Dodatkowe informacje i objaśnienia

9. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2010 roku.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („Rada”, „RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Jednostka Dominująca oraz LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Exploration and Production Norge AS, LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Oil S.A., LOTOS Paliwa Sp. z o.o., LOTOS Kolej Sp. z o.o., LOTOS Tank Sp. z o.o., LOTOS Serwis Sp. z o.o. prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Pozostałe spółki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz politykami, standardami rachunkowości zależnymi od siedziby zagranicznej spółki. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy stosujących inne standardy niż MSSF, wprowadzone w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku Grupa skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania zaktualizowanego standardu MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz zaktualizowanego standardu MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. Zastosowanie zaktualizowanego standardu MSSF 3 i zaktualizowanego standardu MSR 27 nie miało istotnego wpływu na okresy wcześniejsze.

W kwietniu 2009 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała drugi zbiór zmian do publikowanych przez siebie standardów, przede wszystkim w celu usunięcia nieścisłości i niejasności sformułowań. Dla poszczególnych standardów obowiązują różne przepisy przejściowe. Zastosowanie zmian w wymienionych poniżej standardach spowodowało zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości, nie miało jednak żadnego wpływu na zaprezentowaną w sprawozdaniach finansowych sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.

MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych: Wyraźnie stwierdzono, że jako przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zaklasyfikować można jedynie wydatki prowadzące do rozpoznania składnika aktywów.

MSR 36 Utrata wartości aktywów: Doprecyzowano, iż największa dozwolona jednostka przyporządkowania wartości firmy nabytej w wyniku połączenia jednostek dla celów testów na utratę wartości to segment operacyjny w rozumieniu MSSF 8 przed zagregowaniem dla celów sprawozdawczości. Zmiana ta nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

MSSF 8 Segmenty operacyjne: Doprecyzowano, iż aktywa i zobowiązania segmentu należy wykazywać tylko wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania są włączone do miar wykorzystywanych przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych. Ponieważ główny organ Grupy odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych dokonuje przeglądu aktywów segmentu, Grupa kontynuuje ujawnianie wymaganych informacji w Nocie 11.

Grupa dokonała weryfikacji nowych interpretacji, standardów oraz zmian do standardów już obowiązujących. Nowe interpretacje, standardy oraz zmiany do istniejących standardów obowiązujących i przyjętych do stosowania przez Unię Europejską nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.

9.1 Nowe standardy i interpretacje

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską są następujące:

  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku lub później),
  • Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później),
  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 lub później),
  • Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy” (ma zastosowanie od 1 lipca 2011 lub później).

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

Faza pierwsza standardu MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”: Klasyfikacja i Wycena – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie została zatwierdzona przez Unię Europejską. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmie się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości. Zakończenie tego projektu oczekiwane jest w połowie 2011 roku. Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Grupa. Grupa dokona oceny tego wpływu w powiązaniu z innymi fazami, gdy zostaną one opublikowane, w celu zaprezentowania spójnego obrazu.

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz zaprezentowaną w sprawozdaniach finansowych sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.

W okresach rozpoczynających się po 1 stycznia 2010 roku będą obowiązywać nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską:

  • MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później),
  • Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 „Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania” (mają zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku lub później),
  • Zaktualizowany MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później),
  • KIMSF 19 „Konwersja zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później),
  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) – część zmian ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku, a część dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku.

9.2 Zmiany zasad rachunkowości oraz korekty błędów

Przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, za wyjątkiem zastosowania z dniem 1 stycznia 2010 roku zmian do MSR 17 Leasing, w wyniku których Grupa aktywowała otrzymane bezpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów w wartości godziwej w księgach rachunkowych i zaprezentowała jako składnik rzeczowych aktywów trwałych odpowiednio podwyższając wartość kapitałów własnych na skutek niemożliwości ustalenia zobowiązania z tego tytułu. Wcześniej Grupa traktowała otrzymane bezpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów jako leasing operacyjny i prezentowała w wartości godziwej jako pozycja pozabilansowa. W związku z przeniesieniem otrzymanego bezpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów do ewidencji bilansowej Grupa dokonała korekty danych. W wyniku przekształcenia danych na dzień 31 grudnia 2009 roku i na dzień 1 stycznia 2009 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych wzrosła o kwotę 163.446 tysięcy złotych, wartość rezerwy na podatek odroczony wzrosła o kwotę 31.055 tysięcy złotych, wartość kapitałów własnych (zyski zatrzymane) wzrosły o kwotę 132.391 tysięcy złotych, z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego.

Grupa na dzień 31 grudnia 2009 roku, dokonała reklasyfikacji prezentacji pozycji wcześniej ujmowanych jako środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania do pozycji długoterminowych aktywów finansowych w zakresie lokaty zabezpieczającej spłatę odsetek od kredytu na finansowanie zapasów w kwocie 5.819 tysięcy złotych (1 stycznia 2009: 31.440 tysięcy złotych) oraz depozytu zabezpieczającego w kwocie 1.205 tysięcy złotych (1 stycznia 2009: 7.255 tysięcy złotych). W związku z powyższym uległy zmianie przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej odpowiednio o kwotę 6.050 tysięcy złotych i 25.621 tysięcy złotych.

Ponadto, Grupa wykazała na dzień 31 grudnia 2009 roku, jako wartość środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania środki pieniężne na rachunku bankowym objęte blokadą w kwocie 18.320 tysięcy złotych.

W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, wycena instrumentów finansowych ujęta w pozycji (Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej w kwocie 214.433 tysięcy złotych oraz w pozycji (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych w kwocie 161  tysięcy złotych została przeniesiona do pozycji Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych.

Grupa w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2009 roku dokonała reklasyfikacji kosztów dotyczących transportu międzymagazynowego. Za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku zmniejszeniu uległa wartość kosztów ogólnego zarządu o kwotę 25.248 tysięcy złotych na rzecz kosztu własnego sprzedaży.

Grupa w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku skompensowała zyski z tytułu różnic kursowych ze stratami z tytułu różnic kursowych na poziomie Grupy. Za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku zmniejszeniu uległa wartość przychodów i kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych o kwotę 40.012 tysięcy złotych.

W związku z transakcją zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Handlu LPG LOTOS Gaz S.A. przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od spółki LOTOS Gaz S.A. w  grudniu 2009 roku, dla celów zachowania porównywalności danych wykazanych w Nocie 11 Dodatkowych informacji i objaśnień, wartość przychodów ze sprzedaży, wyniku operacyjnego (EBIT), amortyzacji oraz wyniku operacyjnego przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) związanych z działalnością Grupy Kapitałowej LOTOS Gaz S.A. w zakresie obrotu LPG została wykazana w segmencie produkcji i handlu.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top