Dodatkowe informacje i objaśnienia

21. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Grupa na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazywała inwestycje w następujących jednostkach stowarzyszonych:

Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
AB Geonafta
(przed połączeniem AB "Naftos Gavyba")
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej 40,31% 40,31% (1)

  

(1) W dniu 1 czerwca 2009 roku podpisano nową Umowę Akcjonariuszy pomiędzy spółką UAB Meditus i spółką LOTOS Petrobaltic S.A. na potrzeby planowanego połączenia spółek AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta. W umowie tej postanowiono m.in., iż umowa z dnia 18 lipca 2000 roku dotycząca przekazania przez AB „Naftos Gavyba” spółkom UAB Meditus i LOTOS Petrobaltic S.A. akcji spółki AB Geonafta zostanie wykonana, co najmniej na 3 dni przed podjęciem przez AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta uchwał dotyczących połączenia obu spółek. Faktycznie wykonanie umowy z dnia 18 lipca 2000 roku nastąpiło w dniu 1 lipca 2009 roku na skutek czego spółka LOTOS Petrobaltic S.A. objęła bezpośrednio w AB Geonafta akcje stanowiące 12,20% kapitału zakładowego tej spółki (spółka UAB Meditus odpowiednio 16,37%). Zmiany w kapitale zakładowym spółki AB Geonafta zostały zarejestrowane w dniu 9 lipca 2009 roku. Uchwały Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta w przedmiocie zatwierdzenia połączenia obu spółek zostały podjęte w dniu 20 lipca 2009 roku.

Rejestracja połączenia spółek AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta nastąpiła w dniu 7 sierpnia 2009 roku, jednocześnie spółka AB „Naftos Gavyba” została wykreślona z właściwego rejestru. W spółce AB Geonafta (po połączeniu) spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiada akcje reprezentujące 40,59% kapitału zakładowego tej spółki a spółka UAB Meditus 59,41% kapitału zakładowego tej spółki.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku właścicielami spółki AB Geonafta była spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiadająca 40,59% udział w kapitale zakładowym oraz UAB Meditus, posiadająca 59,41% udział w kapitale zakładowym. Grupa pośrednio posiada 40,31% udział w kapitale zakładowym AB Geonafta (na dzień 31 grudnia 2008 Grupa pośrednio posiadała 29,46% udział w kapitale zakładowym AB „Naftos Gavyba”). Spółka AB Geonafta posiada swoją grupę kapitałową („GK AB Geonafta”, „Grupa AB Geonafta”) w skład której wchodzą: spółka zależna UAB Geňciu Nafta oraz dwie jednostki znajdujące się pod wspólną kontrolą: UAB Minijos Nafta oraz UAB Manifoldas.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności. Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest następująca:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
GK AB Geonafta 93.064 (1) 88.255 (2)
Energobaltic Sp. z o.o. - - (3)
Razem inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 93.064 88.255

  

(1) Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych uwzględnia dywidendę w kwocie 9.782 tysięcy złotych, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Geonafta z dnia 17 maja 2010 roku.

(2) Grupa na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazuje udziały w aktywach netto GK AB Geonafta z uwzględnieniem zmian w strukturze akcjonariatu spółki w wyniku realizacji połączenia obu spółek AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta.

(3) W dniu 27 listopada 2009 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 20 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Aktywa netto istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
GK AB Geonafta 229.278 217.418
Energobaltic Sp. z o.o. -  - (1)

  

(1) W dniu 27 listopada 2009 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 20 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
GK AB Geonafta 37.941 38.061
Energobaltic Sp. z o.o. -  - (1)

  

(1) W dniu 27 listopada 2009 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 20 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Przychody ze sprzedaży spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
GK AB Geonafta 189.233 144.463
Energobaltic Sp. z o.o. - 17.773 (1)

  

(1) do dnia przejęcia kontroli przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. (patrz Nota 20 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Zysk/(Strata) netto istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
GK AB Geonafta 45.944 20.269
Energobaltic Sp. z o.o. - (2.562) (1)

  

(1) do dnia przejęcia kontroli przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. (patrz Nota 20 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Udział w wynikach spółek wycenianych metodą praw własności wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy przedstawiał się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
GK AB Geonafta 18.649 8.227
Razem 18.649 8.227

Ponadto, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Grupa ujęła udział w zmianie stanu kapitałów własnych Grupy AB Geonafta w wysokości (739) tysięcy złotych (2009: 2.471 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top