Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i...

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się segmenty: handlowy, operacyjny, poszukiwawczo-wydobywczy, zarządczy i finansowy.

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

Zarządzanie

 • Ład korporacyjny

  Do podstawowych celów realizacji zasad ładu korporacyjnego należy zaufanie w relacjach z interesariuszami oraz otwartość i konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

 • Systemy zarządzania

  W Grupie LOTOS posiadanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania nie jest celem samym w sobie. Wdrażamy działania zapewniające uzyskiwanie realnych wartości z posiadanego systemu. Normy pokazują nam uniwersalne rozwiązania zwiększające szanse na znalezienie wartości dodanej, czyli uczynienie wdrożonego systemu skutecznym i bardziej użytecznym.

 • Zarządzanie ryzykiem

  W Grupie LOTOS zarządzanie ryzykiem korporacyjnym ma na celu: zapewnienie kompleksowej wiedzy o zagrożeniach i szansach związanych z działalnością Grupy Kapitałowej LOTOS, umożliwienie podejmowania szybkich i efektywnych decyzji, na podstawie analizy ryzyka oraz przygotowanie organizacji na natychmiastową reakcję, w przypadku wystąpienia ryzyka.

 • Rada Nadzorcza

  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności.

 • Zarząd

  Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także tych, które przekraczają zakres zwykłego zarządzania przedsiębiorstwem dla poszczególnych członków Zarządu.

top