Zarządzanie ryzykiem

Podejście do zarządzania

W 2010 r. określono szczegółowe zasady identyfikacji i oceny ryzyka, sposobu monitorowania i raportowania oraz weryfikacji skuteczności prowadzonych działań. Procedura ma na celu zapewnienie, że zaplanowane w Grupie Kapitałowej LOTOS działania są realizowane cyklicznie, stosowana metodologia jest optymalna i adekwatna do różnych obszarów działalności, a sam proces zarządzania ryzykiem jest spójny i skuteczny. 

W Grupie LOTOS zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (Enterprise Risk Management - ERM) ma na celu:

 • zapewnienie kompleksowej wiedzy o zagrożeniach i szansach związanych z działalnością grupy kapitałowej,
 • umożliwienie podejmowania szybkich i efektywnych decyzji na podstawie analizy ryzyka,
 • przygotowanie organizacji na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia ryzyka.

W celu realizacji powyższych założeń wdrażane jest systemowe podejście do zarządzania ryzykiem obejmujące:

 • identyfikację ryzyk oraz ich ocenę jakościową i ilościową,
 • ustalenie strategii postępowania z ryzykiem,
 • wdrożenie zaplanowanych działań,
 • weryfikację skuteczności przeprowadzonych działań,
 • stały monitoring i kontrolę zarówno poziomu ryzyka, jak i statutu realizowanych działań,
 • ustandaryzowane zasady komunikacji i raportowania.

Reakcja na ryzyko w Grupie LOTOS obejmuje cztery formy działań:

 • ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, np. poprzez działania kontrolne, wprowadzenie zmian w procesie, itp.,
 • transfer, czyli przeniesienie ryzyka na inny podmiot np. poprzez ubezpieczenie, outsourcing,
 • unikanie ryzyka poprzez wycofywanie się z danego obszaru ryzyka lub niepodejmowanie takich działań (jest to jednak najrzadziej stosowana strategia),
 • akceptacja danego poziomu ryzyka, w przypadku, gdy nie da się już go ograniczyć, lub gdy ryzyko jest na tyle małe, że nie ma takiej potrzeby.

Podstawowe zasady i zakres odpowiedzialności obowiązujący w systemie określa „Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS”. W Grupie LOTOS działa ponadto Komitet ds. Strategii i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, który pełni funkcję opiniodawczą. Weryfikuje on przede wszystkim, czy zaplanowane przez właścicieli ryzyk działania ograniczające ryzyko są spójne z punktu widzenia funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej LOTOS i nie powodują niebezpiecznego podniesienia poziomu ryzyka w innym obszarze działalności.

Raz do roku dokonywana jest ocena skuteczności systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Jej wyniki wykorzystywane są w celu dalszego doskonalenia systemu. Informacje na temat funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym przekazywane są Zarządowi oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS. 

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. ...

top