Systemy zarządzania

Plany rozwoju

W 2011 r. kontynuowane będą istniejące i wdrażane nowe projekty, które odpowiadają wymogom wewnętrznego procesu doskonalenia organizacji.

Plany na ten rok zakładają stopniowe włączanie do istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania nowych projektów, dyktowanych realnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Kluczowe spośród nich to:

 • wdrażanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (Enterprise Risk Management, ERM) – szczegółowe informacje o systemie zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie LOTOS, stosowane zasady i narzędzia opisane zostały w rozdziale „Wizja rozwoju”,
 • wdrażanie wymagań Systemu Zarządzania Energią (Energy Management System, EnMS) w celu wsparcia działań zmierzających do poprawy wydajności energetycznej w Grupie LOTOS. Proces realizowany będzie w zgodzie z celami Polityki energetycznej Polski do 2030 r. (w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz oddziaływania na środowisko) i celami ilościowymi w zakresie emisji gazów cieplarnianych do roku 2020. Zamiarem Spółki jest wykorzystanie potencjału już zrealizowanych projektów zwiększających efektywność energetyczną oraz wdrożenie najlepszych praktyk, rozwiązań i standardów technicznych, których celem jest oszczędność energii (m.in. projekty realizujące zalecenia Dyrektyw UE),
 • wdrażanie zarządzania projektowego przedsięwzięciami w Grupie Kapitałowej LOTOS ma na celu rozwój narzędzi i metod, które pozwolą na skuteczne realizowanie strategii firmy. Opierając się na najlepszych światowych wzorcach i doświadczeniu naszych pracowników wprowadzimy jednolity system pozwalający na:
  • wybór najlepszych przedsięwzięć pozwalających realizować cele strategiczne,
  • efektywną realizację tych przedsięwzięć,
  • skuteczne monitorowanie ich realizacji,
  • rzetelną ocenę osiągniętych rezultatów,
 • doskonalenie i rozbudowę funkcjonującego w Grupie Kapitałowej LOTOS Portalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, narzędzia służącego m.in. do dystrybucji wymagań wewnętrznych i aktów prawnych oraz gromadzenia informacji dotyczących ochrony środowiska, nadanych pełnomocnictw i wystawianych referencji,
 • doskonalenie aplikacji służącej do dystrybucji kontrahentom wewnętrznych wymagań i zasad obowiązujących na terenie Grupy LOTOS. Planowane jest między innymi rozszerzenie uprawnień dla spółek zależnych Grupy LOTOS,
 • realizację kolejnego etapu szkoleń w ramach Szkoły Auditora, której celem jest przygotowanie odpowiednio wyszkolonych i doświadczonych auditorów, przeprowadzających audity w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS w oparciu o najwyższe, jednolite standardy korporacyjne.
   
 •  

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

top