Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A.

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

Profil organizacji

 • Przedmiot i zakres działalności

  Grupa Kapitałowa LOTOS jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. 

 • Akcjonariat

  W 2010 r. udział Skarbu Państwa w akcjonariacie zmniejszył się o 10,78%, a udział ING OFE spadł poniżej 5%.

 • Grupa Kapitałowa LOTOS

  W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzi Grupa LOTOS – jako podmiot dominujący - oraz spółki: LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło i  LOTOS Petrobaltic, która prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku, a także 14 innych podmiotów firmowanych znakiem LOTOS.

 • Organizacja

  W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje model zarządzania segmentowego. Segment jest wydzielonym obszarem działalności biznesowej, zarządzanym w skali grupy kapitałowej przez członka Zarządu Grupy LOTOS. Ten model efektywnie wspomaga proces realizacji strategii, podnosząc sprawność zarządzania oraz zapewniając synergię kosztową i przychodową w skali całej organizacji.

 • Członkostwo w organizacjach

  Grupa LOTOS jest członkiem 24 wiodących organizacji biznesowych, branżowych i społecznych, z którymi współpracuje w sposób długofalowy. Siedem z nich to organizacje o zasięgu międzynarodowym. Na forum tych organizacji przedstawiciele Grupy LOTOS aktywnie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

top