Systemy zarządzania

System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej w Grupie LOTOS to zestaw rozwiązań organizacyjno-procesowych odnoszących się do całej organizacji oraz procedur określających funkcjonowanie poszczególnych procesów. System zapewnia uporządkowane i efektywne prowadzenie działalności zgodnej z celami organizacji, z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.

Wyrazem organizacyjnym systemu kontroli wewnętrznej Grupy LOTOS jest m.in.:

 • struktura organizacyjna określająca zasady podległości służbowej,
 • regulamin organizacyjny określający cele i zadania poszczególnych komórek,
 • zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników,
 • zróżnicowany charakter uprawnień w dostępie do informacji, dokumentów i przechowywanych danych,
 • upoważnienia, pełnomocnictwa, formalne ustanowione zastępstwa,
 • ograniczenia dostępu do pomieszczeń, w szczególności tych o charakterze szczególnym, gdzie przechowywane są informacje poufne, dane osobowe itp.,

a także ustalone zasady:

 • bezpieczeństwa i ochrony,
 • definiowania celów,
 • dokumentowania działalności (operacyjnej, finansowo-księgowej, handlowej),
 • tworzenia wewnętrznych uregulowań,
 • raportowania wewnętrznego.

Pozostałe rozwiązania tworzące system kontroli wewnętrznej w Spółce to te, które wbudowane są w każdy z procesów operacyjnych, zdefiniowanych w organizacji.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu został przypisany do odpowiednich funkcji w organizacji w ramach struktury organizacyjnej. Ponadto w Spółce funkcjonuje Audyt Wewnętrzny, który m.in. dokonuje oceny rozwiązań składających się na system kontroli wewnętrznej. Wyniki z przeprowadzonych badań przekazywane są w formie raportów Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. ...

top