Dodatkowe informacje i objaśnienia

2. Skład Grupy Kapitałowej

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wchodziły Grupa LOTOS S.A. jako Podmiot Dominujący oraz 25 spółek o profilu produkcyjnym i usługowym w tym:

  • 16 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A.
  •  9 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A.

Ponadto, Grupa na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadała pośrednio w jednostce stowarzyszonej AB Geonafta 40,31% udziału w kapitale zakładowym (patrz Nota 21 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Poniżej przedstawiono jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z ich przedmiotem działalności, metodą konsolidacji oraz udziałem Grupy w ogólnej liczbie głosów w kapitale podstawowym („zakładowy”).

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji
/wyceny udziałów
Procentowany udział bezpośredni/pośredni Grupy w kapitale podstawowym
31.12.2010 31.12.2009
 Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa
Sp. z o.o.
Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Gaz S.A.(1) Mława Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz krajowa sprzedaż olejów bazowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Asfalt
Sp. z o.o.
Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ekoenergia S.A.(2) Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Kolej
Sp. z o.o.
Gdańsk Transport kolejowy pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Serwis
Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, wykonawstwo remontów pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Lab 
Sp. z o.o.
Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Straż
Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ochrona
Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona mienia i osób pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Parafiny
Sp. z o.o.
Jasło Produkcja i sprzedaż  mas parafinowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Tank
Sp. z o.o.
Gdańsk (3) Handel paliwem lotniczym pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw pełna 97,55% (5) 85,04% (4)
LOTOS Jasło S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Jasło Działalność usługowa w zakresie dystrybucji produktów ropopochodnych, magazynowania paliw, tworzenia i utrzymywania zapasów paliw, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna pełna 98,12% (5) 85,01% (4)
LOTOS Petrobaltic S.A. (6)
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pełna 99,32% 99,32%(4)
LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.
Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% (7) 0,29% (7)
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu pełna 97,55% (9, 10) 85,04% (8)
LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) (11) pełna 97,55% (9, 10) 85,04% (8)
"PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. Jasło Działalność usługowa pełna 93,70% (9) 81,18% (8, 12)
KRAK-GAZ  Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Kraków - (1)
Miliana Shipping Company Ltd. Cypr Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej pełna 99,32 % 99,32 % (8)
LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger, Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej pełna 99,32% (13) 99,32 % (8)
Aphrodite Offshore Services N.V. Antyle Holenderskie Świadczenie usług transportu morskiego pełna 99,32% 99,32 % (8)
Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo (15) Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego pełna (14) 99,32% 99,32 % (14)
UAB LOTOS Baltija Wilno, Litwa Doradztwo handlowe i prawne pełna 99,32 % (16) 100,00%

  

(1) Do dnia 23 lipca 2009 r. spółka LOTOS Gaz S.A. posiadała kontrolę nad spółką zależną KRAK-GAZ Sp. z o.o. W dniu 30 kwietnia 2009 r. spółka KRAK-GAZ Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowo - naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości. W dniu 23 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości w drodze likwidacji majątku spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o.
W dniu 10 stycznia 2011 r. Walne Zgromadzenie spółki LOTOS Gaz S.A. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki LOTOS Gaz S.A. poprzez likwidację.

(2) Z dniem 6 maja 2010 r. dokonano rejestracji zmiany formy prawnej spółki, spółka akcyjna na spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecna firma, pod którą działa spółka to LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o.

(3) W dniu 12 sierpnia 2009 r. nastąpiło przeniesienie siedziby spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. z Jasła do Gdańska.

(4) W dniu 9 lipca 2009 r. doszło do podpisania umowy dotyczącej objęcia przez Skarb Państwa akcji Grupy LOTOS S.A. W zamian Skarb Państwa przekazał Grupie LOTOS S.A. wkłady niepieniężne w postaci 30,32% akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., 5% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A.

(5) Do dnia 31 grudnia 2010 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła od udziałowców niekontrolujących dodatkowe 12,51% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 13,11% akcji spółki LOTOS Jasło S.A.

(6) W dniu 31 marca 2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano zmianę nazwy spółki z: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" Spółka Akcyjna na: LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna w skrócie: LOTOS Petrobaltic S.A.

(7) W dniu 20 listopada 2009 r. dotychczasowi wspólnicy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zbyli na rzecz LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. posiadane udziały:
- Grupa LOTOS S.A. - 9.400 udziałów z posiadanych 9.500,
- LOTOS Czechowice S.A. - wszystkie 12.314 udziałów,
- LOTOS Jasło S.A. - wszystkie 9.866 udziałów,
- LOTOS Serwis Sp. z o.o. - wszystkie 2.834 udziały,
- Partner Holding Management Sp. z o.o. - wszystkie 100 udziałów.

Spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. nabyła udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Struktura udziałowców po transakcji w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. była następująca:
- LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. - 99,71%,
- Grupa LOTOS S.A. - 0,29%.

Grupa LOTOS S.A. ze względu na uprawnienia zgromadzenia wspólników przysługujące Grupie LOTOS S.A., jako jedynemu wspólnikowi, zachowała kontrolę nad spółką LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. W dniu 31 marca 2010 r. nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. do poziomu 50 tys zł. Kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 100 udziałów. Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym udział Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. wynosi 100%.

(8) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (4) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek zależnych spółek Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.), LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A.

(9) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (5) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek zależnych spółek LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A.

(10) W dniu 5 listopada 2010 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła od LOTOS Czechowice S.A. 1 udział spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. stanowiący 0,005% kapitału zakładowego spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. oraz 1 udział spółki RCEkoenergia Sp. z o.o. stanowiący 0,005% kapitału zakładowego spółki RCEkoenergia Sp. z o.o.

(11) Z dniem 1 marca 2009 r. spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną.

(12) W okresie maj – czerwiec 2008 r. oraz w okresie styczeń - grudzień 2009 r. spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła akcje spółki "PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale zakładowym spółki "PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. wzrósł do 95,5%.

(13) W dniu 15 listopada 2010 r. został podwyższony o 1 NOK kapitał zakładowy w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS. Nową 1 akcję o wartości nominalnej 1 NOK (tj.0,4822 złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 15 listopada 2010 r.) objęła Grupa LOTOS S.A.

(14) W dniu 27 listopada 2009 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o.

(15) Z dniem 25 stycznia 2010 r. nastąpiła rejestracja przeniesienia siedziby spółki Energobaltic Sp. z o.o. z Gdańska do Władysławowa.

(16) W dniu 9 grudnia 2010 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Petrobaltic S.A. umowę zbycia 5.876 akcji spółki UAB LOTOS Baltija stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz 31 grudnia 2008 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek, za wyjątkiem udziału w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

​​​​​​Utrata kontroli nad spółką KRAK-GAZ Sp. z o.o. (spółka zależna od LOTOS GAZ S.A.)

W dniu 30 kwietnia 2009 roku spółka KRAK-GAZ Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowo - naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości.

W dniu 1 lipca 2009 roku ustanowiono tymczasowego nadzorcę sądowego, który w dniu 13 lipca 2009 roku złożył sprawozdanie obejmujące analizę dokumentacji dłużnika i stanu jego przedsiębiorstwa.

W dniu 23 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości w drodze likwidacji majątku spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. (KRAK-GAZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej).

W wyniku ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego z dniem 1 lipca 2009 roku spółka LOTOS Gaz S.A. utraciła kontrolę nad spółką zależną KRAK-GAZ Sp. z o.o. w rozumieniu znowelizowanego MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z powyższym, w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku i na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka KRAK-GAZ Sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją.

Rozliczenie utraty kontroli nad spółką KRAK-GAZ Sp. z o.o.
(w tysiącach złotych) 31 grudnia 2009 roku
Aktywa netto spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. na dzień przejęcia kontroli (1) 4.684
Zmiana aktywów netto spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. od dnia przejęcia kontroli do dnia utraty kontroli (35.239)
Aktywa netto spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. na dzień utraty kontroli (30.555)
Wartość godziwa udziałów KRAK-GAZ Sp. z o.o. 0
Wpływ utraty kontroli nad spółką KRAK-GAZ Sp. z o.o. na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 30.555

  

(1) Spółka została objęta konsolidacją metodą pełną w dniu 7 lipca 2007 roku.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku spółka LOTOS Gaz S.A. objęła udziały o wartości 17.329 tysięcy złotych w spółce KRAK-GAZ Sp. z o.o. odpisem w pełnej wysokości. Ponadto, wartość firmy powstała w wyniku przejęcia kontroli nad spółką KRAK GAZ Sp. z o.o. w dniu 7 lipca 2007 roku w kwocie 12.645 tysięcy złotych w 2008 roku została objęta odpisem z tytułu utraty wartości. Pozostałe koszty operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS Gaz S.A. do dnia utraty kontroli uwzględniają wartość zawiązanego odpisu aktualizującego należności od spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. w kwocie 21.243 tysięcy złotych, wcześniej podlegającego eliminacjom wewnątrzgrupowym.

Wynik netto spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. do dnia utraty kontroli uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2009 rok wynosi (16.423) tysięcy złotych.

Obniżenie kapitału zakładowego spółki UAB LOTOS Baltija

W dniu 21 września 2009 roku nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki UAB LOTOS Baltija z 720,2 tysięcy litów do poziomu 381,9 tysięcy litów. Kapitał zakładowy spółki UAB LOTOS Baltija po zmniejszeniu dzieli się na 5.876 akcji zwykłych imiennych, wartość nominalna jednej akcji wynosi 65 litów.

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

W dniu 20 listopada 2009 roku dotychczasowi wspólnicy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zbyli na rzecz LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. posiadane udziały:

  • Grupa LOTOS S.A. - 9.400 udziałów z posiadanych 9.500,
  • LOTOS Czechowice S.A. - wszystkie 12.314 udziałów,
  • LOTOS Jasło S.A. - wszystkie 9.866 udziałów,
  • LOTOS Serwis Sp. z o.o. - wszystkie 2.834 udziały,
  • Partner Holding Management Sp. z o.o. - wszystkie 100 udziałów.

Spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. nabyła udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

Struktura udziałowców po transakcji w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. była następująca:
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. - 99,71%,
Grupa LOTOS S.A. - 0,29%.
Grupa LOTOS S.A. ze względu na uprawnienia zgromadzenia wspólników przysługujące Grupie LOTOS S.A. jako jedynego wspólnika, zachowała kontrolę nad spółką LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

W dniu 31 marca 2010 roku nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. do poziomu 50 tysięcy złotych. Kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 100 udziałów. Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym udział Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. wynosi 100%.

Nabycie akcji spółki LOTOS Jasło S.A.

W dniu 4 lutego 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Jasło S.A. Propozycja niniejsza została skierowana wyłącznie do następujących osób: pracowników lub byłych pracowników LOTOS Jasło S.A., którzy nabyli akcje nieodpłatnie w trybie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, spadkobierców tych osób, członków najbliższej rodziny tych osób, którzy nabyli akcje w formie darowizny bezpośrednio od osób o których mowa powyżej. Propozycja była ważna do dnia 22 marca 2010 roku. Cena nabycia akcji wynosiła w okresie od dnia 8 lutego 2010 roku do dnia 8 marca 2010 roku 4,90 złotych za jedną akcję, w okresie od dnia 9 marca 2010 roku do dnia 22 marca 2010 roku 4,23 złotych za jedną akcję. W dniu 20 maja 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła kolejną propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Jasło S.A. skierowaną do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, ważną do dnia 11 czerwca 2010 roku, z ceną nabycia 4,45 złotych za jedną akcję. Proces wykupu akcji został zakończony pod koniec 2010 roku. Wobec pozostałych akcji będących w rękach akcjonariuszy mniejszościowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Jasło S.A. podjęło w dniu 30 listopada 2010 roku uchwałę o przymusowym wykupie akcji od udziałowców niekontrolujących.

Nabycie akcji spółki LOTOS Czechowice S.A.

W dniu 4 lutego 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. Propozycja niniejsza została skierowana wyłącznie do następujących osób: pracowników lub byłych pracowników LOTOS Czechowice S.A., którzy nabyli akcje nieodpłatnie w trybie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, spadkobierców tych osób, członków najbliższej rodziny tych osób, którzy nabyli akcje w formie darowizny bezpośrednio od osób o których mowa powyżej. Propozycja była ważna do dnia 22 marca 2010 roku. Cena nabycia akcji wynosiła w okresie od dnia 8 lutego 2010 roku do dnia 8 marca 2010 roku 7,98 złotych za jedną akcję, w okresie od dnia 9 marca 2010 roku do dnia 22 marca 2010 roku 6,89 złotych za jedną akcję. W dniu 20 maja 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła kolejną propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. skierowaną do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, ważną do dnia 11 czerwca 2010 roku, z ceną nabycia 7,25 złotych za jedną akcję. Proces wykupu akcji został zakończony pod koniec 2010 roku. Wobec pozostałych akcji będących w rękach akcjonariuszy mniejszościowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Czechowice S.A. podjęło w dniu 1 grudnia 2010 roku uchwałę o przymusowym wykupie akcji od udziałowców niekontrolujących. (patrz Nota 46 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Rozliczenie nabycia akcji spółek LOTOS Jasło S.A. oraz LOTOS Czechowice S.A. od udziałowców niekontrolujących

Do dnia 31 grudnia 2010 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła 938.701 akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. o łącznej wartości 7.574 tysięcy złotych stanowiących 12,51% kapitału podstawowego oraz 786.924 akcji spółki LOTOS Jasło S.A. o łącznej wartości 3.980 tysięcy złotych stanowiących 13,11% kapitału podstawowego.

W wyniku przeprowadzonych transakcji Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada 97,55% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A oraz 98,12% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Jasło S.A.

Zgodnie ze znowelizowanym MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe wyżej opisana transakcja została rozliczona jako transakcja kapitałowa, w wyniku której do zysków zatrzymanych przypisanych Jednostce Dominującej odniesiona została kwota 12.976 tysięcy złotych.

Rozliczenie przejęcia akcji spółek LOTOS Jasło S.A. oraz LOTOS Czechowice S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku od udziałowców niekontrolujących:

(w tysiącach złotych)  
Wartość udziałów niekontrolujących na dzień 31 grudnia 2010 roku (A) 24.253
Wartość nabytych (cena zapłacona) 12,51% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 13,11% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. (B) 11.554
Koszty powiązane z przejęciem (C) (277)
Nadwyżka wartości udziałów niekontrolujących nad wartością nabytych akcji (A-B-C) 12.976
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce LOTOS Gaz S.A.

W dniu 14 grudnia 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Gaz S.A., na którym kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 3.680 tysięcy złotych do kwoty 10.080 tysięcy złotych, tj. o kwotę 6.400 tysięcy złotych, poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych 160.000 sztuk akcji z kwoty 23 złotych do kwoty 63 złotych. Nie dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Gaz S.A. Spółka otrzymała zwrot wpłaty na akcje związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w wysokości 6.400 tysięcy złotych. W związku z powyższym Grupa LOTOS S.A. rozwiązała wcześniej utworzone odpisy aktualizujące aktywa finansowe w wysokości 6.400 tysięcy złotych.

Zmiana formy prawnej spółki LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o.

Z dniem 6 maja 2010 roku dokonano rejestracji zmiany formy prawnej spółki, spółka akcyjna na spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecna firma, pod którą działa spółka to LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o.

Nabycie udziałów spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. oraz spółki RCEkoenergia Sp. z o.o.

W dniu 5 listopada 2010 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od LOTOS Czechowice S.A. 1 udział spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. za cenę 3 tysiące złotych oraz 1 udział spółki RCEkoenergia Sp. z o.o. za cenę 1 tysiąc złotych.

Struktura udziałowców po transakcji w spółce LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. jest następująca:
LOTOS Czechowice S.A. - 99,995%,
Grupa LOTOS S.A. - 0,005%.

Struktura udziałowców po transakcji w spółce RCEkoenergia Sp. z o.o. jest następująca:
LOTOS Czechowice S.A. - 99,995%,
Grupa LOTOS S.A. - 0,005%.

Objęcie akcji nowej emisji spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS

W dniu 15 listopada 2010 roku został podwyższony o 1 NOK kapitał zakładowy w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS do 430.000.001 NOK (tj. 207.346.000 złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 15 listopada 2010 roku). Nową 1 akcję o wartości nominalnej 1 NOK (tj.0,4822 złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 15 listopada 2010 roku) objęła Grupa LOTOS S.A.

Struktura udziałowców po transakcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS jest następująca:
LOTOS Petrobaltic S.A. - 99,9999998%,
Grupa LOTOS S.A. - 0,0000002%.

W dniu 2 grudnia 2010 roku w norweskim Rejestrze Przedsiębiorców Bronnoysundregistrene zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS opisane powyżej.

Zbycie akcji spółki UAB LOTOS Baltija

W dniu 9 grudnia 2010 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Petrobaltic S.A. umowę zbycia 5.876 akcji spółki UAB LOTOS Baltija stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki za łączną cenę sprzedaży w wysokości 485 tysięcy złotych.

Propozycja nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

W dniu 17 grudnia 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Propozycja niniejsza została skierowana wyłącznie do następujących osób: pracowników lub byłych pracowników LOTOS Petrobaltic S.A., którzy nabyli akcje nieodpłatnie w trybie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, spadkobierców tych osób, członków najbliższej rodziny tych osób, którzy nabyli akcje w formie darowizny bezpośrednio od osób o których mowa powyżej. Propozycja była ważna do dnia 30 stycznia 2011 roku. Cena nabycia akcji wynosiła 126 złotych za jedną akcję. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego proces wykupu akcji nie został zakończony.
Do dnia 7 kwietnia 2011 roku zostało skupionych przez Grupę LOTOS S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych 56.486 akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., stanowiących 0,61% kapitału zakładowego spółki LOTOS Petrobaltic S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji Grupa LOTOS S.A. posiada 99,93%. udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top