Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Ekonomiczne aspekty działalności

Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje decyzje dotyczące swojej działalności z uwzględnieniem ich pośredniego wpływu na otoczenie przedsiębiorstwa. Poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami i kontrahentami firma ma wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości na terenie swego oddziaływania. Dane dotyczące wyników finansowych w odniesieniu społecznej odpowiedzialności ilustrują przepływ kapitału pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w firmę oraz wpływ ekonomiczny organizacji na całe społeczeństwo.

   

Wyniki ekonomiczne

NR GRI OBSZAR
EC 1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna uzyskana i rozdysponowana z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wpłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych
Grupa LOTOS 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
  tys. zł
Przychody netto 11.630.382 11.867.884 14.900.794 12.711.611 18.132.827
 Koszty operacyjne 10.712.102 10.851.429 14.867.282 12.116.519 17.104.229
Wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia 82.771 94.724 115.587 131.585 136.840
Płatności skierowane do dawców kapitału 3.093 65.680 61.497 127.114 126.842
Płatności skierowane do sektora publicznego 5.249.087 6.730.682 7.108.738 8.557.314 9.425.916
Inwestycje społeczne 1.876 1.121 651 793 1.240

28 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2009. Zgodnie z treścią uchwały część zysku netto Grupy LOTOS w kwocie 1.000.000 zł zostało przeznaczone na fundusz celowy Spółki, przeznaczony na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
  tys. zł
Przychody netto 12.834.708 13.143.463 16.309.960 14.344.851 19.695.002
Koszty operacyjne 10.978.033 11.368.625 15.314.995 12.775.790 17.562.048
Wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia 359.998 388.418 422.506 462.948 497.043
Płatności skierowane do dawców kapitału 32.845 96.768 99.729 176.338 174.154
Płatności skierowane do sektora publicznego 5.968.567 7.194.536 7.519.904 8.951.791 9.804.980
Inwestycje społeczne 2.352 1.362 898 839 1.485

 

NR GRI OBSZAR
EC 3 Pokrycie zobowiązań organizacji związanych z planami emerytalnymi i świadczeniami

W związku z zobowiązaniami pracodawcy wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Grupa LOTOS tworzy rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.

Grupa LOTOS 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
tys. zł
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe:  
- długoterminowe 15.150 19.072 27.612 28.820 31.420
- krótkoterminowe 2.189 2.753 3.666 4.348 4.973
Razem rezerwy 17.339 21.825 31.278 33.168 36.393
Dokonane wpłaty z tytułu ubezpieczenia pracowników Grupy LOTOS z funduszem inwestycyjnym (III filar) 1.453 2.496 3.105 3.439 3.800
Grupa Kapitałowa LOTOS          
tys. zł
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe:  
- długoterminowe 54.232 60.295 82.587 87.961 95.370
- krótkoterminowe 7.472 8.888 9.505 10.733 12.459
Razem rezerwy 61.704 69.183 92.092 98.694 107.829
Dokonane wpłaty z tytułu ubezpieczenia pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS z funduszem inwestycyjnym (III filar) 4.524 7.068 8.720 10.195 10.174

 

NR GRI OBSZAR
EC 4 Istotne wsparcie finansowe uzyskane od państwa
Grupa LOTOS 2006 r. 2007 r. 2008 r.  2009 r. 2010 r.
tys. zł
Dotacje otrzymane 3.416 2.808 - 5.908 -
Dotacje rozliczone - - - - -
Wartość dotacji na koniec roku 16.560 19.368 19.368 25.276 25.276
Grupa Kapitałowa LOTOS          
tys. zł
Dotacje otrzymane 3.486 4.322 19 5.908 791
Dotacje rozliczone 634 601 663 744 1.122
Wartość dotacji na koniec roku 20.819 24.540 23.896 40.343 40.012

LOTOS Asfalt prowadzi działalność na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na podstawie Zezwolenia Nr 158/ARP S.A./2008 z 23 stycznia 2008 r. Zezwolenie zostało udzielone do 15 listopada 2017 r. W ramach obowiązujących przepisów LOTOS Asfalt jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do działalności objętej zezwoleniem. LOTOS Asfalt dokonuje obliczenia podstawy opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania, dochodu zwolnionego oraz dochodu do opodatkowania LOTOS Asfalt dokonuje podziału przychodów oraz kosztów na działalność strefową i poza strefową. Zwolnienie dochodu od opodatkowania dokonywane jest na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994 r. oraz Zezwolenia Nr 158/ARP S.A./2008 z 23 stycznia 2008 r. W związku z inwestycją realizowaną na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółce LOTOS Asfalt przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, polegającej na możliwości pomniejszenia należnego podatku dochodowego o kwotę nie przekraczającą 50% poniesionych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nakładów inwestycyjnych. 

 

Obecność na rynku

NR GRI OBSZAR
EC 5 Relacja standardowego wynagrodzenia na poziomie podstawowym do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w głównych lokalizacjach dla działalności firmy
L.p. Lokalizacja Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w 2010 r.
(zł)
Relacja najniższego wynagrodzenia do najniższego wynagrodzenia w kraju, które w 2010 r. wynosiło 1.317 zł (%)
Grupa LOTOS
1. Gdańsk 2.550 194
2. Czechowice 2.755 209
3. Jasło 2.600 197
4. Kraków 4.284 325
5. Piotrków Trybunalski 4.419 336
6. Poznań 2.900 220
7. Rypin 3.162 240
8. Warszawa 3.490 265
LOTOS Asfalt
1. Gdańsk 2.500 190
2. Czechowice 2.464 187
3. Jasło 1.500 114
LOTOS Kolej
1. Gdańsk 2.600 197
2. Czechowice 2.421 184
3. Jasło 2.475 188
4. Zduńska Wola 2.700 205
LOTOS Oil
1. Cała Spółka 2.199 167
LOTOS Paliwa
1. Cała Spółka 2.550 194
LOTOS Parafiny
1. Cała Spółka 1.600 121

Minimalne wynagrodzenie w 2010 r. w Polsce  wynosiło 1.317 zł brutto


NR GRI
OBSZAR
EC 6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków na rzecz lokalnych dostawców
w głównych lokalizacjach organizacji

Grupa LOTOS, będąc jednym z największych przedsiębiorstw w regionie pomorskim, czuje się odpowiedzialna za swoje najbliższe otoczenie, w tym za jego dynamiczny rozwój gospodarczy. Spółka prowadzi działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz zasadami odpowiedzialności biznesowej, co oznacza, że etyka, transparentność i jawność stanowią ważny aspekt działalności koncernu.

Według szacunków Spółki 84% kontrahentów Grupy LOTOS stanowią lokalni dostawcy w głównych lokalizacjach dla działalności firmy, tzn. w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. W tym miejscu warto podkreślić, że 50% umów zawieranych jest z kontrahentami, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Powyższe twierdzenia ilustruje zamieszczony poniżej wykres, przedstawiający procentowy rozkład liczby zobowiązań zaciągniętych z kontrahentami, mającymi siedziby w głównych lokalizacjach dla działalności firmy.

Procentowy rozkład liczby zobowiązań zaciągniętych w 2010 r. z kontrahentami mającymi siedziby w głównych lokalizacjach dla działalności Grupy LOTOS
You need to upgrade your Flash Player

Liczba umów zawartych w 2010 r. z kontrahentami mającymi siedziby w głównych lokalizacjach dla działalności Grupy LOTOS

Siedziba Firmy Liczba umów
Gdańsk i województwo pomorskie 385
Warszawa 197
Kraków 59
Pozostałe 125
Razem 766

LOTOS Paliwa: Spółka kupuje niemal 100% sprzedawanych paliw w Grupie LOTOS, z czego zdecydowana większość pochodzi z produkcji krajowej realizowanej w rafinerii w Gdańsku.

LOTOS Asfalt: Przy wyborze dostawców towarów i usług Spółka zobligowana jest do stosowania procedury wyboru kontrahenta, która określa zasady i tryb postępowania w przypadku dokonywania wszystkich zakupów towarów i usług, gdzie do głównych kryteriów należą m.in. jakość produktów/usług, wpływ produktu/usługi na środowisko, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy przez dostawcę, warunki płatności i gwarancji. Strategicznym dostawcą surowców do LOTOS Asfalt (Gdańsk, Jasło, Czechowice) jest Grupa LOTOS. Udział lokalnych dostawców LOTOS Asfalt stanowi 5% ogółu wartości dostaw do Spółki. Pozostali dostawcy to polscy importerzy oraz producenci surowców i gotowych produktów z Europy oraz krajów pozaeuropejskich.

LOTOS Kolej: Służby zaopatrzenia Spółki optymalizują proces zaopatrzenia m.in. poprzez wybór potencjalnie najlepszych dostawców, a jednym z kryteriów jest ich lokalizacja w regionie. Największe koszty materiałów Spółka ponosi w związku z zaopatrzeniem w części zamienne do taboru. Większość firm zaopatrujących w te części znajduje się na południu Polski, dlatego jedynie część materiałów eksploatacyjnych może być kupowana w firmach lokalnych, tj. na terenie województwa pomorskiego. 

LOTOS Parafiny: Spółka ma zakłady produkcyjne w Czechowicach i Jaśle, stąd pod pojęciem lokalny należy rozumieć dostawców pochodzących z południowej Polski. Około 60% usług transportowych kierowanych do lub z Jasła oraz Czechowic realizowanych jest za pośrednictwem lokalnych firm. Przy zamawianiu i zakupie usług związanych z działalnością inwestycyjną i remontową brak jest zasad i ograniczeń dotyczących lokalizacji dostawcy. W 2010 r. proporcje wydatków inwestycyjnych i remontowych kształtowały się następująco: dla lokalizacji Jasło –  68% lokalni dostawcy, 32% dostawcy spoza regionu; dla lokalizacji Czechowice-Dziedzice –  85% lokalni dostawcy, 15% dostawcy spoza regionu.

LOTOS Oil: Spółka stara się stosować taką politykę doboru dostawców, aby w każdej kategorii zakupowej mieć przynajmniej dwa źródła dostaw. W przypadku monopolu dostawcy, Spółka stara się taki monopol okresowo weryfikować. Bieżąca polityka zakupowa polega na penetracji rynków lokalnych w celu zlokalizowania dostawców. W przypadku znalezienia rzetelnego i perspektywicznego dostawcy, Spółka zaprasza go do procesu przetargowego. Struktura wartościowa zakupów (poza usługami) we wszystkich oddziałach produkcyjnych, łącznie z Centrum Dystrybucyjnym i z uwzględnieniem współpracy z Grupą LOTOS, była w 2010 r. następująca: 82% dostawy lokalne, 18% dostawy pozostałe. W strukturze wartościowej dostaw usług 90% stanowili dostawcy lokalni, zaś 10% pozostali.

NR GRI OBSZAR
EC 7 Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji

Grupa LOTOS zatrudnia wyższą kadrę menadżerską zgodnie z profilem i wymaganiami stanowiska. Są to osoby spełniające w najwyższym stopniu stawiane wymagania. Bardzo często wyższe stanowiska w firmie obejmują pracownicy z awansu wewnętrznego. W składzie wyższej kadry w głównych lokalizacjach działalności Spółki 76,4% zatrudnionych pracowników rekrutuje się z lokalnej społeczności.

LOTOS Asfalt: Przy tworzeniu nowych miejsc zatrudnienia, po spełnieniu wymogu wymaganych kompetencji, w pierwszej kolejności uwzględniane są osoby z rynku lokalnego. Dotyczy to również kadry kierowniczej. W poszczególnych lokalizacjach udział kadry kierowniczej pochodzącej ze społeczności lokalnych był w 2010 r. następujący: Gdańsk – 82%, Czechowice – 100%, Jasło – 75%.

LOTOS Kolej: Spółka przy zatrudnianiu wyższej kadry zarządczej kieruje się argumentami merytorycznymi, wiedzą i predyspozycjami kandydatów na odpowiednie stanowiska. Podczas rekrutacji w pierwszej kolejności rozważane są kandydatury z awansu wewnętrznego, czy to w ramach Spółki czy Grupy Kapitałowej LOTOS. W składzie wyższej kadry zarządzającej firmy 100% zatrudnionych rekrutuje się z lokalnej społeczności, tj. z województwa pomorskiego.

LOTOS Oil: Spółka prowadzi globalną politykę zatrudniania, bez względu na lokalizację swoich Oddziałów - w każdym z nich obowiązują te same procedury. Polityka Spółki nie przyznaje specjalnych preferencji osobom pochodzącym z lokalnego rynku pracy. Niemniej w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności gospodarczej, tj. w Oddziale w Gdańsku, Oddziale w Czechowicach, Oddziale w Jaśle oraz w Biurze Dystrybucji w Piotrkowie Trybunalskim – wskaźnik zatrudnienia wyższej kadry kierowniczej (stanowiska: dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik zakładu, szef biura) pochodzącej z lokalnej społeczności wynosi 100%. Dywersyfikacja działań zarządczych spowodowała utworzenie Biur na terenie kraju. Również tutaj 100% zatrudnionej kadry wywodzi się z lokalnej społeczności.

LOTOS Parafiny: Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników na wyższe stanowiska menadżerskie zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie. Podczas rekrutacji na określone stanowisko w pierwszej kolejności rozpatrywane są aplikacje pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. W składzie wyższej kadry w głównych lokalizacjach działalności firmy 91% zatrudnionych pracowników rekrutuje się z lokalnej społeczności.

LOTOS Paliwa: Spółka nie stosuje globalnej polityki mającej na celu udzielanie pierwszeństwa lokalnym społecznościom w procesie zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. Ze względu na specyficzny charakter Spółki osoby na stanowiskach kierowniczych w różnych miejscach Polski zatrudniane są na podstawie aktualnego zapotrzebowania.

Pośredni wpływ finansowy

NR GRI OBSZAR
EC 8 Rozwój oraz wpływ inwestycji infrastrukturalnych i usług na skutek zaangażowania komercyjnego, niematerialnego i pro bono firmy

Szczegółowe informacje na temat działalności Spółki w tym zakresie znajdują się w internetowym portalu Grupy LOTOS [ link ].

NR GRI OBSZAR
EC 9 Definicja i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego działalności firmy z uwzględnieniem jego zakresu – aspekt współpracy z kontrahentami w głównych lokalizacjach firmy

Zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa LOTOS podejmuje decyzje w kwestiach biznesowych z uwzględnieniem również ich pośredniego wpływu na lokalne społeczności i rozwój całego regionu pomorskiego. Połowa umów na dostawę usług lub towarów zawieranych jest z kontrahentami, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tym regionie. Około 35% ogólnej liczby umów stanowią zobowiązania o charakterze świadczeń powtarzających się lub długoterminowych, które są zawierane z lokalnymi dostawcami prowadzącymi małe i średnie przedsiębiorstwa. Fakt ten świadczy o istotnym wpływie, jaki Grupa LOTOS wywiera na funkcjonowanie lokalnych społeczności i rozwój gospodarczy regionu.

Poprzez wybór lokalnych dostawców Spółka ma pośredni wpływ na wzrost zamożności społeczności lokalnych. Dzięki działalności Grupy LOTOS małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu otrzymują istotny zastrzyk kapitału, który wywiera duży wpływ na ich funkcjonowanie, a w konsekwencji również na wzrost zatrudnienia w sektorze MSP. Dzięki temu poprawia się poziom życia mieszkańców regionu pomorskiego, rosną wydatki na konsumpcję, również produktów luksusowych, a także nakłady ponoszone na kształcenie i rozwój kapitału intelektualnego, czyli  jedne z najistotniejszych wartości z punktu widzenia Grupy LOTOS. Rozwój kapitału ludzkiego stanowi wymierną korzyść dla Spółki. Kompetentna i dobrze wykształcona społeczność regionu pomorskiego podejmuje pracę w Grupie LOTOS, stale podnosząc jej potencjał oraz innowacyjność na rynku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

LOTOS Asfalt: Spółka prowadzi sprzedaż asfaltów, ciężkiego oleju opałowego, paliwa żeglugowego oraz materiałów hydroizolacyjnych. Produkcja i handel wskazanych produktów realizowana jest na zasadzie Biznes to Biznes (B2B). Oznacza to, że Spółka ma pośredni wpływ na rozwój oraz poprawę sytuacji ekonomicznej swoich kooperantów poprzez utrzymywanie z nimi stosunków gospodarczych. Spółka przyczynia się również do utrzymania lub wzrostu stanu zatrudnienia oraz wprowadza ożywienie gospodarcze na terenach swojej aktywności. Od 2009 r. LOTOS Asfalt m.in. wywiera pośredni wpływ ekonomiczny w rejonie Jasła, obszarze odczuwającym spowolnienie gospodarcze, poprzez inwestowanie w środki produkcji, tj. rozwój nowego biznesu - Zakładu Produkcji Materiałów Hydroizolacyjnych. Zlokalizowanie tak dużej inwestycji w rejonie Polski południowo-wschodniej, w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ma również pozytywny wpływ na poprawę sytuacji rynku pracy na terenie dotkniętym problemami bezrobocia. Uruchomiona w 2009 r. fabryka pap, po zakończeniu inwestycji, stworzyła łącznie, według stanu na koniec 2010 r., 104 nowe miejsca pracy. Dla porównania na koniec roku 2009 zatrudnienie wynosiło 69 osób. Uruchomienie nowoczesnej fabryki dało realne możliwości na poszerzenie umiejętności i kwalifikacji zatrudnionych pracowników, dzięki przygotowaniu ich do obsługi nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie infrastruktury produkcyjnej oraz działaniu w systemie organizacyjnym i logistyczno-dystrybucyjnym, wykorzystującym współczesne narzędzia informatyczne.

LOTOS Kolej: Spółka nie monitoruje pośredniego wpływu ekonomicznego swoich działań. Pomimo tego niektóre z jej działań można zaklasyfikować jako spełniające kryteria tego rodzaju wpływu. Do jednego z podstawowych działań należy zaliczyć stałe dążenie do unowocześniania użytkowanego taboru. Pozyskiwanie coraz to większej liczby nowoczesnych lokomotyw liniowych ugruntowuje pozycję Spółki na rynku i definiuje ją jako liczącego się przewoźnika, który inwestuje w nowoczesne technologie. Pod koniec 2009 r. została zawarta umowa na sprzedaż lokomotyw spalinowych serii ST 43 (w 2010 r. LOTOS Kolej opuściła ostatnia lokomotywa tego typu). We wrześniu 2009 r. zawarto umowę z Bombardier Transpotration GmbH na dostawę nowoczesnych lokomotyw spalinowych TRAXX F140 DE oraz umowy z Railpool GmbH na leasing operacyjny łącznie 14 lokomotyw elektrycznych TRAXX F140 MS. Dzięki tym działaniom LOTOS Kolej posiada park najnowocześniejszych lokomotyw w Polsce, przyczyniając się do rozwoju technologicznego na lokalnym rynku pracy.

LOTOS Oil: Poprzez dostawę i dystrybucję swoich produktów Spółka wspiera miejsca pracy zarówno w firmach lokalnych, z którymi współpracuje, jak również w firmach o ogólnokrajowym zasięgu. Dzięki umowom o współpracy z firmami na rynku krajowym i zagranicznym LOTOS Oil uzyskuje dostęp do nowych technologii. Spółka unowocześnia swoją produkcję, podwyższa jakość oferowanych produktów i usług, a ponadto umożliwia pracownikom podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez dostęp do specjalistycznych szkoleń. Jest to jeden z czynników wpływających na atrakcyjność Spółki, jako miejsca pracy, w którym pracownik może się doskonalić i rozwijać, a w związku z tym chętnie aplikują do niej specjaliści z długim doświadczeniem zawodowym.

LOTOS Parafiny: Spółka wywiera pośredni wpływ ekonomiczny na lokalną społeczność poprzez wspieranie powstawania nowych miejsc pracy w ramach łańcucha dostaw, a także w wyniku podwyższania kwalifikacji i wiedzy w rejonach prowadzenia działalności, co związane jest z pozyskiwaniem coraz większej liczby dostawców.

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P...

Grupa LOTOS w RESPECT Index

Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych...

Pracownicy

Kierownictwo Grupy Kapitałowej LOTOS przykłada szczególną wagę do kształtowania odpowiedzialnych relacji z pracownikami. Dotyczy to...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top