Dodatkowe informacje i objaśnienia

26. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
    (dane przekształcone)
Należności z tytułu dostaw i usług 1.740.890 1.460.751
Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 39.914 43.103
Należności z tytułu umów partnerskich, w tym: 1.919 1.167
- należności inwestycyjne z tytułu pakietów startowych 1.919 1.167
Należności z tytułu kaucji  4.896 3.442
Należności inwestycyjne 2.298 57
Pozostałe należności (1) 32.022 28.334
Należności netto 1.821.939 1.536.854
Odpis aktualizujący wartość należności 182.213 180.497
Należności brutto 2.004.152 1.717.351

(1) w tym kwota dotycząca akcyzy od przesunięć międzymagazynowych w kwocie 20.911 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 13.504 tysięcy złotych.)

Okres spłaty należności handlowych związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 60 dni. Koncentracja ryzyka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze względu na dużą liczbę kontrahentów.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku na należnościach Grupy była ustanowiona cesja z tytułu zabezpieczenia kredytów w wysokości 2.143 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2009 roku: 1.497 tysięcy złotych).

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności
w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Stan na początek okresu   180.497 155.611
Zwiększenia (1), w tym:   13.481 44.791
   - zmiana struktury Grupy Kapitałowej 2 - 21.243
Rozwiązanie (2)   (5.008) (12.980)
Wykorzystanie, w tym:   (6.616) (6.925)
   - zmiana struktury Grupy Kapitałowej   - (3.596)
Stan na koniec okresu   182.354 (3) 180.497

  

(1) w tym kwoty odniesione w pozostałe koszty operacyjne (2010: 12.556 tysięcy złotych, 2009: 41.758 tysięcy złotych) oraz w koszty finansowe z tytułu odsetek.

(2) w tym kwoty odniesione w pozostałe przychody operacyjne (2010: 4.827 tysięcy złotych, 2009: 12.980 tysięcy złotych).

(3) w tym odpis na długoterminowe należności inwestycyjne w wysokości 141 tysięcy złotych, patrz Nota 25 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym na dzień 31 grudnia 2010 oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Do 1 miesiąca 53.961 52.186
Od 1 do 3 miesięcy 8.862 5.688
Od 3 do 6 miesięcy 2.765 175
Od 6 miesięcy do 1 roku 261 2.850
Powyżej 1 roku 5.754 538
Razem 71.603 61.437

W odniesieniu do należności handlowych w Grupie nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy jest najlepiej reprezentowana  przez wartość bilansową tych instrumentów.

Ryzyko kredytowe wynikające z warunków płatności określonych w umowach handlowych, Grupa między innymi zabezpiecza: przez ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach, gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi, umowami przelewu wierzytelności lub lokaty terminowej, zastawem rejestrowym, zabezpieczeniem wekslowym lub poręczeniem.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top