Rada Nadzorcza

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS jest działalność Spółki w perspektywie zrównoważonego rozwoju zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania koncernu na otoczenie.

W 2010 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 9 posiedzeń, podejmując 41 uchwał, w tym dwie w trybie pisemnym. Rada objęła analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia, m.in. z zakresu oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do głównych zagadnień z tego obszaru zaliczyć należy:

  • przebieg realizacji inwestycji Programu 10+,
  • działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
  • Strategię Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011– 2015 oraz kierunki rozwoju do 2020 r.,
  • realizację Pakietu Antykryzysowego,
  • finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych,
  • działalność sponsoringową Spółki.
  •  

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

Społeczeństwo

Otwarte, oparte na zaufaniu i współdziałaniu relacje ze społecznym otoczeniem stanowią wartość dla Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma...

Środowisko

Zastosowane w gdańskiej rafinerii nowoczesne rozwiązania technologiczne daleko przekraczają wymagania ochrony środowiska.

top