zmiany globalnego popytu na paliwa są efektem powrotu gospodarki globalnej do trendu wzrostowego.

Konsumpcja paliw na świecie (tys. b/d) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych JBC,9.2010 r.
You need to upgrade your Flash Player

Na podstawie JBC Medium-Term Oil Market Outlook 2010-2015, październik 2010 r.

Na rynku europejskim szacowany spadek popytu w 2010 r. wyniósł 1,5%, w tym zmniejszenie konsumpcji benzyn o ponad 4%, lekkiego oleju opałowego o 8% i paliwa JET o niemal 1%. Wzrosło zużycie LPG (2%) oraz oleju napędowego (1%).

Kierunki rozwoju rynku europejskiego są pochodną zjawisk zachodzących na rynku pojazdów samochodowych. W 2010 r. w Europie odnotowano 7,7% wzrost rejestracji pojazdów użytkowych (do 1,6 mln szt.). Jednocześnie na rynku nowo rejestrowanych samochodów osobowych udział pojazdów napędzanych silnikiem o zapłonie samoczynnym (diesel) przekroczył – po spadku w 2009 r. – próg 50%. Wzrost udziału pojazdów zużywających olej napędowy odnotowano na kluczowych rynkach europejskich – w Niemczech, Włoszech, Francji oraz Wielkiej Brytanii6.

Polski rynek paliw

Głównym motorem wzrostu konsumpcji paliw w 2010 r. był rosnący popyt na olej napędowy, którego sprzedaż utrzymała się w trendzie wzrostowym z lat poprzednich. Według szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), postępująca dieselizacja oraz wysoka dynamika wzrostu przewozów transportem samochodowym, spowodowały, że konsumpcja oleju napędowego wzrosła w 2010 r. o 3,5%. Rozwój rynku paliwa do silników wysokoprężnych podtrzymywany będzie również w kolejnych latach i wspierany przez stabilne tempo rozwoju gospodarczego. Popyt na olej napędowy generowany jest w pewnej części kosztem benzyny – powoli zmienia się struktura rynku samochodów osobowych, co w długiej perspektywie może wpływać na zmiany w strukturze konsumowanych paliw. Według szacunków POPiHN w 2010 r. popyt na benzynę spadł o 6,4% i osiągnął poziom zbliżony do 2008 r. Spadek konsumpcji benzyny został w pewnej części skompensowany przez wzrost popytu na LPG, który w 2010 r. wzrósł o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2010 r. rynek lekkiego oleju opałowego odnotował nieznaczny wzrost (o 1,2%).

Największy wzrost popytu odnotowano w segmencie sprzedaży paliwa lotniczego, którego konsumpcja w 2010 r. osiągnęła poziom o 11% większy niż w roku poprzednim. Dodatnia dynamika popytu to wynik poprawiającej się sytuacji gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zgodnie z danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego liczba pasażerów obsłużona w polskich portach lotniczych w 2010 r. była o 8% większa niż przed rokiem.

Konsumpcja paliw w Polsce (tys. ton) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN
You need to upgrade your Flash Player

6 Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów Samochodowych, www.acea.be

Na polskim rynku paliw brak jest sygnałów sugerujących w najbliższych latach odwrócenie aktualnych trendów popytu na paliwa. Przy założeniu stabilnego poziomu wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie, łączny popyt na wyżej wymienione paliwa powinien w latach 2011– 2015 stabilnie rosnąć w tempie ok. 3% rocznie.

Sytuacja na detalicznym rynku paliw w Polsce

Jednymi z bardziej zauważalnych tendencji w detalicznym rynku paliw w ostatnich latach jest stały wzrost popytu na paliwa premium oraz trwające procesy konsolidacyjne. Zmiany te pozwalają przypuszczać, że w przyszłych latach będzie zwiększała się liczba stacji premium w Polsce. Również inwestycje drogowe oraz zlokalizowane przy autostradach Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) stwarzają szansę na rozwój lokalizowanych przy nich obiektów, w tym stacji paliw LOTOS. Ważnym elementem wpływającym na realizację strategii jest również liczba stacji niezależnych na polskim rynku. Z jednej strony jest to znacząca część rynku, stanowiąca konkurencję, z drugiej – potencjalni franczyzobiorcy, dający szansę na dalszy rozwój sieci LOTOS.

Rynek detaliczny w 2010 r. charakteryzował się dalszą konsolidacją sektora w segmencie stacji niezależnych, optymalizacją liczby stacji w segmencie krajowych operatorów oraz wzrostem liczby stacji w sieciach koncernów zagranicznych. Działania podjęte w 2010 r. przez operatorów stacji paliw wpłynęły na wzrost liczby stacji o 40 obiektów. Ponadto wzrost o 10 obiektów odnotowano w segmencie stacji autostradowych. Rok 2010 zamknął się liczbą 31 stacji autostradowych, z których siedem funkcjonowało pod logo LOTOS. Ostatecznie, pod koniec 2010 r. na krajowym rynku paliw działało 6.755 stacji paliw ogółem.

Stacje paliw w Polsce na koniec 2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN
You need to upgrade your Flash Player
top