Skład

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VII kadencji przedstawiał się następująco:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,
 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,
 • Oskar Pawłowski – sekretarz,
 • Małgorzata Hirszel – członek,
 • Michał Rumiński – członek,
 • Rafał Wardziński – członek,
 • Ewa Sibrecht-Ośka – członek,
 • Rafał Lorek – członek.
Wiesław Skwarko, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 r., objął funkcję przewodniczącego Rady. Jako przewodniczący administruje i kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Jednocześnie od 12 sierpnia 2008 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki. Od 19 marca 2009 r. jest również członkiem Komitetu Audytu Rady.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 r. został wyznaczony do indywidualnego nadzoru nad realizacją Programu 10+, tj. w szczególności:

 • monitorowania postępu prac i ich zgodności z harmonogramem,
 • nadzoru nad realizacją strategii w zakresie pozyskiwania surowców,
 • nadzoru nad realizacją strategii sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu,
 • nadzoru nad spójnością logistyki.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).

W latach 1987–1994 asystent w SGH. Od 1990 do 1999 r. partner w Access Sp. z o.o., następnie członek Zarządu Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005–2006 dyrektor Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. Od 2006 r. dyrektor ds. strategii finansowej i rozwoju kapitałowego w CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. W latach 2008–2009 członek Zarządu Nafty Polskiej S.A., a od 1 stycznia 2010 r. likwidator w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Przewodniczył Radzie Nadzorczej ZAK S.A., a od 27 października 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu.

Leszek Starosta, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Starosta

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 r. Od 12 sierpnia 2008 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady i w związku z tym ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przewodniczącego Rady wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady, o ile zostanie upoważniony do tego przez przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności. Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz jest członkiem Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 r. sprawuje indywidualny nadzór nad projektem inwestycyjnym Grupy LOTOS, tj. Programem 10+, w szczególności w zakresie procedur kontraktowych i przestrzegania prawa inwestycyjnego.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny dr hab. nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i prorektor ds. rozwoju Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni, dyrektor naukowy w Instytucie Studiów Europejskich w Gdyni. W latach 1991–2000 doradca Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A., w latach 1995–1998 doradca i konsultant Prezesa Zarządu Petrochemii Płock S.A. Autor ponad 20 studiów i analiz dotyczących sektora naftowego i paliwowego, przygotowywanych m.in. na zlecenie centralnych organów administracji publicznej. W latach 1998–2007 członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Gdańsku, wiceprezydent „Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej”, członek Komisji Prawa Sportowego w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Oskar Pawłowski, Sekretarz Rady Nadzorczej

Oskar Pawłowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. sprawuje funkcję sekretarza Rady Nadzorczej. Pełniąc funkcję sekretarza, organizuje i dokumentuje pracę Rady oraz czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Od 2 marca 2010 r. jest również członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej. W 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych.

Obecnie partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp.k., wcześniej prawnik m. in. w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp.k./Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna oraz w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Ma bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Pełni również funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki pod firmą Diabpol Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Instal Lublin S.A.

Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii, 2/2009) i „Badanie stanu prawnego nieruchomości due diligence” (Inwestor, 1/2010). 

Michał Rumiński, Członek Rady Nadzorczej

Michał Rumiński

Członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS  11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania, natomiast od dnia 2 sierpnia 2010 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Absolwent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2007 r., w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełni funkcje: partnera inwestycyjnego, członka Zarządu ABC Data Holding S.A., prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners oraz członka Rady Nadzorczej Grupy Lew Sp. z o.o. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w 2004 r. objął stanowisko dyrektora ds. corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V.

Autor publikacji „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej” (Narodowy Bank Polski, 2004) i „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej” (INFOR, 2000).

Małgorzata Hirszel, Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Hirszel

Członek Rady Nadzorczej

Powołana do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, zgodnie z §11 ust. 2 Statutu Spółki, 1 lipca 2008 r. Od 12 sierpnia 2008 r. uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych.

Od 2000 r. pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie do 2002 r. zajmowała stanowisko głównego specjalisty/radcy Szefa KPRM, następnie radcy Wiceprezesa Rady Ministrów i radcy Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Ekonomiczno-Społecznym (później przekształconym w Departament Komitetu Rady Ministrów). Od 2002 do 2006 r. pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrektora Departamentu ds. Gospodarczych w ww. Departamencie. Następnie p.o. dyrektora Departamentu Programowego KPRM. Od 2007 r. dyrektor Departamentu Komitetu Rady Ministrów i sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów.

Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa złożyła w 2002 r.

Rafał Wardziński, Członek Rady Nadzorczej

Rafał Wardziński

Członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 11 lutego 2010 r. Od 2 marca 2010 r. uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. J. Monnet oraz studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege (Belgia), stypendysta Komisji Europejskiej.

W latach 2003–2004 zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Integracji Europejskiej. Od 2004 r. do 2007 r. doradca parlamentarny w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W latach 2007–2008 dyrektor Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli. Od 2008 r. zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie jako zastępca dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych.

Były przewodniczący Rady Nadzorczej PERN „Przyjaźń” oraz członek Rady Nadzorczej Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. Obecnie członek Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.

Ewa Sibrecht-Ośka, Członek Rady Nadzorczej

Ewa Sibrecht-Ośka

Członek Rady Nadzorczej

Powołana do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 28 czerwca 2010 r. Od 2 sierpnia 2010 r. uczestniczy w pracach Komitetu Organizacji i Zarządzania.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa. Od 1994 r. radca prawny - aplikacja radcowska w Warszawie. Od 1991 do 2001 r. zatrudniona w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. Równolegle zatrudniona: w latach 1992–1995 - w banku; w latach 1995–1996 - w Kancelarii Prawniczej Baker McKenzie; w latach 1998–2001 - w Kancelarii Prawniczej Cavere; w latach 2000–2001 - w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

W latach 2001–2006 pracowała w Nafcie Polskiej S.A., natomiast w 2007 r. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w Biurze Nadzoru Właścicielskiego jako radca prawny. Od listopada 2007 r. radca prawny ministra w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji i w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od maja 2009 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Dyrektor Departamentu Analiz, w grudniu 2010 r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o doradztwie podatkowym i ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Ponadto uczestniczyła w przygotowaniu Grupy LOTOS S.A. do debiutu giełdowego oraz w procesie prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej - uczestnictwo w projekcie przygotowania zbycia akcji spółek inwestorom, w tym odbiór analiz przedprywatyzacyjnych, umowy z prywatyzowanymi spółkami oraz negocjacje umów z inwestorami w tym zagadnienia pomocy publicznej.
 

Rafał Lorek, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Rafał Lorek

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 28 czerwca 2010 r. Od 2 sierpnia 2010 r. uczestniczy w pracach Komitetu Audytu.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Większość jego kariery zawodowej związana jest z rynkiem kapitałowym w Polsce. Pracował dla szeregu największych instytucji świadczących usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz wealth management. Rozpoczął swoją karierę zawodową pracując jako makler w Banku Handlowym, a następnie Societe Generale Securities Polska w latach 1995–2000. W okresie od 2001 do 2005 r. pracował w CAIB Investment Management S.A. na stanowisku Account Managera, a następnie Zastępcy Dyrektora Zespołu Account Managerów. W latach 2005–2007 pracował jako Senior Wealth Manager w Citibank Polska. W latach 2007–2008 pracował w Bank Sal. Oppenheim Jr. & CIE Austria AG na stanowisku Vice President Private Banking. Od roku 2008 prowadzi własną firmę konsultingową R.S.P. LOREK. Od czerwca 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Lorek Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.

W 2010 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS VII kadencji działała w następującym składzie:

Na dzień 1 stycznia 2010 r.:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,
 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,
 • Mariusz Obszyński – sekretarz,
 • Radosław Barszcz – członek,
 • Małgorzata Hirszel – członek,
 • Jan Stefanowicz – członek,
 • Ireneusz Fąfara – członek.

11 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS odwołało z Rady Nadzorczej Mariusza Obszyńskiego, Radosława Barszcz i Jana Stefanowicza, a następnie powołało do organu nadzorczego Spółki na dalszy okres VII kadencji Oskara Pawłowskiego, Michała Rumińskiego i Rafała Wardzińskiego. W uzasadnieniu swojego wniosku akcjonariusz podał, że zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.

W związku z powyższym od 11 lutego skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

 • Wiesław Skwarko – przewodniczący,
 • Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,
 • Oskar Pawłowski – sekretarz,
 • Ireneusz Fąfara – członek,
 • Małgorzata Hirszel – członek,
 • Michał Rumiński – członek,
 • Rafał Wardziński – członek.

W związku ze złożoną 29 marca 2010 r. przez Ireneusza Fąfara rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS, Rada do 28 czerwca 2010 r. działała w ograniczonym składzie osobowym w stosunku do liczby członków Rady określonej uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2008 r., które ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VII kadencji na 7 osób. W związku z zaistniałymi okolicznościami, mając na uwadze ww. decyzję Walnego Zgromadzenia, a także w celu zapewnienia Radzie Nadzorczej Spółki możliwości sprawnego działania i wykonywania powierzonych jej obowiązków, zaszła potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Konieczność uzupełnienia składu Rady wynikała również ze zgłoszonej przez Akcjonariusza Skarb Państwa – sugestii dotyczącej zwiększenia składu osobowego organu nadzorczego, celem usprawnienia działania i wykonywania powierzonych mu obowiązków. Mając powyższe na uwadze 28 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały nr 20 podjęło decyzję w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 osób oraz powołało do Rady Nadzorczej VII kadencji Ewę Sibrecht-Ośka oraz Rafała Lorka.

top