Zarządzanie ryzykiem

Plany rozwoju

W Grupie LOTOS trwają prace nad budową narzędzia informatycznego wspierającego system zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Obecnie wykorzystywane narzędzie wspiera ocenę ryzyk i ich wizualizację na mapie. Budowa nowego, kompleksowego narzędzia pozwoli dodatkowo na stały monitoring poziomu różnych ryzyk, wykorzystując ustalone wskaźniki KRI (key risk indicators). Aby usprawnić jego funkcjonowanie będzie ono zintegrowane z innymi systemami Grupy LOTOS (np. z SAP) w celu bezpośredniego pobierania i wykorzystywania danych tam gromadzonych.

Obecnie prowadzone są również prace nad wspólną dla całej Grupy LOTOS bazą incydentów, czyli zdarzeń, które po pierwsze mogą mieć wpływ na materializację różnych ryzyk, ale także mogą informować o nowych pojawiających się ryzykach, dotychczas niezidentyfikowanych.

top