Rada Nadzorcza

Wynagradzanie

Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami ustawy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w 2000 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi:

  • członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, jednak nie dotyczy to miesięcy, w których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń,
  • wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego,
  • Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji oraz, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy.
Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2010 r.
Członek Rady Nadzorczej Kwota [w zł]
Wiesław Skwarko (*)   3.455
Leszek Starosta 41.888
Mariusz Obszyński   8.585
Radosław Barszcz   8.585
Jan Stefanowicz   8.585
Małgorzata Hirszel 41.888
Oskar Pawłowski 33.304
Michał Rumiński 33.304
Rafał Wardziński 33.304
Ewa Sibrecht-Ośka 17.273
Rafał Lorek 17.273
Ireneusz Fąfara 13.917

* Wiesław Skwarko do 31 października 2010 nie pobierał wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiada akcji Grupy LOTOS.

top