Dodatkowe informacje i objaśnienia

32. Kapitał podstawowy

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku była następująca:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale podstawowym (1)
Skarb Państwa (2) 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19%
ING OFE (3) 6.524.479 6.524.479 6.524.479 5,02%
Pozostali akcjonariusze 54.272.491 54.272.491 54.272.491 41,79%
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00%

  

(1) udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów,

(2) zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 29 stycznia 2010 roku. Do dnia przekazania do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała innego oświadczenia Akcjonariusza o zmianie wskazanego stanu posiadania akcji Spółki.

(3) zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 23 listopada 2009 roku. ING Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2010 roku 8.500.000 akcji Spółki, które stanowiły 6,54% kapitału akcyjnego Grupy LOTOS.

Kapitał podstawowy składa się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku była następująca:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale podstawowym (1)
Skarb Państwa 83.076.392 83.076.392 83.076.392 63,97%
ING OFE (2) 6.524.479 6.524.479 6.524.479 5,02%
Pozostali akcjonariusze 40.272.491 40.272.491 40.272.491 31,01%
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00%

  

(1) udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów,
(2) zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 23 listopada 2009 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał podstawowy składał się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.

Podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A.

W dniu 17 lipca 2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. w wyniku emisji akcji serii C. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 129.873.362 złotych i dzieli się na 129.873.362 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Grupę LOTOS S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 129.873.362 głosy.

Struktura kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

  • 78.700.000 akcji serii A,
  • 35.000.000 akcji serii B,
  • 16.173.362 akcji serii C.

Wszystkie akcje serii C zgodnie z treścią uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku zaoferowano akcjonariuszowi - Skarb Państwa, w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji serii C.

W dniu 9 lipca 2009 roku doszło do podpisania umowy dotyczącej objęcia przez Skarb Państwa akcji Grupy LOTOS S.A. Zgodnie z treścią uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku wszystkie akcje serii C zostały objęte przez Skarb Państwa. W zamian Skarb Państwa przekazał Grupie LOTOS S.A. wkłady niepieniężne w postaci 2.801.400 akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., 375.000 akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 300.000 akcji spółki LOTOS Jasło S.A. Wartość wkładów niepieniężnych w postaci 30,32% akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., 5% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. wyniosła 356.946 tysięcy złotych. Wartość nominalna akcji serii C wyniosła 16.173 tysięcy złotych. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii C nad nominalną wyniosła 340.773 tysięcy złotych. Koszty emisji akcji serii C z uwzględnieniem podatku dochodowego wyniosły (376) tysięcy złotych.

Zgodnie ze znowelizowanym MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe wyżej opisana transakcja została rozliczona jako transakcja kapitałowa (tj. jako transakcja z właścicielami działającymi jako właściciele jednostki), w wyniku której na zyski zatrzymane odniesiona została kwota 22.701 tysięcy złotych.

Rozliczenie przejęcia akcji spółek LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A. od udziałów niekontrolujących
(w tysiącach złotych)  
Wartość udziałów niekontrolujących na dzień rozliczenia transakcji (A) 379.647
Wartość wkładów niepieniężnych w postaci 30,32% akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., 5% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. (B) 356.946
Nadwyżka wartości udziałów niekontrolujących nad wartością wkładów niepieniężnych (A-B) 22.701
Objęcie akcji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa od Nafty Polskiej S.A.

W dniu 22 lipca 2009 roku w wyniku wykonania postanowień Umowy z dnia 16 lipca 2009 roku zawartej pomiędzy Naftą Polską S.A. a Skarbem Państwa, tytułem wynagrodzenia za akcje Nafty Polskiej S.A. nabyte przez Naftę Polską S.A. od Skarbu Państwa w celu ich dobrowolnego umorzenia, Nafta Polska S.A. przeniosła na rzecz Skarbu Państwa wszystkie posiadane 59.025.000 akcji Grupy LOTOS S.A. stanowiących 51,91% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. reprezentujących 59.025.000 głosów, co stanowi 51,91% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Skarb Państwa na dzień 31 grudnia 2009 roku po dokonanych transakcjach jest właścicielem 63,97% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Zmiana stanu posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

W wyniku nabycia akcji spółki Grupa LOTOS S.A. w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 listopada 2009 roku, fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) stał się posiadaczem akcji Spółki, zapewniających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6.464.479 akcji Spółki, stanowiących 4,98% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.464.479 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów.

Po nabyciu akcji Fundusz posiadał 6.524.479 akcji Spółki, co stanowiło 5,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 6.524.479 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

W dniu 7 lutego 2011 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym ING Otwarty Fundusz Emerytalny, w wyniku zbycia akcji Spółki rozliczonych w dniu 2 lutego 2011 roku, obniżył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta poniżej 5%.
Przed zbyciem akcji ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 6.640.532 akcje Grupy LOTOS S.A., stanowiące 5,11% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony do 6.640.532 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,11% ogólnej liczby głosów. W dniu 7 lutego 2011 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu ING znajdowało się 5.957.442 akcje Grupy LOTOS S.A., co stanowiło 4,59% jej kapitału zakładowego i uprawniało do 5.957.442 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A., stanowiących 4,59% ogólnej liczby głosów.

Zmiana stanu posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa

W dniu 22 stycznia 2010 roku, Skarb Państwa sprzedał w transakcjach pakietowych, zgodnie ze zleceniami złożonymi i przyjętymi w dniu 22 stycznia 2010 roku łącznie 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A. stanowiących 10,78% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 14.000.000 głosów, co stanowi 10,78% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Przed zmianą, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa posiadał łącznie 83.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 63,97% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących 83.076.392 głosów, co stanowiło 63,97% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Po zmianie, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa posiada łącznie 69.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 53,19% udziału w kapitale zakładowym oraz 69.076.392 głosów, reprezentujących 53,19% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS S.A., asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 26/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku postanowił wprowadzić z dniem 19 stycznia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 57.987.030 akcji serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały Zarządu nr 33/10 postanowił dokonać w dniu 19 stycznia 2010 roku asymilacji 57.987.030 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 19 stycznia 2010 roku 57.987.030 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.635.609 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupy LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.

Z dniem 19 stycznia 2010 roku kodem PLLOTOS00025 oznaczonych było 113.622.639 akcji spółki Grupa LOTOS S.A., kodem PLLOTOS00033 oznaczonych było 77.361 akcji spółki Grupa LOTOS S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 316/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku postanowił wprowadzić z dniem 12 kwietnia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.250 akcji serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały Zarządu nr 185/10 postanowił dokonać w dniu 12 kwietnia 2010 roku asymilacji 8.250 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 12 kwietnia 2010 roku 8.250 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 113.622.639 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.

Akcje Grupy LOTOS S.A. po asymilacji na dzień 12 kwietnia 2010 roku były oznaczone następująco:

  • kodem PLLOTOS00025 - 113.630.889 sztuk akcji,
  • kodem PLLOTOS00033 - 69.111 sztuk akcji.
Przyjęcie akcji serii C Grupy LOTOS S.A. do depozytu papierów wartościowych przez KDPW S.A., dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C Grupy LOTOS S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) na podstawie Uchwały Zarządu nr 895/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 16.173.362 akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz oznaczyć je kodem PLLOTOS00025 pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Grupy LOTOS S.A. oznaczone kodem PLLOTOS00025, przez spółkę prowadzącą ten rynek.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 16/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 16.173.362 akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda. Na podstawie wyżej wymienionej uchwały Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 10 stycznia 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o których mowa powyżej.

Zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), w dniu 10 stycznia 2011 roku nastąpiła rejestracja w KDPW 16.173.362 akcji Grupy LOTOS S.A. pod kodem ISIN PLLOTOS00025. Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji pod kodem ISIN PLLOTOS00025 wyniosła 129.804.251.

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień przekazania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego była następująca:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale podstawowym (1)
Skarb Państwa (2) 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19%
Pozostali akcjonariusze 60.796.970 60.796.970 60.796.970 46,81%
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00%

  

(1) udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów,
(2) zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 29 stycznia 2010 roku. Do dnia przekazania do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała innego oświadczenia Akcjonariusza o zmianie wskazanego stanu posiadania akcji Spółki.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top