Dodatkowe informacje i objaśnienia

11. Segmenty działalności

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe(1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2010
Przychody ze sprzedaży: 327.089 19.702.395 21.084 (370.035) 19.680.533
między segmentami 326.766 33.265 10.004 (370.035) -
poza Grupę Kapitałową 323 19.669.130 11.080 - 19.680.533
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 24.672 705.254 (1.382) 34.771 763.315
Amortyzacja 60.065 321.184 10.009 (1.357) 389.901
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 84.737 1.026.438 8.627 33.414 1.153.216
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe(1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
     31 grudnia 2010
Aktywa razem 2.103.955 16.069.180 148.131 (585.237) 17.736.029
-w tym wartość aktywów netto z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów 73.193 - - - 73.193

  

(1) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A., Energobaltic Sp. z o.o.

Struktura geograficzna sprzedaży poza Grupę Kapitałową
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe(1) Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2010
Sprzedaż krajowa: 323 15.993.288 11.080 16.004.691
- produkty 154 15.704.962 11.066 15.716.182
- towary i materiały 169 288.326 14 288.509
         
Sprzedaż zagraniczna: - 3.675.842 - 3.675.842
- produkty - 3.377.808 - 3.377.808
- towary i materiały - 298.034 - 298.034
Razem 323 19.669.130 11.080 19.680.533

  

(1) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A., Energobaltic Sp. z o.o.

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu(1) Pozostałe(2) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży: 235.280 14.434.329 2.136 (350.704) 14.321.041
między segmentami 229.229 121.202 273 (350.704) -
poza Grupę Kapitałową 6.051 14.313.127 1.863 - 14.321.041
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) (6.652) 444.873 (444) (17.984) 419.793
Amortyzacja 53.373 231.051 950 (581) 284.793
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 46.721 675.924 506 (18.565) 704.586
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu(3) Pozostałe(4) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Aktywa razem 1.858.851 13.791.018 152.173 (576.090) 15.225.952
-w tym wartość aktywów netto z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów 86.438 - - - 86.438

  

(1) zawiera działalność Grupy Kapitałowej LOTOS Gaz S.A. w zakresie obrotu LPG,

(2) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., Energobaltic Sp. z o.o. (od dnia przejęcia kontroli przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.).

(3) obejmuje zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Handlu LPG LOTOS Gaz S.A. przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od spółki LOTOS Gaz S.A.

(4) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A., Energobaltic Sp. z o.o.
  

Struktura geograficzna sprzedaży poza Grupę Kapitałową
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu(1) Pozostałe(2) Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Sprzedaż krajowa: 3.281 12.412.755 1.863 12.417.899
- produkty 2.787 10.910.400 1.848 10.915.035
- towary i materiały 494 1.502.355 15 1.502.864
         
Sprzedaż zagraniczna(3): 2.770 1.900.372 - 1.903.142
- produkty 2.770 1.743.216 - 1.745.986
- towary i materiały - 157.156 - 157.156
Razem 6.051 14.313.127 1.863 14.321.041

  

(1) zawiera działalność Grupy Kapitałowej LOTOS Gaz S.A. w zakresie obrotu LPG,

(2) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia S.A., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., Energobaltic Sp. z o.o. (od dnia przejęcia kontroli przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.).

(3) przypisane łącznie do wszystkich państw obcych, z których Grupa uzyskuje przychody.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top