Uwarunkowania działalności

Trendy i prognozy

Spodziewany w 2011 r. popyt na produkty naftowe w Europie utrzyma się na poziomie niezmienionym w stosunku do minionego roku. 

Wraz z oczekiwanym wzrostem gospodarczym (na poziomie 4,2% globalnie, w tym 2,2% dla gospodarek rozwiniętych oraz 6,4% dla krajów rozwijających się1) prognozuje się wzrost zapotrzebowania na ropę naftową. Popyt na surowiec w 2011 r. szacowany jest na 88,8 miliona baryłek dziennie, co stanowi 1,5% wzrost w relacji do 2010 r. 

Chociaż większa część zapotrzebowania przypadnie na kraje OECD (45,7 mb/d), to w tej grupie krajów zużycie będzie niższe o 0,5% niż w 2010 r. Wzrost konsumpcji o niemal 4% odnotują natomiast kraje rozwijające się spoza OECD. Taki trend na rynku ropy naftowej utrzyma się w najbliższych latach i od 2012 r. większość konsumpcji surowca generowana będzie właśnie w tych krajach.

Prognozowana konsumpcja paliw 2

Na rynku światowym prognozuje się dalszy wzrost zapotrzebowania na produkty rafinacji naftowej – w relacji do 2010 r. dynamika na poziomie 1,7% w 2011 r. oraz 7% do 2015 r.

Najsilniejszego wzrostu konsumpcji oczekuje się na rynku oleju napędowego (3% w 2011 r., 14% w 2015 r.). Wysokim tempem wzrostu powinna cechować się także konsumpcja paliwa lotniczego oraz LPG. Dla rynku benzyn szacuje się utrzymanie zapotrzebowania na poziomie zbliżonym do 2015 r.

1 World Economic Outlook 2010, MFW, październik 2010

2 Na podstawie Medium-Term Oil Market Outlook 2010-2015, JBC, październik 2010

Prognozowana konsumpcja paliw na świecie (tys. b/d) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych JBC, 10.2010 r.
You need to upgrade your Flash Player

Na rynku europejskim można w 2011 r. oczekiwać popytu na produkty naftowe na poziomie niezmienionym w stosunku do 2010 r. oraz nieznacznie niższym w 2015 r. (spadek poniżej 1%). Dodatnią dynamiką cechować się będą rynki oleju napędowego (wzrost 4% do 2015 r.) oraz paliwa lotniczego JET (10% do 2015 r.). Prognozuje się zmniejszanie zapotrzebowania na benzyny silnikowe.

top