Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku.

​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​

(w tysiącach złotych) Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Różnice kursowe Kapitały własne przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitały własne razem
1 stycznia 2009
  113.700 970.951 4.297.823 7.060 5.389.534 396.078 5.785.612
Aktywowanie prawa wieczystego użytkowania gruntów 9.2 - - 132.391 - 132.391 - 132.391
1 stycznia 2009 (dane przekształcone)   113.700 970.951 4.430.214 7.060 5.521.925 396.078 5.918.003
Zysk netto z działalności kontynuowanej za rok zakończony 31 grudnia 2009   - - 900.761 - 900.761 11.051 911.812
Inne całkowite dochody ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2009   - - 105 7.217 7.322 9.527 16.849
Dywidendy dla akcjonariuszy z podziału zysku za 2008 rok   - - - - - (19) (19)
Emisja nowych akcji 32 16.173 - - - 16.173 - 16.173
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną 32 - 340.773 - - 340.773 - 340.773
Koszty emisji z uwzględnieniem podatku odroczonego 32 - (376) - - (376) - (376)
Zmiany w udziale własnościowym   - - 22.835 - 22.835 (379.647) (356.812)
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy   - - (20) - (20) (238) (258)
31 grudnia 2009 (dane przekształcone)   129.873 1.311.348 5.353.895 14.277 6.809.393 36.752 6.846.145
1 stycznia 2010 (dane przekształcone)   129.873 1.311.348 5.353.895 14.277 6.809.393 36.752 6.846.145
Zysk netto z działalności kontynuowanej za rok zakończony 31 grudnia 2010   - - 679.180 - 679.180 2.173 681.353
Zmiany w udziale własnościowym 2 - - 12.976 - 12.976 (24.253) (11.277)
Inne całkowite dochody ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2010   - - (734) (1.996) (2.730) (14) (2.744)
31 grudnia 2010   129.873 1.311.348 6.045.317 12.281 7.498.819 14.658 7.513.477

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top