Dodatkowe informacje i objaśnienia

13. Podatek dochodowy

13.1 Obciążenia podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku i za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
Podatek dochodowy od osób prawnych 94.810 84.239
Podatek odroczony (54.224) 113.557
Razem podatek wykazany w skonsolidowanym zysku 40.586 197.796
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu zmian w kapitale własnym - 88
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach (2.877) -

Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dla podmiotów działających na terenie Polski. Dla zagranicznej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 28%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 50%).

13.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania

Zmiana stanu aktywa i rezerwy na podatek odroczony odniesiona w sprawozdanie z całkowitych dochodów w 2010 roku wynika m.in. z faktu zastosowania dla celów podatkowych przez Grupę LOTOS S.A. oraz niektóre spółki z Grupy z dniem 1 stycznia 2010 roku metody podatkowej ustalania różnic kursowych dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W latach 2007-2009 Jednostka Dominująca oraz niektóre spółki z Grupy stosowały metodę rachunkową ustalania różnic kursowych dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2010 za rok zakończony 31 grudnia 2009
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem  721.939 1.109.608
Podatek dochodowy według stawki 19% 137.168 210.826
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie 693 2.761
Efekt podatkowy udziału w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych (3.543) (1.563)
Podatek dochodowy ujęty w sprawozdaniu zmian w kapitałach własnych - 88
Korekta z tytułu ulgi biokomponentowej (3.296) -
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych (3.334) (29)
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19% (61.973) (6.521)
Różnice trwałe 20.500 (6.698)
Efekt podatkowy ulgi biokomponentowej (19.964) -
Efekt podatkowy ulgi strefowej (4.755) -
Pozostałe różnice (20.910) (1.068)
Razem 40.586 197.796
Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej 5,6% 17,8%

Różnica pomiędzy kwotą podatku wykazanego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów a kwotą obliczoną według stawki od zysku przed opodatkowaniem wynika z następujących pozycji:

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2010 za rok zakończony 31 grudnia 2009
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem spółek opodatkowanych stawką 19% 759.768 1.047.841
Podatek dochodowy według stawki 19% 144.356 199.090
Efekt podatkowy przychodów nie będących przychodami według przepisów podatkowych (145.063) (117.541)
Efekt podatkowy kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania według przepisów podatkowych 210.752 114.941
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (62.945) (65.751)
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie 693 2.761
Efekt podatkowy udziału w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych (3.543) (1.563)
Pozostałe (21.119) (11.145)
Razem 123.131 120.792
Podatek dochodowy ujęty w sprawozdaniu zmian w kapitałach własnych - 88
Korekta z tytułu ulgi biokomponentowej (3.296) -
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych (3.334) (29)
Podatek dochodowy spółek opodatkowanych stawką 19% 116.501 120.851
Efekt podatkowy spółek zagranicznych (a) (21.691) (36.612)
Razem podatek wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 94.810 84.239
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem spółek zagranicznych opodatkowanych stawką 28%, 50% (37.829) 61.767
Przychody nie będące przychodami według przepisów podatkowych 2.156 (16.707)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania według przepisów podatkowych (187.141) (179.386)
Inne różnice (3.209) (3.669)
Podstawa opodatkowania stawką 28% (226.023) (137.995)
Ulga podatkowa z tytułu zwiększonej amortyzacji aktywów (61.359) (44.674)
Pozostałe 33.320 (9.451)
Podstawa opodatkowania stawką 50% (254.062) (192.120)
Podatek dochodowy według stawki 28% (63.286) (38.639)
Podatek dochodowy według stawki 50% (127.031) (96.060)
Strata podatkowa rozliczana w czasie 165.404 96.460
Inne różnice 3.222 1.627
Efekt podatkowy spółek zagranicznych (a) (21.691) (36.612)

  

13.3 Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 47.492 131.299
Należny zwrot podatku (1) 47.492 131.299
     
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 15.188 11.867
Podatek dochodowy do zapłaty 15.188 11.867

  

(1) Jednostka Dominująca skompensowała kwotę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z zobowiązaniami z tytułu należnego podatku VAT w 2009 i 2010 roku.

13.4 Odroczony podatek dochodowy

Aktywa (rezerwa) netto na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2010 roku i na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień 1 stycznia 2009 roku składa się z następujących pozycji:

w tysiącach złotych Sprawozdanie z pozycji finansowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za rok zakończony
31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
1 stycznia 2009
(dane przekształcone)
31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego          
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 518.132 373.262 207.580 144.870 165.682
Dodatnia wycena instrumentów pochodnych 13.180 10.508 20.635 2.672 (10.127)
Leasing finansowy 16.089 16.452 180 (363) 16.272
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych ujęte w kapitale własnym 2.877 - - 2.877 -
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych 21.146 20.216 13 930 20.203
Pozostałe 21.475 12.558 3.888 8.917 8.670
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  592.899 432.996 232.296 159.903 200.700
Aktywa z tytułu podatku odroczonego          
Rezerwa na świadczenia pracownicze 34.783 18.903 19.412 15.880 (509)
Odpis aktualizujący wartość zapasów 1.473 1.531 40.108 (58) (38.577)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 23.264 11.036 113 12.228 10.923
Ujemna wycena instrumentów pochodnych 52.036 41.875 29.339 10.161 12.536
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych 35.985 1 - 35.984 1
Odpis aktualizujący należności 18.011 20.772 16.002 (2.761) 4.770
Leasing finansowy 14.415 15.729 183 (1.314) 15.546
Różnica pomiędzy rezerwą a aktywem likwidacji zakładu górniczego 15.551 10.932 8.055 4.619 2.877
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży 1.789 8.026 5.465 (6.237) 2.561
Strata podatkowa rozliczona w czasie 380.561 269.653 127.189 110.908 142.464
Pozostałe rezerwy 8.997 3.986 2.012 5.011 1.974
Ulga biokomponentowa 19.964 - - 19.964 -
Ulga strefowa 4.755 - - 4.755 -
Pozostałe 18.073 14.208 75.175 3.865 (60.967)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 629.657 416.652 323.053 213.005 93.599
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego       (53.102) 107.101
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych       (1.108) 6.810
Pozostałe różnice       (14) (354)
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów       (54.224) 113.557
Aktywa/ Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego, w tym: 36.758 (16.344) 90.757    
Aktywa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 629.657 416.652 323.053    
Aktywa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana  - - -    
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana (592.899) (432.996) (232.296)    
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana  - - -    

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość aktywa z tytułu straty podatkowej rozliczanej w czasie w kwocie 88 tysięcy złotych została wykazana w sprawozdaniu zmian w kapitałach własnych.

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami, podatek odroczony - aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony muszą być obliczane indywidualnie w poszczególnych spółkach. Spółki w Grupie kompensują aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony. W rezultacie skonsolidowane bilanse prezentują aktywa oraz rezerwę na podatek odroczony w sposób następujący:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 159.901 74.267
Rezerwa na podatek odroczony (123.143) (90.611)
Podatek odroczony – aktywa (rezerwa) netto 36.758 (16.344)

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2011 - 2085.

Wartość strat podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku, w związku z którymi nie ujęto w bilansie składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego wyniosła 78.937 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 66.761 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top