Rada Nadzorcza

Kompetencje

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania kolegialnie. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS, to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty są publicznie dostępne w internetowym portalu Grupy LOTOS.

Statut Grupy LOTOS [ link ]

Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Grupy LOTOS [ link ]

Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS [ link ]

top