Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku.

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony 31 grudnia 2010 za rok zakończony 31 grudnia 2009
      (dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
Zysk netto z działalności kontynuowanej   681.353 911.812
Korekty o pozycje:      
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 21 (18.649) (8.227)
Amortyzacja 31 389.901 284.793
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych   155.700 (456.019)
Odsetki i dywidendy    58.344 37.390
(Zyski)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej   87.097 16.580
Podatek dochodowy zapłacony   (84.219) (187.291)
Podatek dochodowy bieżącego okresu 13.1 40.586 197.796
(Zwiększenie) stanu należności 31 (298.709) (187.480)
(Zwiększenie) stanu zapasów 31 (1.483.647) (575.767)
Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 31 1.156.657 692.711
Zwiększenie /(Zmniejszenie) stanu rezerw 31 9.851 (48.866)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych 31 (6.969) 19.045
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych   193.036 (1.453)
Inne korekty   (77) -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   880.255 695.024
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Dywidendy otrzymane   10.490 1.737
Odsetki otrzymane   1.378 4.252
Sprzedaż/(Zakup) środków trwałych i wartości niematerialnych 31 (1.009.937) (3.072.664)
Sprzedaż/(Zakup) krótkoterminowych aktywów finansowych   83 2.758
(Zakup) długoterminowych aktywów finansowych   (14) -
Nabycie Energobaltic Sp. z o.o. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych 20 - (1.526)
Inne wpływy z tytułu aktywów finansowych   - 6.050
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie   (57.064) (258.581)
Środki pieniężne związane z utratą kontroli nad jednostką zależną    - (367)
Pozostałe pozycje netto   1.168 (15.278)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (1.053.896) (3.333.619)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   1.262.315 2.263.790
Emisja obligacji 35 102.670 -
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostce zależnej nie skutkujące utratą kontroli długoterminowych aktywów finansowych   (11.554) -
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek   (630.530) (195.696)
Wykup obligacji 35 (50.000) -
Zapłacone odsetki   (97.804) (100.446)
Zapłacone dywidendy    - (15)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (4.786) (1.737)
Rozliczenie instrumentów finansowych   (119.585) 216.047
Pozostałe pozycje netto   (3.020) (478)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   447.706 2.181.465
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (1.970) 2.339
Zmiana stanu środków pieniężnych netto   272.095 (454.791)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 31 (155.660) 299.131
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 31 116.435 (155.660)
- o ograniczonej możliwości dysponowania 30 42.319 20.420

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top