Rada Nadzorcza

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. 

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. 

W 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Komitet Audytu działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 11 lutego 2010 r.:

 • Jan Stefanowicz – przewodniczący
 • Mariusz Obszyński
 • Wiesław Skwarko
 • Radosław Barszcz
 • Ireneusz Fąfara

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołani: J. Stefanowicz, M. Obszyński, R. Barszcz; powołani: R. Wardziński, M. Rumiński, O. Pawłowski), Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Oskara Pawłowskiego i Rafała Wardzińskiego, a funkcję przewodniczącego komitetu powierzyła Ireneuszowi Fąfara.

Od 2 marca do 29 marca 2010 r.:

 • Ireneusz Fąfara – przewodniczący
 • Wiesław Skwarko
 • Oskar Pawłowski
 • Rafał Wardziński

W związku ze złożoną w dniu 29 marca 2010 r. rezygnacją przez Ireneusza Fąfarę z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Komitet Audytu od dnia 29 marca do 2 sierpnia 2010 r. działał w zmniejszonym składzie. Zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Komitetu zwoływania posiedzeń Komitetu do dnia wyboru nowego przewodniczącego dokonywał Wiesław Skwarko – przewodniczący Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze decyzję Walnego Zgromadzenia podjętą 28 czerwca 2010 r. dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołani: E. Sibrecht-Ośka, R. Lorek), Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie w dniu 2 sierpnia 2010 r. podjęła decyzję o uzupełnieniu składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród pozostałych członków Rady: Rafała Lorka oraz Michała Rumińskiego – powierzając mu funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu.

W związku z powyższym od 2 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

 • Michał Rumiński –  przewodniczący
 • Wiesław Skwarko
 • Oskar Pawłowski
 • Rafał Wardziński
 • Rafał Lorek

Komitet Organizacji i Zarządzania

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.

W 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Komitet Organizacji i Zarządzania działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 11 lutego 2010 r.:

 • Leszek Starosta – przewodniczący
 • Małgorzata Hirszel
 • Mariusz Obszyński

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołani: J. Stefanowicz, M. Obszyński, R. Barszcz; powołani: R. Wardziński, M. Rumiński, O. Pawłowski), Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Michała Rumińskiego i Oskara Pawłowskiego.

Od 2 marca 2010 r. do 2 sierpnia 2010 r. skład Komitetu Organizacji i Zarządzania przedstawiał się następująco :

 • Leszek Starosta – przewodniczący
 • Małgorzata Hirszel
 • Michał Rumiński
 • Oskar Pawłowski

W związku z decyzją Walnego Zgromadzenia podjętą 28 czerwca 2010 r. dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołani: E. Sibrecht-Ośka, R. Lorek), Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie dokonała powołania do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Ewę Sibrecht-Ośkę.

Od 2 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Komitet Organizacji i Zarządzania działał w następującym składzie:

 • Leszek Starosta – przewodniczący
 • Małgorzata Hirszel
 • Michał Rumiński
 • Oskar Pawłowski
 • Ewa Sibrecht-Ośka

Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki oraz dotyczących wieloletnich strategii Spółki.

W 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Komitet Strategii i Rozwoju działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia 2010 r. do 11 lutego 2010 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący
 • Radosław Barszcz
 • Leszek Starosta
 • Jan Stefanowicz
 • Małgorzata Hirszel

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołani: J. Stefanowicz, M. Obszyński, R. Barszcz; powołani: R. Wardziński, M. Rumiński, O. Pawłowski), Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii i Rozwoju, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Rafała Wardzińskiego i Michała Rumińskiego.

Od 2 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład Komitetu Strategii i Rozwoju przedstawiał się następująco:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący
 • Rafał Wardziński
 • Leszek Starosta
 • Michał Rumiński
 • Małgorzata Hirszel
 •  

Ład korporacyjny

Grupa LOTOS co roku publikuje oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

top