Dodatkowe informacje i objaśnienia

35. Obligacje

W dniu 27 lipca 2010 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. podpisała Umowę Programu Emisji Obligacji. W ramach programu emisji obligacji spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji. Łączne zadłużenie spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może przekroczyć kwoty 300.000 tysięcy złotych licząc według wartości nominalnej. Czas trwania programu wynosi 5 lat. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 53.000 tysięcy złotych.

Zobowiązania Grupy z tytuły emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 52.670 tysięcy złotych.

Nabywcami wszystkich wyemitowanych w 2010 roku obligacji byli inwestorzy zewnętrzni.

Lp. Data emisji Data
wykupu
Rentowność obligacji Wartość nominalna jednej obligacji
(w tysiącach złotych)
Wartość nominalna serii
(w tysiącach złotych)
Dyskonto
(w tysiącach złotych)
1. 30.11.2010 28.02.2011 4,35% 100 20.000 141
2. 21.12.2010 21.01.2011 4,15% 100 20.000 48
3. 30.12.2010 30.03.2011 4,43% 100 13.000 141

W okresie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku wartość nominalna wyemitowanych przez Grupę obligacji wyniosła 103.000 tysiące złotych. W okresie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku Spółka wykupiła obligacje o łącznej wartości nominalnej 50.000 tysięcy złotych.

Wpływy z tytułu wyemitowanych przez Grupę obligacji w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku wyniosły 102.670 tysiące złotych. Wydatki  z tytułu wyemitowanych przez Grupę obligacji w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku wyniosły 50.000 tysięcy złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top