Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Weryfikacja

Wszelkie dane przedstawione w Sprawozdaniu zgromadzone zostały w sposób rzetelny i odpowiedzialny, poświadczony za zgodność ze stanem faktycznym przez członków najwyższego kierownictwa Grupy LOTOS oraz wybranych spółek zależnych grupy kapitałowej nadzorujących poszczególne raportowane obszary działalności.

Dane finansowe zgodne są z informacjami prezentowanymi w Skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, odnoszących się do poszczególnych okresów.

Niniejsze Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe nie zostało poddane zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ poświadczający. Podkreślić jednak należy, że większość danych finansowych odnoszących się do ostatniego roku obrotowego, będących przedmiotem obecnego sprawozdania była oceniana przez biegłych rewidentów firmy Ernst&Young Audit Sp. z o.o., badających Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS.

W Grupie LOTOS jest wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone są też wymagania Publikacji Standaryzacyjnej Zapewniania Jakości AQAP 2110 oraz wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o znaczeniu strategicznym, zgodne z normą PN-N-19001.

W lipcu 2010 r. Spółka przeszła pomyślnie audit odnowienia certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj. audit, którego celem jest ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Audit odnowienia wykonywany jest co trzy lata. Zarówno audit odnowienia, jak i audity nadzoru (przeprowadzane corocznie) dokonywane są przez zewnętrzną, niezależną jednostkę certyfikującą.

Dodatkowo w Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzone są audity wewnętrzne, mające na celu ocenę stopnia wdrożenia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także skuteczności realizowanych procesów. Więcej informacji o auditach Zintegrowanego Systemu Zarządzania znajduje się w podrozdziale „Systemy Zarządzania” niniejszego Raportu Rocznego.

Ponadto Grupa LOTOS, zgodnie z przyjętymi zasadami przejrzystości w komunikacji z interesariuszami, cyklicznie poddaje zewnętrznej ocenie swoje zaangażowanie w działania z dziedziny społecznej odpowiedzialności, poprzez uczestnictwo w profesjonalnych badaniach porównujących dokonania firm działających na rzecz rozwijania idei CSR. Do najważniejszych działań zrealizowanych w tym obszarze w 2010 r. należy zaliczyć udział Spółki w:

  • Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2010, którego organizatorami byli: Centrum Etyki Biznesu Akademii im. L. Koźmińskiego oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyniki oraz osiągnięcia wykazane przez Grupę LOTOS, stanowiące podstawę oceny, zostały poddane weryfikacji przez audytorów firmy PricewaterhouseCoopers - partnera rankingu;
  • RESPECT Ratingu, który został przygotowany, jako podstawa wyłonienia uczestników RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Realizowane przez Grupę LOTOS działania z zakresu społecznej odpowiedzialności zostały poddane – w toku opracowywania wyników Ratingu - weryfikacji przez firmę Deloitte.

W obu przytoczonych przypadkach audytorzy dokonywali weryfikacji przekazanych przez Spółkę informacji, nie tylko na podstawie rozmów z jej przedstawicielami, ale przede wszystkim w oparciu o przedstawioną dokumentację.

Systemy zarządzania

Podejście do zarządzania w Grupie LOTOS zakłada stałe doskonalenie organizacji. W 2010 r. Spółka zainicjowała cykliczną ocenę dojrzałości...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top