Dodatkowe informacje i objaśnienia

23. Długoterminowe aktywa finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
    (dane przekształcone)
Udziały w jednostkach pozostałych 9.915 9.917
     
Dodatnia wycena pochodnych 
instrumentów finansowych:
29.667 54.862
- futures (emisja CO2) 580 95
- swap procentowy (IRS) 29.087 54.767
Inne długoterminowe aktywa finansowe: 24.776 28.297
- fundusz likwidacyjny 21.668 18.851
- lokaty (1) - 6.130
- depozyty zabezpieczające (2) 3.108 3.316
Razem 64.358 93.076

 ​​​

(1) Lokaty na dzień 31 grudnia 2009: dotyczą m.in zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu na finansowanie zapasów w kwocie 5.819 tysięcy złotych.
(2) Depozyty zabezpieczające obejmują m.in. kwotę 998 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 1.205 tysięcy złotych) depozytu Grupy LOTOS S.A. złożonego w firmie brokerskiej Marex Financial w celu umożliwienia realizacji transakcji na platformie internetowej ICE Futures.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top