Dodatkowe informacje i objaśnienia

30. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
    (dane przekształcone)
Środki pieniężne w banku 390.660 354.164
Środki pieniężne w kasie 273 243
Inne środki pieniężne 333 647
Razem 391.266 355.054

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 781.210 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 323.857 tysięcy złotych) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4), patrz Nota 34 Dodatkowych informacji i objaśnień), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 42.319 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 20.420 tysięcy złotych) i dotyczą głównie:

  • środków w kwocie 14.335 tysięcy złotych na rachunku wydzielonym do obsługi płatności związanych z inwestycjami w ramach Programu 10+,
  • środków w kwocie 8.665 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 9.929 tysięcy złotych) na rachunku wydzielonym do obsługi płatności związanych ze spłatą kapitału i odsetek od kredytów zaciągniętych w związku z realizacją Programu 10+,
  • blokady środków w kwocie 18.320 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 18.320 tysięcy złotych) na rachunku bankowym, dokonanej przez komornika w sprawie postępowania sądowego dotyczącego spółki WANDEKO (patrz Nota 38.4 Dodatkowych informacji I objaśnień).

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w sprawozdaniu z pozycji finansowej wykazane są w pozycji „Środki pieniężne w kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 446 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 540 tysięcy złotych).
  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top