Dodatkowe informacje i objaśnienia

24. Zapasy

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Wyroby gotowe 1.171.917 776.413
Półprodukty i produkty w toku 449.497 310.380
Towary 251.531 177.779
Materiały 2.633.846 1.758.572
Zapasy netto 4.506.791 3.023.144

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość bilansowa zapasów wycenianych po koszcie wytworzenia lub cenie nabycia wyniosła 4.492.232 tysięcy złotych a według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 14.559 tysięcy złotych (31 grudnia 2009 odpowiednio: 3.011.463 tysięcy złotych, 11.681 tysięcy złotych).

Wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 3.896.635 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 2.758.999 tysięcy złotych).

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Wyroby gotowe 1.120 2.259
Półprodukty i produkty w toku 19 173
Towary 43 29
Materiały 6.404 6.790
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem 7.586 9.251

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku Grupa zawiązała odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 935 tysiące złotych (31 grudnia 2009: 2.624 tysiące złotych), wykorzystała odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 529 tysięcy złotych oraz rozwiązała odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 2.071 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 210.438 tysięcy złotych).

Obowiązkowe zapasy paliw ciekłych

W latach 2009 - 2010 Grupa stosowała obowiązujące od dnia 7 kwietnia 2007 roku zasady funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych, wprowadzone ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku) z późniejszymi zmianami.

Zapasy obowiązkowe obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku) z późniejszymi zmianami zdefiniowana została podstawa obliczania wymaganej ilości zapasów oraz określono zakres podmiotowy obowiązku rozbudowy zapasów obowiązkowych w 2007 roku na poziomie 73 dni i od 2008 roku 76 dni z wyłączeniem gazu płynnego LPG.

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych ustalają obowiązujące od dnia 25 maja 2007 roku następujące rozporządzenia Ministra Gospodarki:

  • z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U. Nr 81 poz. 546) z późniejszymi zmianami,
  • z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. Nr 81 poz. 547) z późniejszymi zmianami,
  • z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 548),
  • z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 549).

Wartość brutto zapasów obowiązkowych z uwzględnieniem powyższych przepisów jest następująca:

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Zapasy obowiązkowe 2.980.241 2.196.965

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top