Dodatkowe informacje i objaśnienia

31. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Środki pieniężne w banku 390.660 354.164
Środki pieniężne w kasie 273 243
Inne środki pieniężne 333 647
Kredyty w rachunku bieżącym (274.831) (510.714)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem 116.435 (155.660)

Podział działalności Grupy w rachunku przepływów pieniężnych

Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawowym rodzajem działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej.

Do działalności inwestycyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie), wartości niematerialnych, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego.

Do działalności finansowej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego oraz rozliczenie instrumentów finansowych związanych z działalnością finansową. Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału własnego i zadłużenia finansowego.

Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z pozycji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
Należności
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto (207.829) (116.210)
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego (12.687) (68.672)
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z zobowiązaniami z tytułu VAT (71.120) -
Zmiana stanu należności inwestycyjnych 2.958 2.022
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej - 291
Zmiana stanu należności z tytułu dywidend - (1.343)
Zmiana stanu należności z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych - (3.167)
Pozostałe (10.031) (401)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (298.709) (187.480)
Zapasy
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Bilansowa zmiana stanu zapasów (1.483.647) (575.897)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej - 130
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (1.483.647) (575.767)
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych 1.783.227 1.932.080
Zmiana stanu kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych (634.388) (1.781.466)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 22.358 505.213
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów (1.926) (35.083)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji obligacji (52.670) -
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej - 5.604
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 8.874 (81.824)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (3.321) (3.798)
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z zobowiązaniami z tytułu VAT 77.937 -
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny pochodnych instrumentów finansowych (43.436) (17.845)
Pozostałe 2 169.830
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1.156.657 692.711
Rezerwy
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony 31 grudnia 2009
Bilansowa zmiana stanu rezerw 59.518 45.781
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej - 2.471
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony (32.532) (80.200)
Utworzenie rezerwy na Morskie Kopalnie Ropy (17.135) (31.031)
Pozostałe - 14.113
Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 9.851 (48.866)
Rozliczenia międzyokresowe czynne
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony 31 grudnia 2009
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (91.242) 54.454
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej - (680)
Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego 85.634 (26.901)
Pozostałe (1.361) (7.828)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (6.969) 19.045
Środki pieniężne
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony 31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 36.212 (319.052)
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym 235.883 (135.739)
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 272.095 (454.791)
Przyczyny występowania różnic pomiędzy pozycjami ujawnionymi w Notach objaśniających a pozycjami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
Amortyzacja
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Amortyzacja wykazana w zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 390.118 285.074
Koszty amortyzacji bezpośrednio związane z nakładami na środki trwałe w budowie (217) (281)
Amortyzacja wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 389.901 284.793
(Zakup)/Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
(Zakup)/Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych wykazany w zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (1.041.033) (2.935.312)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (22.358) (505.213)
Zmiana stanu należności inwestycyjnych (2.958) (2.022)
Wydatki na zaliczki na środki trwałe w budowie 57.064 258.581
Nabycie środków trwałych w drodze leasingu 4.828 83.469
Pozostałe  (5.480) 27.833
(Zakup)/Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych wykazany w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (1.009.937) (3.072.664)

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top