Dodatkowe informacje i objaśnienia

19. Inwestycje w nieruchomości

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Wartość brutto na początek okresu 5.768 6.785
Zwiększenia: 2.134 7
- transfer z rzeczowych aktywów trwałych 2.134 -
- transfer z wartości niematerialnych - 7
Zmniejszenia: (113) (1.024)
- transfer do rzeczowych aktywów trwałych (113) (260)
- utrata kontroli nad jednostką zależną - (764)
Wartość brutto na koniec okresu 7.789 5.768
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 2.006 1.887
Zwiększenia: 2.464 222
- transfer z rzeczowych aktywów trwałych 1.399 -
- transfer z wartości niematerialnych - 6
- aktualizacja wartości 1.065 216
Zmniejszenia: (57) (103)
- transfer do rzeczowych aktywów trwałych (57) (62)
- utrata kontroli nad jednostką zależną - (41)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 4.413 2.006
Wartość netto na początek okresu 3.762 4.898
Wartość netto na koniec okresu 3.376 3.762

Do nieruchomości inwestycyjnych obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz budynki i budowle na dzień 31 grudnia 2010 roku i na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa zaliczyła takie nieruchomości, które nie są użytkowane na własne potrzeby, ale które przyniosą korzyści w postaci przyrostu wartości lub przychodów z wynajmu.​​

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top