Skład

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym prezes i wiceprezesi Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje najpierw prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd Grupy LOTOS VII kadencji działał w czteroosobowym składzie:

  • Paweł Olechnowicz – prezes Zarządu, dyrektor generalny,
  • Mariusz Machajewski – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych,
  • Marek Sokołowski – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju,
  • Maciej Szozda – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. handlu.
Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, dyrektor generalny

Paweł Olechnowicz

Prezes Zarządu, dyrektor generalny

Funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 r. Jako prezes Zarządu zarządza i kieruje całokształtem działalności Spółki oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Pełni również obowiązki wiceprezesa Zarządu ds. poszukiwań i wydobycia.

Absolwent Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podyplomowych studiów na Politechnice Gdańskiej (organizacja, ekonomika i Zarządzanie Przemysłem) oraz MBA INSEAD w Fontainebleau we Francji. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania. W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o.o.). W latach 1990–1996 był prezesem Zarządu i dyrektorem generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999–2000 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy dyrektora generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting. Jest prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.

Marek Paweł Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju

Marek Paweł Sokołowski

Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju

Funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 r. Jako wiceprezes Zarządu zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii i pionu rozbudowy rafinerii realizującego Program 10+ oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania. W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 r. Od 1990 r. jako dyrektor techniczny i członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996–2000. Od połowy 2000 r. pracował jako szef służb technicznych i prokurent Spółki. W okresie pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu zrealizował szeroki program restrukturyzacji segmentu operacyjnego. Zainicjował realizację Programu Doskonałości Operacyjnej, którego celem było wdrożenie profesjonalnych metod szkolenia operatorów procesów produkcyjnych i praktyczne wykorzystanie matematycznych metod optymalizacyjnych do kierowania produkcją rafineryjną.

Do jego największych sukcesów należy zaliczyć realizację kilku kolejnych programów rozwojowych rafinerii w Gdańsku, które powiększyły jej zdolność produkcyjną z 3 do 10,5 mln ton ropy rocznie. Największy z nich – Program 10+, nad którego kształtem i organizacją pracował jako wiceprezes Zarządu, został aktualnie zakończony, stawiając rafinerię w Gdańsku wśród najlepszych w Europie.

Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

Mariusz Machajewski

Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

Funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 czerwca 2006 r. Jako wiceprezes Zarządu zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej Spółki oraz ponosi odpowiedzialność za niniejszy zakres działania.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii. W latach 1994–1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W 1997 r. rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS), od 1999 r. kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 r. jest  zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r. był prokurentem Spółki. W kwietniu 2010 r. otrzymał prestiżowy tytuł „Dyrektora Finansowego Roku 2009”.

Maciej  Szozda, Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. handlu

Maciej Szozda

Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. handlu

Funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 1 lipca 2009 r. Jako wiceprezes Zarządu zarządza całokształtem działalności pionu handlowego Grupy LOTOS S.A. oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu handlowego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Absolwent Wydziału Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1980 r. pracował w PHZ Labimex. W latach 1983–1984 dyrektor zarządzający w KWM Engineering. Następnie do 1986 r. przebywał w USA, jako kierownik kontraktu. W 1986 r. rozpoczął pracę jako dyrektor w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco, zaś w latach 1987–1989 pełnił funkcję export managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zachodnim. Od 1989 r. prowadził własną działalność gospodarczą, m.in. w Easey Garments UK Ltd. jako szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W 2002 r. związał swoją karierę z PKN Orlen S.A., obejmując kolejno stanowiska: dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, dyrektora wykonawczego ds. sprzedaży detalicznej. Od października 2008 r. do lutego 2009 r. członek Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. członek Zarządu, a następnie prezes Zarządu spółki z grupy kapitałowej PKN Orlen S.A. - AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie.

Stanowiska i funkcje członków Zarządu Grupy LOTOS w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS w 2010 r.
Paweł Olechnowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. *
Przewodniczący Rady Dyrektorów LOTOS Exploration and Production Norge AS
Marek Sokołowski Przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Czechowice S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Mariusz Machajewski Członek Rady Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej RCEkoenergia Sp. z o.o.
Maciej Szozda Przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

* do 1 lipca 2010 r.

Członkostwo w organizacjach

W 2010 r. z inicjatywy m.in. Grupy LOTOS powstała organizacja Central Europe Energy Partners z siedzibą w Brukseli, działająca na...

top