Dodatkowe informacje i objaśnienia

22. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Grunty 443 1.376
Budynki i budowle 3.172 2.676
Urządzenia techniczne i maszyny 2.401 33
Środki transportu 2 1.124
Razem aktywa trwałe 6.018 5.209
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży, w tym: 77 -
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty 77 -
Pozostałe aktywa obrotowe przeznaczone do sprzedaży 1.816 -
Razem aktywa obrotowe 1.893 -
Razem aktywa przeznaczone do sprzedaży 7.911 5.209

Aktywa przeznaczone do sprzedaży, reprezentują wartości, które zdaniem Grupy zostaną sprzedane w ciągu 12 miesięcy od momentu zmiany klasyfikacji.

Aktywa przeznaczone do sprzedaży w Grupie na dzień 31 grudnia 2010 roku obejmują między innymi prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki, budowle, urządzenia techniczne i maszyny związane głównie z majątkiem z obszaru przerobu ropy naftowej, katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych oraz majątkiem wydziału produkcji ciężkiego oleju opałowego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa a także aktywa związane ze spółką „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A.

Aktywa przeznaczone do sprzedaży w Grupie na dzień 31 grudnia 2009 roku obejmowały między innymi grunty własne, prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki, budowle, maszyny i urządzenia związane ze stacjami paliw i bazą przeładunkowo – magazynową (aktywami związanymi z działalnością logistyczną) oraz środki transportu – lokomotywy. W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku aktywa te zostały sprzedane ze stratą w kwocie 224 tysięcy złotych (patrz Nota 12.4 Dodatkowych informacji i objaśnień).

W dniu 11 lutego 2011 roku spółka LOTOS Jasło S.A. podpisała z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży pięciu obszarów inwestycyjnych, w tym zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz pakietu 95,5% akcji spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. za łączną wartość 10.200 tysięcy złotych.

Aktywa przeznaczone do sprzedaży zaprezentowane w segmencie produkcji i handlu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 7.911 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 2.409 tysięcy złotych).

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku Grupa zawiązała w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w kwocie 2.800 tysięcy (31 grudnia 2009: 5 tysięcy złotych), patrz Nota 12.4 Dodatkowych informacji i objaśnień.

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku Grupa rozwiązała w pozostałe przychody operacyjne odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w kwocie 4.117 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: Grupa nie rozwiązała odpisu aktualizującego aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży), patrz Nota 12.2 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top