Dodatkowe informacje i objaśnienia

34. Oprocentowane kredyty i pożyczki

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Kredyty bankowe 6.302.467 5.666.207
Pożyczki 32.992 34.864
Razem 6.335.459 5.701.071
Część długoterminowa 4.403.453 4.942.590
Część krótkoterminowa 1.932.006 758.481
Podział kredytów i pożyczek według instytucji udzielających finansowania
 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Część długoterminowa    
Kredyt Bank S.A. 20.987 26.987
Pekao S.A. 27.590 13.190
PKO BP S.A. 18.125 -
NFOŚiGW 18.556 25.056
Raiffeisen Bank Polska S.A. 2.000 4.000
Bank Ochrony Środowiska S.A. 36.902 36.902
Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Ltd. - 8
AB Geonafta 7.936 -
Konsorcjum banków (1)*  - 1.139.513
Konsorcjum banków (2)** 3.120.146 2.750.485
Konsorcjum banków (3)*** 1.020.870 772.661
Konsorcjum banków (5)***** 130.341 173.788
Razem część długoterminowa 4.403.453 4.942.590
Część krótkoterminowa    
Kredyt Bank S.A. 6.000 7.619
Pekao S.A. 186.263 37.101
ING Bank Śląski S.A. 32.036 25.533
PKO BP S.A. 110.872 23.049
NFOŚiGW 6.500 9.800
Raiffeisen Bank Polska S.A. 1.985 1.952
Nordea Bank Polska S.A. - 74.867
Nordea Bank Norge ASA - 65.434
DnB NOR Bank ASA 23.624 -
BRE Bank S.A. 3.207 -
Konsorcjum banków (1)*  1.187.413 1.670
Konsorcjum banków (2)** 91.439 6.477
Konsorcjum banków (3)*** 37.214 1.760
Konsorcjum banków (4)**** 201.979 459.756
Konsorcjum banków (5)***** 43.474 43.463
Razem część krótkoterminowa 1.932.006 758.481
Razem 6.335.459 5.701.071

*Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A., Rabobank Polska S.A.

**Konsorcjum banków (2): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Credit Agricole CIB (dawniej Calyon), DnB Nor Bank ASA, DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.

***Konsorcjum banków (3): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A.,

****Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

*****Konsorcjum banków (5): Pekao S.A., PKO BP S.A.

Kredyty bankowe Jednostki Dominującej

Na dzień 31 grudnia 2010 roku kredyt inwestycyjny wykorzystany był w kwocie nominalnej 1.464.596 tysięcy USD (tj. 4.341.209 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku). Na dzień 31 grudnia 2009 roku kredyt inwestycyjny wykorzystany był w kwocie nominalnej 1.268.257 tysięcy USD (tj. 3.614.913 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku). Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony Grupie LOTOS S.A. w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy. Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa LOTOS S.A. korzystała z umowy kredytowej zgodnie ze swoimi potrzebami.

Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2010 roku
w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte w EUR Kredyty zaciągnięte w USD Kredyty zaciągnięte w NOK Kredyty zaciągnięte w PLN

Razem

2011 19.656 1.656.709 23.624 232.017 1.932.006
2012 2.334 238.365 - 61.006 301.705
2013 2.334 242.190 - 58.506 303.030
2014 2.334 330.567 - 27.093 359.994
2015 10.270 343.314 - 19.457 373.041
po 2015 - 2.986.580 - 79.103 3.065.683
Razem 36.928 5.797.725 23.624 477.182 6.335.459

W powyższej tabeli kredyty i pożyczki zostały zaprezentowane według daty spłaty.

Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2009 roku
w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte w EUR Kredyty zaciągnięte w USD Kredyty zaciągnięte w PLN

Razem

2010 2.447 337.886 418.148 758.481
2011 2.421 1.223.154 57.995 1.283.570
2012 2.421 193.696 57.995 254.112
2013 2.421 196.949 55.495 254.865
2014 2.421 272.140 55.551 330.112
po 2014 2.422 2.777.643 39.866 2.819.931
Razem 14.553 5.001.468 685.050 5.701.071

W powyższej tabeli kredyty i pożyczki zostały zaprezentowane według daty spłaty.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w USD i EUR kształtuje się na średnim poziomie około 2,44% (31 grudnia 2009: 3,15%). Efektywna stopa procentowa dla kredytów w PLN z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych Jednostki Dominującej kształtuje się na średnim poziomie około 4,81% (31 grudnia 2009: 4,72%).

Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco:

 
Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)(1)
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część długoterminowa)(1)
Termin spłaty Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne) Zabezpieczenia
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
Krótkoter-minowej Długoter-minowej
Konsorcjum banków (1) - - 400.000 USD 1.187.413 400.553 USD - 20.12.2011 - oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (2) - - 1.125.000 USD 91.439 30.775 USD 3.120.146 1.049.856 USD 15.07.2011 15.01.2021 oparte o 1M, 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa hipoteka, zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów na realizację i zarządzanie Programem 10+, cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, cesja umów licencyjnych, hedgingowych oraz sprzedaży o wartości powyżej 10.000 tysięcy PLN /rok, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (3) - - 425.000 USD 37.214 12.550 USD 1.020.870 344.228 USD 15.07.2011 15.01.2021 oprocentowanie stałe
Konsorcjum banków (4) - 200.000
USD lub równowartość
76.328 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 3M WIBOR + marża bankowa
17.322 4.374  EUR - - 3M EURIBOR + marża bankowa
108.329 36.547 USD - - 3M LIBOR  USD + marża bankowa
Pekao S.A. Warszawa 150.000 - 30.165 - - - Kredyt w rachunku bieżącym (2) - 1M WIBOR  + marża bankowa poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (5) Warszawa 340.000 - 43.474 - 130.341 - 31.12.2011 31.12.2014 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Kredyt Bank S.A. Warszawa 60.000 - 6.000 - 20.987 - 31.12.2011 30.06.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
PKO BP S.A. Warszawa 20.000 - 1.500 - 18.125 - 31.12.2011 31.12.2019 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Warszawa 20.000 - 1.500 - 18.125 - 31.12.2011 31.12.2019 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Warszawa 14.000 - 9.170 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Raiffeisen Bank Polska S.A. Rzeszów 10.000 - 1.985 - 2.000 - 31.12.2011 28.12.2012 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, hipoteka kaucyjna, cesja z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na środkach trwałych
PKO BP S.A. Warszawa 14.000 - 2.143 - - - 17.06.2011 - 1M WIBOR + marża bankowa cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku
Pekao S.A. Kraków 26.837 7.060 EUR 2.334 589 EUR 9.336 2.357 EUR 31.10.2011 31.10.2015 1M EURIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 30.000 - 14.186 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa cesja wierzytelności, zastaw na zapasach
Pekao S.A. Kraków 44.754 - 33 - 129 - 31.10.2011 31.10.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
NFOŚiGW Warszawa 35.000 - 6.500 - 18.556 - 20.12.2011 20.12.2014 0,8 stopy redyskontowej weksli gwarancja bankowa, weksel
BRE Bank S.A. Warszawa 30.000 - 3.207 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - ON WIBOR + marża bankowa weksel in blanco
ING Bank
Śląski S.A.
Warszawa 35.000 - 32.036 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Pekao S.A Warszawa 30.000 - 3.790 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 68.000 - - - 22.312 - - 30.06.2016 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, przewłaszczenie środków trwałych, cesja z polisy ubezpieczeniowej, weksel, cesje z  umów sprzedaży
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 14.688 - - - 9.490 - - 30.06.2016
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 5.100 - - - 5.100 - - 20.12.2016
DnB NOR 
Bank ASA
Stavanger, Norwegia - 180.000 NOK 23.624 46.586 NOK - - 22.12.2011 - 9M NIBOR + marża bankowa należność podatkowa z tytułu refundowanych kosztów poszukiwań
PKO BP S.A. Warszawa - 32.500 USD 96.766 32.500 USD - - 30.11.2011 - 1M LIBOR USD + marża bankowa zastaw, gwarancja
PKO BP S.A. Warszawa - 32.500 USD 10.463 3.523 USD - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M LIBOR USD + marża bankowa zastaw, gwarancja
Pekao S.A. Warszawa 160.000 lub równowartość w USD lub EUR 125.085 42.200 USD - - 15.11.2011 - 3M LIBOR USD + marża bankowa weksel in blanco
AB Geonafta Gargżdai, Litwa - 2.000 EUR - - 7.936 2.004 EUR - 31.12.2015 oprocentowanie stałe brak
  RAZEM 232.017 - 245.165 -  
1.656.709 558.648 USD 4.141.016 1.394.084 USD
19.656 4.963 EUR 17.272 4.361 EUR
23.624 46.586 NOK - -
1.932.006 - 4.403.453 -

(1) wykazane z uwzględnieniem wyceny metodą zamortyzowanego kosztu, obejmującej m. in. prowizje przygotowawcze.

(2) nie traktowane jako ekwiwalent środków pieniężnych.

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,45 pp. – 3,50 pp.

Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiały się następująco:

 
Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)(1)
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część długoterminowa)(1)
Termin spłaty Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne) Zabezpieczenia
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
Krótkoter-minowej Długoter-minowej
Konsorcjum banków (1) - - 400.000 USD 1.670 549 USD 1.139.513 399.751 USD 15.03.2010 20.12.2011 oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (2) - - 1.125.000 USD 6.477 2.016 USD 2.750.485 962.395 USD 15.03.2010 15.01.2021 oparte o 1M, 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa hipoteka, zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów na realizację i zarządzanie Programem 10+, cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, cesja umów licencyjnych, hedgingowych oraz sprzedaży o wartości powyżej 10.000 tysięcy PLN /rok, poddanie sie egzekucji
Konsorcjum banków (3) - - 425.000 USD 1.760 680 USD 772.661 271.852 USD 15.03.2010 15.01.2021 oprocentowanie stałe
Konsorcjum banków (4) - 200.000
USD lub równowartość
278.567 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 3M WIBOR + marża bankowa
26 6 EUR - - 3M EURIBOR + marża bankowa
181.163 63.559 USD - - 3M LIBOR  USD + marża bankowa
Pekao S.A. Warszawa 100.000 - 2.263 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR  + marża bankowa poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (5) Warszawa 340.000 - 43.463 - 173.788 - 31.12.2010 31.12.2014 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Kredyt Bank S.A. Warszawa 60.000 - 7.619 - 26.987 - 31.12.2009 30.06.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
PKO BP S.A. Warszawa 25.000 - 18.248 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa brak
Pekao S.A. Warszawa 15.000 - 114 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja z polisy ubezpieczeniowej
Raiffeisen Bank Polska S.A. Rzeszów 10.000 - 1.952 - 4.000 - 31.12.2009 28.12.2012 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, hipoteka kaucyjna, cesja z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na środkach trwałych
Pekao S.A. Warszawa 15.000 - 4.452 - - - 30.06.2010 - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach
ING Bank
Śląski 
Katowice 23.500 - 22.592 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa poddanie się egzekucji
ING Bank
Śląski 
Katowice 4.500 - 2.941 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, cesja wierzytelności
PKO BP S.A. Warszawa 5.000 - 4.801 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, cesja wierzytelności, weksle, zastaw na zapasach
NFOŚiGW Warszawa 15.000 - 3.300 - - - 30.09.2010 - 0,5 stopy redyskontowej weksli poręczenie, weksel
Pekao S.A. Kraków 26.837 7.060 EUR 2.421 590 EUR 12.106 2.945 EUR 31.10.2010 31.10.2015 1M EURIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 30.000 - 21.304 - - - 25.06.2010 - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 44.754 - 32 - 161 - 31.10.2010 31.10.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
NFOŚiGW Warszawa 35.000 - 6.500 - 25.056 - 20.12.2010 20.12.2014 0,8 stopy redyskontowej weksli gwarancja bankowa, weksel
Pekao S.A. Warszawa 56.409 14.800 USD 6.515 2.286 USD 923 324 USD 31.12.2010 28.02.2011 1M LIBOR USD + marża bankowa hipoteka
Nordea Bank Polska S.A. Gdynia 100.000 - 74.867 26.315 USD - - 18.11.2010 - W zależności od waluty kredytu 3M WIBOR, EURIBOR lub LIBOR USD + marża bankowa weksel in blanco, cesja wierzytelności z umów sprzedaży ropy naftowej, poddanie się egzekucji
Nordea Bank
Norge ASA  
Stavanger - 8.000 USD 22.837 7.994 USD - - 31.07.2010 - 1W LIBOR + marża bankowa gwarancja bankowa
Nordea Bank
Norge ASA
Stavanger - 11.000 USD  31.179 10.911 USD - - 31.07.2010 - 1W LIBOR + marża bankowa poręczenie
Nordea Bank
Norge ASA
Stavanger - 4.000 USD 11.418 3.996 USD - - 31.07.2010 - 1W LIBOR + marża bankowa gwarancja bankowa
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 68.000 - - - 22.312 - - 30.06.2016 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, przewłaszczenie środków trwałych, cesja z polisy ubezpieczeniowej, weksel, cesje z  umów sprzedaży
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 14.688 - - - 9.490 - - 20.12.2016
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 5.100 - - - 5.100 - - 30.06.2016
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. Worcester 8 - - - 8(2) - - 31.12.2017 1M WIBOR + marża bankowa weksel in blanco
  RAZEM 418.148 - 266.902 -  
337.886 118.306 USD 4.663.582 1.634.322 USD
2.447 596 EUR 12.106 2.945 EUR
758.481 - 4.942.590 -

(1) wykazane z uwzględnieniem wyceny metodą zamortyzowanego kosztu, obejmującej m. in. prowizje przygotowawcze.

(2) w dniu 1 marca 2010 roku pomiędzy Stablewood Power Vetures (Władysławowo) Ltd., a LOTOS Petrobaltic S.A. została zawarta umowa cesji wierzytelności, na mocy której LOTOS Petrobaltic S.A. nabył od Stablewood Power Vetures (Władysławowo) Ltd. wierzytelność w łącznej wysokości 8 tysięcy złotych z tytułu pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki udzielonej przez wspólnika spółce Energobaltic Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 12 listopada 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zapłata przez LOTOS Petrobaltic S.A. ceny nabycia wierzytelności na rzecz Stablewood Power Vetures (Władysławowo) Ltd. nastąpiła w dniu 30 marca 2010 roku.
  

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,20 pp. - 4,00 pp.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top