Dodatkowe informacje i objaśnienia

20. Połączenia jednostek gospodarczych

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji:    
- LOTOS Partner Sp. z o.o. 1.862 1.862
- LOTOS Gaz S.A. (1) 10.009 10.009
- Energobaltic Sp. z o.o. (2) 1.126 1.126
Razem 12.997 12.997
Wartość bilansowa wartości firmy z połączenia (3):    
- nabycie sieci stacji paliw ESSO 31.759 31.759
- nabycie sieci stacji paliw Slovnaft Polska 1.932 1.932
Razem 33.691 33.691
Razem wartość firmy 46.688 46.688

  

(1) dawniej LOTOS Mazowsze S.A. Wartość firmy dotyczy nabytej przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. (hurtowa sprzedaż paliw).

(2) Nabycie przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. udziałów spółki Energobaltic Sp. z o.o.

W dniu 29 października 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Energobaltic Sp. z o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Energobaltic Sp. z o.o. zgodnie z podpisanym i zatwierdzonym przez Sąd Układem Wierzycieli spółki Energobaltic Sp. z o.o., którego główne postanowienia stanowią, iż:

  1. Bank Ochrony Środowiska S.A. udzieli karencji w rozpoczęciu spłaty rat kapitałowych wszystkich kredytów do 30 czerwca 2014 roku.
  2. Nastąpi konwersja pożyczek udzielonych przez udziałowców (LOTOS Petrobaltic S.A. i Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.) na kapitał zakładowy spółki Energobaltic Sp. z o.o.
  3. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. zobowiązuje się do złożenia oświadczeń o:
    a) rozpoczęciu dostawy gazu ze złoża B8 od 1 stycznia 2014 roku,
    b) przedłużeniu okresu trwania umowy ze spółką Energobaltic Sp. z o.o. o 7 lat, tj. do roku 2025,
    c) utrzymaniu ceny za dostawę gazu w okresie równym okresowi wydłużenia umowy z zachowaniem obecnej formuły cenowej.
  4. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. zobowiąże się ponadto do złożenia kaucji w wysokości 500 tysięcy EUR w PLN jako zabezpieczenie zobowiązań spółki Energobaltic Sp. z o.o. wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu płatności odsetek do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Postępowanie naprawcze w spółce Energobaltic Sp. z o.o.

Zarząd spółki Energobaltic Sp. z o.o. w dniu 13 marca 2009 roku złożył w Sądzie Rejonowym w Gdańsku oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy w dniu 30 marca 2009 roku po rozpoznaniu sprawy w przedmiocie oświadczenia spółki Energobaltic Sp. z o.o. o wszczęciu postępowania naprawczego na mocy art. 497 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze ustanowił nadzorcę sądowego w postępowaniu naprawczym Energobaltic Sp. z o.o. W ramach postępowania naprawczego w dniu 29 czerwca 2009 roku pomiędzy spółką Energobaltic Sp. z o.o., a Bankiem Ochrony Środowiska S.A., spółką LOTOS Petrobaltic S.A. oraz Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. został podpisany Układ.

Zawarty pomiędzy spółką Energobaltic Sp. z o.o. a wierzycielami Układ w postępowaniu naprawczym z wniosku spółki Energobaltic Sp. z o.o., po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2009 roku został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy. Postanowienie o zatwierdzeniu Układu uprawomocniło się z dniem 9 września 2009 roku.

W wyniku utworzenia nowych udziałów spółka LOTOS Petrobaltic S.A. objęła 1.985 nowych udziałów o wartości nominalnej 8.100 złotych każdy, a Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. 1.769 o wartości nominalnej 8.100 złotych każdy. Udział spółki LOTOS Petrobaltic S.A. wzrósł z 46,61% do 50,92%. Rejestracja zmian w umowie spółki Energobaltic Sp. z o.o. została dokonana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 listopada 2009 roku.

W dniu 28 października 2009 roku pomiędzy spółką LOTOS Petrobaltic S.A., spółką Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. i spółką Stablewood Power Ventures Ltd. została zawarta umowa dotycząca nabycia przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. pozostałych 49,08% udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. W wykonaniu powyższej umowy przedwstępnej, z dniem 27 listopada 2009 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła od spółki Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. 2.512 udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o., co stanowi odpowiednio 45,18% kapitału zakładowego spółki Energobaltic Sp. z o.o. oraz od spółki Stablewood Power Ventures Ltd. 217 udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. (3,90% kapitału zakładowego spółki Energobaltic Sp. z o.o.), tym samym obejmując 100% udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. Rejestracja zmian w umowie spółki Energobaltic Sp. z o.o. została dokonana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 stycznia 2010 roku.

Wyżej opisana transakcja połączenia została rozliczona i zaprezentowana w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako połączenie jednostek realizowane etapami w rozumieniu znowelizowanego MSSF 3 Połączenia jednostek, stosując wartości godziwe możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań.

Wartości godziwe możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań oraz rozliczenie wartości firmy na dzień przejęcia tj. na dzień 27 listopada 2009 roku przedstawia się następująco:

(w tysiącach złotych) 27 listopada 2009 roku
Przekazana zapłata według wartości godziwej na dzień przejęcia (A) 34.179
Wartość godziwa na dzień przejęcia udziałów w kapitale jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej (B) 35.456
Razem (A+B) 69.635
Udział w kapitale własnym jednostki przejmowanej 100,00%
Aktywa obrotowe, w tym: 8.164
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.561
Aktywa trwałe 130.620
Aktywa razem 138.784
Rezerwy 10.303
Zobowiązania długoterminowe 45.660
Zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe bierne 14.312
Zobowiązania i rezerwy razem 70.275
Aktywa netto 68.509
Udział Spółki w aktywach netto 68.509
Nadwyżka udziału w aktywach netto nad ceną nabycia (wartość firmy) 1.126


W połączeniu jednostek realizowanym etapami jednostka przejmująca ponownie wycenia uprzednio należące do niej udziały kapitałowe w jednostce przejmowanej do wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje powstały zysk lub stratę, o ile powstała, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Wycena uprzednio należących do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. do wartości godziwej na dzień przejęcia została odniesiona w 2009 roku przychody finansowe w wysokości 12.525 tysięcy złotych. Wpływ na ustalenie wysokości wartości godziwej przekazanej zapłaty miała wycena zobowiązań i należności przejętych przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach transakcji połączenia w kwocie 321 tysięcy złotych.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. uregulowała zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w kwocie 3.035 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 3.035 tysięcy złotych).

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązania spółki LOTOS Petrobaltic S.A. z tytułu zakupu udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. zakupione od spółki Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. wynosi 31.669  tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 30.011 tysięcy złotych).

(3) Wartość firmy z połączenia z ExxonMobile Poland i Slovnaft Polska

Na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa wykazuje wartość firmy powstałej przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od ExxonMobile Poland i Slovnaft Polska w wartości netto odpowiednio 31.759 tysięcy złotych oraz 1.932 tysięcy złotych.

Grupa ustala wartość odzyskiwalną wartości firmy w oparciu o ich wartości użytkowe stosując metodę zdyskontowanych przepływów finansowych. Wyliczenie dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych, zostało dokonane na podstawie prognoz przepływów pieniężnych na okres 5 lat. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu  o wzór renty wieczystej ze wzrostem. Zastosowana została ekstrapolacja dotycząca przepływów pieniężnych wykraczających poza okres 5 lat przy użyciu stałej stopy wzrostu w wysokości 2,23%  (w roku 2009 2,76%) w oparciu o ilościową prognozę dynamiki wzrostu konsumpcji paliw w Polsce w latach 2009-2015. Grupa dla celów testu wartości firmy przyjęła średni ważony koszt kapitału WACC netto na poziomie 8,61% (2009: 8,86%). Indywidualnie wyliczone dla każdego ośrodka wypracowującego środki pieniężne zdyskontowane przepływy pieniężne zostały ubruttowione.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa przeprowadziła test na trwałą utratę wartości aktywów. Grupa na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku nie dokonała dodatkowych odpisów z tytułu utraty wartości firmy, przeprowadzone testy na utratę wartości wartości firmy alokowanej do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne nie wykazały konieczności dokonywania odpisów.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top