Dodatkowe informacje i objaśnienia

18. Wartości niematerialne


w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Koszty zakończonych prac rozwojowych 184 184
Oprogramowanie 3.914 4.686
Patenty, znaki towarowe i licencje 81.136 79.031
Pozostałe 9.591 5.339
Razem 94.825 89.240
Zmiany stanu wartości niematerialnych
w tysiącach złotych Koszty zakończonych prac rozwojowych Oprogramowanie Patenty, znaki towarowe i licencje Pozostałe Razem - w tym: aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych(1)
(dane przekształcone)
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2009
528 17.966 88.416 7.420 114.330 6.179
Zwiększenia - 298 46.553 4.061 50.912 34.967
- zakup - 970 35.811 - 36.781 35.249
- z rozliczenia inwestycji - 341 11.113 4.034 15.488 -
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej - 10 - 33 43 -
- transfer - (975) (89) (6) (1.070) -
- przeklasyfikowane do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (38) - - (38) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (10) (282) - (292) (282)
Zmniejszenia - (3.363) (915) (66) (4.344) -
- sprzedaż - (10) - (3) (13) -
- likwidacja - (3.353) (915) (63) (4.331) -
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2009
528 14.901 134.054 11.415 160.898 41.146
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2010
528 14.901 134.054 11.415 160.898 41.146
Zwiększenia - 1.589 33.042 5.544 40.175 26.160
- zakup - 965 21.873 3.040 25.878 21.872
- z rozliczenia inwestycji - 551 10.009 2.504 13.064 3.080
- transfer - - (48) - (48) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 40 1.208 - 1.248 1.208
- pozostałe - 33 - - 33 -
Zmniejszenia - (126) (47) (28) (201) -
- sprzedaż - (45) - - (45) -
- likwidacja - (81) (47) (28) (156) -
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2010
528 16.364 167.049 16.931 200.872 67.306
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2009
371 11.928 40.952 5.134 58.385 3.292
Zwiększenia - 1.391 8.838 997 11.226 988
- amortyzacja - 2.415 8.878 1.003 12.296 988
- transfer - (982) (40) (6) (1.028) -
- przeklasyfikowane do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (38) - - (38) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (4) - - (4) -
Zmniejszenia - (3.240) (583) (55) (3.878) -
- sprzedaż - (10) - - (10) -
- likwidacja - (3.230) (583) (55) (3.868) -
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2009
371 10.079 49.207 6.076 65.733 4.280
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2010
371 10.079 49.207 6.076 65.733 4.280
Zwiększenia - 2.364 8.533 1.288 12.185 981
- amortyzacja - 2.345 8.517 1.288 12.150 981
- transfer - - 16 - 16 -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 19 - - 19 -
Zmniejszenia - (123) (47) (24) (194) -
- sprzedaż - (45) - - (45) -
- likwidacja - (78) (47) (24) (149) -
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2010
371 12.320 57.693 7.340 77.724 5.261
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
1 stycznia 2009
(27) 51 - - 24 -
Zwiększenia - 85 5.867 - 5.952 5.864
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - (51) - (51) (51)
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
31 grudnia 2009
(27) 136 5.816 - 5.925 5.813
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
1 stycznia 2010
(27) 136 5.816 - 5.925 5.813
Zwiększenia - - 21.950 - 21.950 21.950
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 454 - 454 454
Zmniejszenia - (6) - - (6) -
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
31 grudnia 2010
(27) 130 28.220 - 28.323 28.217
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2009
184 5.987 47.464 2.286 55.921 2.887
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2009
184 4.686 79.031 5.339 89.240 31.053
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2010
184 3.914 81.136 9.591 94.825 33.828

  

(1) Wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów obejmuje wartość kosztów kapitalizowanych do momentu dowiedzenia technicznej wykonalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów mineralnych.

Koszty amortyzacji wartości niematerialnych, dla których dowiedziono techniczną wykonalność i komercyjną zasadność wydobywania zasobów mineralnych za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku wyniosły 804 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 56 tysięcy złotych).

Koszty amortyzacji aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów wykazanych w wartościach niematerialnych, za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku wyniosły 981 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 988 tysięcy złotych).

Koszty odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów ujętych w wartościach niematerialnych wyniosły za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku 21.950 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: roku 5.864 tysięcy złotych).

Wartość przepływów pieniężnych dotyczących działalności inwestycyjnej związanej z nakładami na aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów wyniosły w 2010 roku 53.152 tysięcy NOK (26.581 tysiące złotych według średniego kursu arytmetycznego ustalonego dla NOK za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku) (2009: 82.414 tysięcy NOK co stanowiło  41.116 tysiące złotych według średniego kursu arytmetycznego ustalonego dla NOK za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku).​​​

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top