Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

  PLN’000 PLN’000 EUR’000 EUR’000
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31.12.2010 za rok zakończony 31.12.2009 za rok zakończony 31.12.2010 za rok zakończony 31.12.2009
    (dane przekształcone)   (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 19.680.533 14.321.041 4.914.727 3.299.323
Zysk operacyjny 763.315 419.793 190.619 96.713
Zysk przed opodatkowaniem 721.939 1.109.608 180.286 255.635
Zysk netto z działalności kontynuowanej 681.353 911.812 170.151 210.066
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 679.180 900.761 169.608 207.520
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym 2.173 11.051 543 2.546
Całkowite dochody ogółem 678.609 928.661 169.466 213.948
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 676.450 908.083 168.927 209.207
Całkowity dochód przypisany udziałom niekontrolującym 2.159 20.578 539 4.741
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 880.255 695.024 219.822 160.122
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.053.896) (3.333.619) (263.184) (768.009)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 447.706 2.181.465 111.804 502.572
Przepływy pieniężne netto razem 272.095 (454.791) 67.949 (104.776)
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w złotych/EUR) 5,23 7,44 1,31 1,71
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w złotych/EUR) - - - -
  PLN’000 PLN’000 EUR’000 EUR’000
  stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2009 stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2009
    (dane przekształcone)   (dane przekształcone)
Aktywa razem 17.736.029 15.225.952 4.478.456 3.706.234
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.498.819 6.809.393 1.893.498 1.657.513
Udziały niekontrolujące 14.658 36.752 3.701 8.946
Kapitały własne razem 7.513.477 6.846.145 1.897.199 1.666.459
 

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2010 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 3,9603 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0044 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku).

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2009 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1082 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3406 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top