Dodatkowe informacje i objaśnienia

46. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansu, poza opisanymi poniżej:

 1. Od 1 stycznia 2011 roku Jednostka Dominująca wdrożyła zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych w odniesieniu do kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu 10+ wyznaczonych na instrument zabezpieczający dla przyszłych transakcji sprzedaży produktów naftowych denominowanych w USD.
 2. Z dniem 1 stycznia 2011 roku, Grupa LOTOS S.A. zastosowała dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych metodę rachunkową ustalania różnic kursowych.
 3. Z dniem 1 stycznia 2011 roku Grupa zmieniła zasady rachunkowości w zakresie stosowanych kursów do operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych. Od 1 stycznia 2011 roku wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się na dzień ich zawarcia odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut; średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie faktycznego kursu, a także w przypadku pozostałych operacji. Zastosowanie nowych zasad rachunkowości nie wpływa na wyniki netto ogółem Grupy, natomiast wpływa na wartości prezentowane w sprawozdaniu z pełnego dochodu odpowiednio w części operacyjnej i finansowej.
 4. W dniu 10 stycznia 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Gaz S.A. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki LOTOS Gaz S.A. poprzez likwidację. Ponadto, Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. w dniu 3 stycznia 2011 roku w Sądzie Rejonowym, Wydział Gospodarczy w Płocku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki LOTOS Gaz S.A. Zgodnie z powziętymi informacjami wyżej wymieniony wniosek został skutecznie cofnięty, a postępowanie upadłościowe umorzone w dniu 7 stycznia 2011 roku.
 5. W dniu 18 stycznia 2011 roku w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2010 spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS przyznany został 25% udział oraz status operatora w koncesji PL 503B zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego. Pozostałe 75% udziałów w ww. koncesji przyznane zostało w równych proporcjach trzem spółkom: Skagen 44AS, Edison International Norway Branch, 4Sea Energy AS.

  Zgodnie z programem prac obejmującym łączny obszar koncesji PL503 i przyległej do niej powyżej opisanej koncesji PL 503B (tj. obszar o powierzchni ok. 1500 km2) w połowie 2011 roku planowane jest przeprowadzenie badań sejsmicznych 3D, na podstawie których podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wykonaniu otworu poszukiwawczego. Szacunkowe koszty związane z ww. pracami, przypadające na 25% udział w koncesji, wynoszą ok. 17,5 mln NOK (tj. ok. 8,7 mln złotych wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 19 stycznia 2011 roku).
 6. Po uzyskaniu zgód Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. oraz litewskiego urzędu antymonopolowego w dniu 3 lutego 2011 roku nastąpiło nabycie przez spółkę zależną od LOTOS Petrobaltic S.A. spółkę UAB LOTOS Baltija 100% akcji spółki UAB Meditus, będącej właścicielem 59,41% akcji spółki AB Geonafta. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiada bezpośrednio 40,59% akcji spółki AB Geonafta. Przeprowadzona transakcja pozwoliła spółce LOTOS Petrobaltic S.A. objąć kontrolę nad spółką AB Geonafta.

  AB Geonafta posiada swoją grupę kapitałową, w skład której wchodzą spółki:
  - UAB Minijos Nafta (AB Geonafta  posiada 50% udziałów w spółce),
  - UAB Genciu Nafta ( AB Geonafta  posiada 100% udziałów w spółce),
  - UAB Manifoldas (AB Geonafta  posiada 50% udziału w spółce).

  Wartość aktywów netto GK AB Geonafta na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 229 milionów złotych (patrz Nota 21 Dodatkowych informacji i objaśnień).

  Spółka AB Geonafta wraz ze spółkami wchodzącymi w skład jej grupy kapitałowej: UAB Genciu Nafta, UAB Minijos Nafta oraz UAB Manifoldas zajmuje się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy naftowej na terenie Republiki Litwy. Wydobycie ropy naftowej prowadzone jest na złożach lądowych. Wielkość przynależnych do GK AB Geonafta zasobów ropy na dzień transakcji kształtuje się na poziomie ok.1 miliona ton (kategoria 2P i 2C).

  Na cenę nabycia spółki UAB Meditus, posiadającej 59,41% akcji spółki AB Geonafta składa się: kwota 56,8 miliona EUR, skorygowana o zadłużenie netto oraz część ewentualnych wpływów od jednego z dłużników AB Geonafty. Ostateczne ustalenie ceny transakcji zgodnie z umową nastąpi nie później niż w ciągu 90 dni od daty zamknięcia transakcji.

  W związku z faktem, iż na dzień połączenia Grupa posiada 40,59% akcji spółki AB Geonafta przejmowanej wraz ze swoją grupą kapitałową poprzez transakcję nabycia przez spółkę UAB LOTOS Baltija 100% akcji spółki UAB Meditus, transakcja połączenia zostanie rozliczona i zaprezentowana jako połączenie jednostek realizowane etapami w rozumieniu znowelizowanego MSSF 3 Połączenia jednostek, stosując wartości godziwe możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. W połączeniu jednostek realizowanym etapami jednostka przejmująca ponownie wycenia uprzednio należące do niej udziały kapitałowe w jednostce przejmowanej do wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje powstały zysk lub stratę w przychodach lub kosztach finansowych. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdana finansowego początkowe rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych, o którym mowa powyżej jest niekompletne. Grupa dokona wstępnego rozliczenia połączenia, o którym mowa powyżej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2011 roku.
 7. W dniu 11 lutego 2011 roku spółka LOTOS Jasło S.A. podpisała umowę sprzedaży pięciu obszarów inwestycyjnych, w tym zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz pakietu 95,5% akcji spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. Nabywcą jest podmiot zewnętrzny.
 8. W dniu 21 lutego 2011 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. powziął informację, że spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS zrezygnowała z przyznanych spółce podczas rundy koncesyjnej APA 2009 roku praw do  50%  udziału w koncesji  PL 556 zlokalizowanej na Morzu Norweskim.

  Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS jako dotychczasowy operator koncesji PL 556 (pozostałe 50% udziałów otrzymała spółka Skeie Energy AS) zarekomendował niepodejmowanie zobowiązań do wiercenia otworu poszukiwawczego w ramach kolejnego etapu rozwoju złoża. Przyczyną powyższej rekomendacji, a tym samym odstąpienia  spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS od praw do koncesji PL 556 są wyniki badań potencjału geologicznego zasobów uzyskanych w pierwszym etapie poszukiwawczym, który skończył się w dniu 19 lutego 2011 roku.
 9. W dniu 23 marca 2011 została podpisana umowa pomiędzy spółką LOTOS Petrobaltic S.A. a Grupą LOTOS S.A. w wyniku której Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem 1 akcji spółki AB Geonafta za cenę 3 tysiące LTL (3,5 tysiące złotych).
  Struktura akcjonariuszy po transakcji w spółce AB Geonafta jest następująca:
  LOTOS Petrobaltic S.A. – 40,59%,
  UAB Meditus – 59,41%,
  Grupa LOTOS S.A. - 0,00062%.
 10. W dniach 7 i 8 kwietnia 2011 roku po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji opisanego w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień oraz dokonaniu wpisu w księgach akcyjnych spółek LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A. Grupa LOTOS S.A. posiada odpowiednio 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Jasło S.A.
 11.  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top