Dodatkowe informacje i objaśnienia

25. Należności długoterminowe

 
w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
    (dane przekształcone)
Należności z tytułu umów partnerskich, w tym: (1) 11.198 10.672
- należności inwestycyjne z tytułu pakietów startowych 5.623 4.854
Należności inwestycyjne 1.044 (2) -
Należności z tytułu kaucji 12.594 10.757
Pozostałe należności 3.776 632
Razem 28.612 22.061

(1) należności długoterminowe z tytułu umów partnerskich dotyczą nakładów poniesionych na wizualizację na stacjach paliw, oddanych do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 5 - 10 lat.

(2) w tym objęte odpisem aktualizującym w wysokości 141 tysięcy złotych, patrz Nota 26 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wiekowania należności inwestycyjnych z tytułu pakietów startowych na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
powyżej roku do 2 lat 1.871 379
powyżej 2 lat do 5 lat 3.752 3.047
powyżej 5 lat do 10 lat - 1.428
Razem 5.623 4.854

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top