Zarządzanie ryzykiem

Kluczowe instrumenty

W Grupie LOTOS identyfikowane są ryzyka dla realizacji celów strategicznych oraz procesowych/operacyjnych. Identyfikacja dokonywana jest najczęściej podczas warsztatów grupowych, ale także każdy pracownik ma prawo i obowiązek zgłaszania zauważonych zagrożeń i szans, które są związane z realizowanymi procesami i mogą mieć wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Ocena ryzyka dokonywana jest w dwóch pespektywach czasowych: w okresie najbliższego roku oraz do końca okresu obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS, czyli aktualnie do 2015 r. Dla każdego ryzyka szacowane jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a następnie wyceniane są skutki finansowe oraz skutki reputacyjne, jakie dane ryzyko może generować dla Grupy LOTOS. Uwzględniany jest tu zarówno wpływ na bezpieczeństwo ludzi, środowisko naturalne, a także przewidywany odbiór przez interesariuszy.

Dla wszystkich zarejestrowanych ryzyk wskazywane są stosowane środki kontroli i mechanizmy zabezpieczające oraz sposób monitorowania danego ryzyka. Każde ryzyko posiada tzw. właściciela ryzyka, który jest odpowiedzialny za jego nadzór i monitorowanie przy wykorzystaniu ustalonych wskaźników. Wyniki monitorowania są raportowane zgodnie z przyjętymi zasadami.

Na podstawie przeprowadzonej oceny przygotowywana jest zagregowana Mapa Ryzyk Grupy Kapitałowej LOTOS. Jest to dokument dynamiczny i podlega zmianom, co spowodowane jest zmiennością otoczenia, procesów biznesowych realizowanych w organizacji, zakończeniem realizacji jednych inwestycji i rozpoczęciem kolejnych, a także zastosowaniem działań ograniczających zidentyfikowane ryzyko.

Wszystkie ryzyka, które oceniono jako znaczące z punktu widzenia realizowanych celów, poddawane są szczegółowym analizom pod kątem czynników danego ryzyka i bieżącego sposobu zarządzania i monitorowania. W wyniku dokonanych analiz, przygotowywane są plany ograniczania ryzyka oraz plany postępowania na wypadek jego materializacji.

W Grupie LOTOS prowadzone jest także zarządzanie ryzykami w projektach, zwłaszcza inwestycyjnych. Kryteria oceny ryzyka są nieco odmienne, gdyż zostały dostosowane do obszaru zarządzania projektami. Zasady postępowania z samym ryzykiem są jednak spójne w całej Grupie LOTOS i pozwalają na skuteczną i bezpieczną realizację zaplanowanych projektów.

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się segmenty: handlowy, operacyjny, poszukiwawczo-wydobywczy, zarządczy i finansowy.

top